18-02-2024 Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου Ήχος Δ΄ Εωθ. Δ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 18-02-2024 Εσπερ. & Όρθρος ΙΖ΄Κυριακής Ματθαίου Ἦχος Δ΄ Εωθ. Δ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν και
Εδώ Φεβρουαρίου 2024,
Εδώ Μαρτίου 2024 & Εδώ Απριλίου 2024
 

Attachments

 • 18-02-2024 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ηχος Δ΄ Εωθ. Δ΄.pdf
  2 MB · Views: 25
 • 18-02-2024 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ηχος Δ΄ Εωθ. Δ΄.pdf
  5 MB · Views: 346
 • 18-02-2024 Εσπερινός ΙΖ΄ Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ηχος Δ΄ Εωθ. Δ΄.mel
  121.5 KB · Views: 1
 • 18-02-2024 Ορθρος ΙΖ΄ Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Ηχος Δ΄ Εωθ. Δ΄.mel
  212 KB · Views: 13

gbekris

Γεώργιος Μπεκρῆς
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.
Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.
β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου, γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα καὶ τὴν κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρώμα
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.
 

Attachments

 • _18-02-2024 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς ΙΖ΄ Ματθαίου. Ἦχος δ΄.pdf
  1.6 MB · Views: 20
 • _18-02-2024 Ὄρθρος Κυριακῆς ΙΖ΄ Ματθαίου. Ἦχος δ΄. Ἑωθ. δ΄.pdf
  3.8 MB · Views: 56
 • _18-02-2024α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΗΧΟΣ Δ΄. ΕΩΘ. Δ΄.pdf
  3.8 MB · Views: 65
 • 18-02-2024 Θ.Λ. Κυριακῆς ΙΖ΄ Ματθαίου. Ἦχος δ΄.pdf
  3 MB · Views: 93
 • _18-02-2024 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς ΙΖ΄ Ματθαίου. Ἦχος δ΄.mel
  512 KB · Views: 2
 • _18-02-2024 Ὄρθρος Κυριακῆς ΙΖ΄ Ματθαίου. Ἦχος δ΄. Ἑωθ. δ΄.mel
  1.2 MB · Views: 2
 • _18-02-2024α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΗΧΟΣ Δ΄. ΕΩΘ. Δ΄.mel
  1.3 MB · Views: 3
 • 18-02-2024 Θ.Λ. Κυριακῆς ΙΖ΄ Ματθαίου. Ἦχος δ΄.mel
  824.4 KB · Views: 3
Top