2021-01-01 Λειτουργία, από το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Η κατά σάρκα Περιτομή του Χριστού· Μεγάλου Βασιλείου (+χρονικά σημεία στο βίντεο)

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
Παραθέτω την Θεία Λειτουργία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με κοπιώδη ημέτερη σήμανση των διαφόρων χρονικών σημείων της λειτουργίας.

1/1 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ· Μεγάλου Βασιλείου αρχιεπ. Καισαρείας Καππαδοκίας.


Η ημετέρα ανάλυση (παρακάτω) φαίνεται καλύτερα με συνδέσμους στην Περιγραφή του βίντεο στο Youtube.

-------ΟΡΘΡΟΣ-------
.....
0:00 Κοντάκιον κ' Οίκος
1:12 Συναξάριον
2:24 Εις πολλά έτη Δέσποτα (αργόν)
4:48 Καταβασίες διπλές, Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα, Στίβει θαλάσσης κυματούμενον σάλον (Ιαμβική)
12:30 Καταβασία η' ωδής, Αινούμεν, ευλογούμεν... Μυστήριον παράδοξον
13:20 Ελευθέρα μεν η κτίσις γνωρίζεται
14:05 Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός
14:12 Ωδή Θ' του Κανόνος της Εορτής, Η τον προ ηλίου φωστήρα, κτλ.
17:03 Ωδή Θ' του Κανόνος του Μ. Βασιλείου, Του Αρχιποίμενος ως πρόβατον πιστόν
20:19 Καταβασία θ' ωδής, Απορεί πάσα γλώσσα
21:18 Καταβασία θ' ωδής (Ιαμβική), Ω των υπέρ νουν
22:56 Εξαποστειλάρια, Φιλοσοφίας έρωτι, Την σάρκα περιτέμνεται
24:50 Κέλευσον Δέσποτα Άγιε, ήχος πλάγιος του πρώτου
25:15 Πάσα πνοή
26:33 Αινείτε Αυτόν (αργόν)... 28:48 Εις πολλά έτη Δέσποτα
29:52 Στιχηρά Αίνων, Φέρει περιτομήν εν σαρκί, κτλ.
36:10 Δόξα Αίνων, Εξεχύθη η χάρις εν χείλεσί σου (πλ. β')
38:43 Και νυν Αίνων, Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ (πλ. δ')
41:23 Μεγάλη Δοξολογία
47:38 Μορφήν αναλλοιώτως
-------ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-------
48:39 Ευλογημένη η Βασιλεία
52:40 Α' Αντίφωνον, Ταις πρεσβείας της Θεοτόκου
54:15 Β' Αντίφωνον, Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο σαρκί περιτμηθείς
55:18 Ο Μονογενής Υιός
57:24 Γ' Αντίφωνον, Μορφήν αναλλοιώτως
Μικρά Είσοδος
1:00:02 Εισοδικόν, Δεύτε προσκυνήσωμεν... Σώσον ημάς... ο σαρκί...
1:00:40 Μορφήν αναλλοιώτως
1:01:28 Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου (Μ. Βασιλείου)
1:02:09 Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής (Αγίου Γεωργίου)
1:02:39 Κοντάκιον, Ο των όλων Κύριος, περιτομήν υπομένει
1:03:49 Τρισάγιον
1:05:35 Δύναμις (σύντομον)
1:06:08 Απόστολος
1:08:54 Αλληλούια (γ'), εις ήχον β'
1:09:19 Ευαγγέλιον
1:12:23 Ειρήνη σοι τω ευαγγελιζομένω..., Εις πολλά έτη Δέσποτα
1:12:41 Δόξα Σοι Κύριε δόξα Σοι (αργόν)
1:13:53 Χερουβικόν
1:22:43 Ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι
1:22:51 Μεγάλη Είσοδος
1:24:23 Ταις Αγγελικαίς
1:25:29 Λειτουργικά
1:29:14 Πατέρα, Υιόν, και Άγιον Πνεύμα
1:29:59 Πιστεύω (από τον Οικ. Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον)
1:31:50 Έλεον ειρήνης
1:32:53 Άξιον και δίκαιον (αργά), (ακολουθεί 21" σιωπής λόγω της Μυστικής Ευχής)
1:33:51 Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ (εκτενέστατο, Θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου), (ακολουθεί επιπλέον 17" σιωπής λόγω της Μυστικής Ευχής)
1:37:33 Έδωκε... Λάβετε φάγετε...
1:37:49 Αμήν (αργόν μετά μέλους, λόγω της Μυστικής Ευχής)
1:38:11 Έδωκε... Πίετε εξ αυτού πάντες...
1:38:27 Αμήν (έτι αργότερον μετά μέλους, λόγω της Μυστικής Ευχής)
1:39:02 Τα Σα εκ των Σων
1:39:14 Σε υμνούμεν (εκτενέστατο, Θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου)
1:41:05 Εξαιρέτως... Επί Σοι χαίρει Κεχαριτωμένη... Την γαρ Σην μήτραν
1:48:33 Εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου
1:48:59 Φήμη Οικουμενικού Πατριάρχου
1:50:35 Μεγαλυνάριον Μ. Βασιλείου, Τον ουρανοφάντορα του Χριστού
1:53:07 Πάτερ ημών (από τον Οικ. Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον)
1:54:05 Τας κεφαλάς ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.... Σοί Κύριε (αργόν, δια την Μυστικήν Ευχήν)
1:54:23 Χάριτι και οικτιρμοίς... Αμήν (αργά)... (ακολουθεί 10" σιωπής λόγω της Μυστικής Ευχής)
1:55:06 Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός
1:55:40 Κοινωνικόν, Αινείτε τον Κύριον
2:03:55 Αντί του είδομεν το φως, Μορφήν αναλλοιώτως
2:05:52 Εν ειρήνη προέλθωμεν...
2:06:02 Οπισθάμβωνος (εκφωνουμένη) Ευχή Μ. Βασιλείου, Ο θυσίαν αινέσεως
2:07:37 Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον
2:08:47 Ευλογία Κυρίου και έλεος Αυτού... Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός... Απόλυσις
2:09:18 (παρεμβάλλεται) Τον Δεσπότην και Αρχιερέαν ημών
2:10:09 Δι' ευχών
2:10:23 Πολυχρόνιον ποιήσαι

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του βίντεο ανήκουν στο Οικουμενικόν Πατριαρχείον.
Πηγή βίντεο: https://fb.watch/2OPB42CO36/
 
Top