21. Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

#1
Από τη Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου
https://www.ascsa.edu.gr/datab/digital/akolouthies/books/0255.pdf

Ετος Εκδοσης : 1911
Βιβλιογραφία: L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 153, 30. Π. Νικολόπουλος, «Βιβλιογραφικὴ ἐπιστασία τῶν ἐκδόσεων Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ Συμποσίου «Νικοδήμου Ἁγιορείτου τοῦ Ναξίου Πνευματικὴ Μαρτυρία» (Νάξος 8-11 Ἰουλίου 1993), [Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν Ις΄ (1996-2000)], Ἀθήνα 2000 461, 580-1. Δ. Στρατηγόπουλος, Έντυπες Ακολουθίες Αγίων - Συλλογή Ντόρης Παπαστράτου, Αθήνα 2007, 127.

Αγιοι (ή εορτή): Θεοτόκου Εισόδια

Τίτλος : Ὁμιλία εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου.
Ὁμοῦ καὶ τὰ ἀντίφωνα ἐκ τοῦ Μ. Ὡρολογίου,
τὰ μεγαλυνάρια ἐκ τοῦ Πνευματικοῦ Κήπου,
ἀντὶ τοῦ κοινωνικοῦ,
τὰ μακαριστάρια ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδας,
ὁ πολυέλεος ἀπὸ τὴν ἐκλογὴν τῶν Πολυελαίων,
ὁμιλία διὰ τοὺς ἀμελοῦντας ἱερεῖς τὴν ἀκολουθίαν των, ἀπὸ τοὺς Ἀδάμαντας τοῦ Παραδείσου, περὶ νηστείας τοῦ σαρανταημέρου, πότε γίνεται κατάλυσις ἰχθύος, περὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, περὶ τοῦ ὑψηλοῦ ἀξιώματος τῆς ἱερωσύνης.

Καὶ παρακλητικὸς κανὼν, καὶ οἱ κδ΄ οἶκοι τῶν παμμεγίστων ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ ἐρρανισθέντων ἐκ τῆς Μονῆς τοῦ Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους ὅτε ἐπεσκέφθην τὸ 1904 τὴν μονὴν ταύτην, εὑρισκομένων τῶν ἀνωτέρω εἰς τὴν βιβλιοθήκην μου.
Ὁ ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσι Γεώργιος Α. Βουτέρης, ἱερεὺς καὶ προσκυνητής, ἐφημέριος τοῦ ἐνταῦθα ναοῦ Ὁσίου Μελετίου. Ἀθῆναι. 20 Φεβρουαρίου 1911.

Αναγραφή συναξαριακών κειμένων : σ. 3-6: Ὁμιλία στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου.
Ἀρχ.: Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου
∙ πανήγυριν θεομητορικήν
∙ σ. 8-10: Τὰ ἐγκώμια στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀρχ.: Αἱ γενεαὶ πᾶσαι τῇ σῇ εἰσόδῳ ὕμνον
∙ σ. 16-22: Ὁ παρακλητικὸς κανόνας τῆς Γοργοϋπηκόου. Ἀρχ.: Θαυμάτων τῶν θείων σου τὴν πληθύν. Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. Ποιητής: Νικόδημος Ἁγιορείτης
∙ σ. 23-32: Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον στοὺς ἀρχαγγέλους. Κοντάκιον: Τοὺς ἀρχαγγέλους τῆς Τριάδος εὐφημήσωμεν. Οἶκος: Ἄγγελος ταγματάρχης τῶν ἀύλων ἀγγέλων ἐκτίσθης. Διορθωτής: Νικόδημος Ἁγιορείτης.

Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Συγγραφέας / Ποιητής : Νικόδημος Αγιορείτης

Χορηγός έκδοσης :
Εκδοτικός οίκος – τυπογραφείο :
Επιμελητής-διορθωτής : Γεώργιος Βουτέρης Νικόδημος Αγιορείτης

Σε μονή σελίδα με πειραματική επεξεργασία που αφαιρεί το υδατογράφημα
ΑΚ
 

Attachments

Last edited:
#3
Μα... ακριβώς γι' αυτό πάτερ. Χαίρομαι που το επισημάνατε αμέσως.
Γι' αυτό εξάλλου παραθέτω και τον απευθείας σύνδεσμο του πρωτοτύπου καθώς στην επεξεργασία δεν φαίνεται.
Δεν μας δίνει ένα μέτρο για μια εποχή που το μισθολογικό καθεστώς των ιερέων μας ήταν διαφορετικό;
 
Last edited:
Top