21. Εισόδια Θεοτόκου - απολυτίκιον

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Εἰς τὰ χφφ. «Σήμερον τῆς εὐδοκίας...καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσιν εὐαγγελίζεται (ὡς ἐκπλήρωσις δὲν προφητεύει)... τοῦ κτίστου ἐκπλήρωσις». Βλ. Συμβολὴ τ. 25 (2009).
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#3
«τρανώς»: Μαρτυρείται σε Ανθολόγιον Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 15ου αι. (Ms. Lesb. Leim. 94), Μην. Νοεμβρίου 16ου αι. (Ms. Lesb. Leim. 124), Μην. Νοεμβρίου 1806 (Νικ. Γλυκέως), 1820 (Νικ. Γλυκέως), 1843, 1852, 1863, 1889 (Βαρθολομ. Κουτλουμ.), Μην. Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου Ρώμης 1889, Πανθέκτη τόμ. Α΄ 1817, Λειτουργικόν 1891, Μηνολόγιον τόμ. Β΄ 1852, Εορτολόγιον 1884.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5

Ἐγώ ἀπό χθές ἤθελα νά γράψω στόν Ἐμμανουήλ, μήπως τό μπερδεύει μ᾿ αὐτό;
Γιατί γιά τό ἀπολυτίκιον τῶν Εἰσοδίων δέν ἔχει ἀκουστεῖ ποτέ κάτι τέτοιο.
Εὐχαριστοῦμε πάντως τόν Ἰωάννη καί τόν Μανόλη γιά τήν ἔρευνα!
Θυμώμουν καί τό «εὐαγγελίζεται» (ἀλλά δέν ἔψαξα), καί ἀντέγραψα τό μήνυμα τοῦ Μανόλη σ᾿ αὐτό τό θέμα.

 
#6

Ἐγώ ἀπό χθές ἤθελα νά γράψω στόν Ἐμμανουήλ, μήπως τό μπερδεύει μ᾿ αὐτό;
Ακριβώς αυτό θυμόμουν και τον πλεονασμό στο όμοιο απολυτίκιο του Ευαγγελισμού (καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ). Ευχαριστώ όλους και συγγνώμη για το μπέρδεμα.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7
«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προΐμιον... καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσιν εὐαγγελίζεται...»

(χφφ. Barb. gr. 478 ἐκλογάδιο ι’ αἰ. φ. 253v, Τιμίου Σταυροῦ 40 τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959 ἔκδ. J. Mateos τ. 1 σ. 110, Vat. gr. 1971 ἐκλογάδιο ι’-ια’ αἰ. φ. 7v «Σήμερον τῆς οἰκονομίας», Σινὰ 293 πραξαπόστολος τοῦ ἔτους 1053 φ. 102r, Paris. gr. 1590 κανονάριο τοῦ ἔτους 1063 φ. 87r, Φλωρεντίας Conv. Soppr. 24 (a.k.a. 2742; Plutei 42) ἐκλογάδιο ια' αἰ. φ. 132r, Σινὰ 570 μηναῖο Νοεμβρίου ι’-ια’ αἰ. φ. 76r, 286 πραξαπόστολος ια’-ιβ’ αἰ. φ. 241v, 572 μηναῖο Nοεμβρίου ια’-ιβ’ αἰ. φ. 56v, τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 59, χφφ. Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 48v, Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 31v, Paris. gr. 1570 μηναῖο Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1127 φ. 134v, ἁγ. Σάβα 10 μηναῖα ιβ’ αἰ. φ. 95v, Paris. gr. 1591 τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ιβ' αἰ. φ. 76v, 1621 μηναῖα ιβ' αἰ. φ. 19v, Paris. gr. 1154 τυπικὸ ιβ' αἰ. φ. 111r, τυπικὸ Εὐεργέτιδος ιβ’ αἰ. ἔκδ. R. Jordan The Synaxarion of the monastery of the Theotokos Evergetis τόμος 6.5 Belfast 2005 σ. 233, χφφ. Paris. gr. 1589 συναξάριο τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ιβ' αἰ. φ. 130r, Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ῥωσσίας 173.Ι 501 ΤΑΣ ιβ' αἰ. φ. 27v, τυπικὸ Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 ἔκδ. Α. Ἀποστολίδη σ. 54, χφ. ἁγ. Σάβα 312, ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 31v, χφφ. μηναῖα Νοεμβρίου Paris. gr. 928 ιγ' αἰ. σ. 204, 346 ιγ' αἰ. φ. 167r, Σινὰ 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 87v, Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 38r, Μ. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 227v, Σινὰ 638 μηναῖο Νοεμβρίου ιγ’ αἰ. φ. 150r, ΕΒΕ 858 θεοτοκάριο ιγ’ αἰ. σ. 378, Paris. gr. 402 ΤΑΣ ιγ'-ιδ' αἰ. φ. 50r, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 67r, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 42v, Φλωρεντίας Plutei 10.15 TAΣ τοῦ ἔτους 1335-6 φ. 50r, Paris. gr. 12 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1419 φ. 290r, Λειμῶνος 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 44v, E.B.E. 2047 τυπικὸ Συμεὼν Θεσσαλονίκης μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1416-1429 φ. 178r, Barb. gr. 359 τυπικὸν τῆς Bova τοῦ ἔτους 1552 φ. 28r, Δημοτικῆς βιβλιοθήκης Κοζάνης Χ 101 ὡρολόγιο Μ. Λαύρας ιζ’ αἰ. φ. 171v).«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὰ προΐμιον...εὐαγγελίζεται...τοῦ κτίστου ἐκπλήρωσις»

(χφφ. Τιμίου Σταυροῦ 40 τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959 ἔκδ. J. Mateos τ. 1 σ. 110, Vat. gr. 1971 ἐκλογάδιο ι’-ια’ αἰ. φ. 7v, Paris. gr. 1590 κανονάριο τοῦ ἔτους 1063 φ. 87r, Σινὰ 555 μηναῖα ια’-ιβ’ αἰ. φ. 183r, 831 μακαριστάριο ιδ’ αἰ. φ. 88r).«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προΐμιον...σαφῶς ἡ παρθένος δείκνυται καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσιν εὐαγγελίζεται...τοῦ κτίστου ἐκπλήρωσις»

(χφ. Σινὰ 568 μηναῖο Νοεμβρίου ια’-ιβ’ αἰ. φ. 78v).«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὰ προΐμια... καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσιν εὐαγγελίζεται...τοῦ κτίστου ἐκπλήρωσις»

(χφφ. μηναῖα Νοεμβρίου Σινὰ 567 ιβ’ αἰ. φ. 145r-v, Paris. gr. 259 ιβ' αἰ. φφ. 198v-199r).Ἡ Θεοτόκος ὡς ἐκπλήρωσις δὲν προφητεύει.
 
Top