20. Μνήμη μετακομιδής του λειψάνου του Αγίου Νικολάου σε πανηγυρίζοντα ναό όταν η μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πέσει το Ψυχοσάββατο προ Ν'

Χαίρετε.
Φέτος με το Ιουλιανό ημερολόγιο η μνήμη των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πέφτει Ψυχοσάββατο και η ακολουθία τους προψάλλεται στις 20.
Ποια θα είναι η τάξη συμψαλμωδίας της ακολουθίας του Αγίου Νικολάου και της απόδοσης της Αναλήψεως σε πανηγυρίζοντα ναό;
 
Στὸν ἑσπερινὸ ψάλλεται τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Στὰ ἑσπέρια ψάλλονται 4 τῆς ἑορτῆς, 3 τοῦ ἁγίου καὶ 3 τῶν ἁγίων. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου. Λιτὴ τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς. Ἀπόστιχα τοῦ ἁγίου. Δόξα, τῶν ἁγίων. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἁγίου, Δόξα, τῶν ἁγίων. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς.

Στὸν ὄρθρο μετὰ τὴν α’, β’ καὶ γ’ στιχολογία κάθισμα τοῦ ἁγίου, Δόξα, τῶν ἁγίων. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἡ τάξη τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου τοῦ ἁγίου. Κανόνες ὁ α’ τῆς ἑορτῆς εἰς 6, τοῦ ἁγίου εἰς 4 καὶ τῶν ἁγίων εἰς 4. Ἀπὸ γ’ ᾠδῆς κοντάκια καὶ οἶκοι τῆς ἑορτῆς καὶ τῶν ἁγίων. Κάθισμα τοῦ ἁγίου, Δόξα, τῶν ἁγίων. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. ἀπὸ στ’ ᾠδῆς κοντάκιο καὶ οἶκος τοῦ ἁγίου. Καταβασίες «Θείῳ καλυφθεὶς...». Θ’ ᾠδὴ τῶν κανόνων. Ἐξαποστειλάριο τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἁγίου, τῶν ἁγίων, καὶ τῆς ἑορτῆς. Στοὺς αἴνους τῆς ἑορτῆς 3 καὶ τοῦ ἁγίου 3. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς.

Στὴ λειτουργία ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς. Μετὰ τὴν εἴσοδο ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἁγίου, τῶν ἁγίων. Δόξα, κοντάκιο τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς. Ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου. Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν. Κοινωνικὸ τῆς ἑορτῆς καὶ τοῦ ἁγίου. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ. Πληρωθήτω.
 
Ὡραῖοι αὐτοί οἱ προβληματισμοί καί ἐξασκήσεις, θά ἔλεγα, σέ σύνταξη τυπικῶν διατάξεων.
Ἔψαχνα γιά ἀνάλογες περιπτώσεις.
Εἶδα στό Ρωσικό Καλενδάριο, πού ἔχουν στίς 20 μνήμη κάποιου ἄλλου σημαντικοῦ γι᾿ αὐτούς ἁγίου (τήν ἀνακομιδή ἔχουν στίς 9 ὡς γνωστόν) μεταφέρουν Κων/νου καί Ἑλένης στίς 19.
Ἀναλόγως τί σημαίνει γιά κάποιους κάθε μνήμη.
Γιά ἐμᾶς καί τήν Κωνσταντινούπολη ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης ἔχει αὐξημένη, θά λέγαμε, περιωπή στίς διατάξεις συμπλοκῆς.

Βέβαια, οἱ πανηγυρίζοντες Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Ναοί τοῦ Ἰουλιανοῦ, ἴσως καί δέν μεταθέσουν, ὅπως ἔγινε μέ ἐμᾶς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στό Ψυχοσάββατο Ἀπόκρεω.

Θά ρωτήσω καί ἔναν Κωνσταντῖνο στή Γεωργία.

Αὐτά γιά τίς ἐξασκήσεις μας ... :);)
 
Back
Top