18. Συναξάριον

#1
Διαβάζοντας το Συναξάριον της ΙΗ΄Νοεμβρίου, μεθαύριο, Τετάρτη, έπεσα πάνω σ' αυτό το συγκλονιστικό:

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τὸ Ἅγιον νήπιον, ἐρωτηθὲν παρὰ τοῦ Ἐπάρχου, "Ποῖον δεῖ σέβειν Θεόν", καὶ εἰπόν, "Τὸν Χριστόν", ξίφει τελειοῦται.

Στίχοι

Κόλπους Ἀβραὰμ νήπιον λαχὸν ξίφει,

τοῖς Βηθλεὲμ σύνεδρον ὤφθη νηπίοις.


Ξέρει κάποιος περισσότερες λεπτομέρειες;
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Τό 2007 εἶχε πέσει Κυριακή καί τό εἴχαμε στό φυλλάδιο καί θυμᾶμαι ὅτι εἶχα συγκλονιστεῖ.

Δέν ὑπάρχει καθόλου βιογραφικό ὑπόμνημα γι᾿ αὐτό, ὅπως μπορεῖς νά δεῖς ἐδῶ, ἀλλά καί στόν Μέγα Συναξαριστή καί στούς Βίους Ἁγίων τοῦ Γαλανοῦ, πού εἶδα.

 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


«Ὡς γὰρ εἶδε τὸν δικαστὴν πρὸς τὴν τῶν δαιμόνων
σπουδὴν αὐτὸν ἐκκαλούμενον, αἰτεῖ βρέφος ἐξ ἀγορᾶς
ἀχθῆναι, ὡς ἐκεῖνο τῶν ζητουμένων παρὰ τοῦ δικα-
στοῦ κριτὴν ποιησόμενος καὶ προσαχθέντι τῷ βρέφει
τὴν περὶ τῶν προκειμένων προσῆγεν ἐρώτησιν. Τέ-
κνον, φησὶ, δίκαιόν ἐστι τὸν Θεὸν προσκυνεῖν, ἢ τοὺς
θεοὺς τοὺς λεγομένους ὑπὸ τούτων; Πολλὴ τῆς τοῦ
μάρτυρος σοφίας ἡ περιουσία τοῦ δικαστοῦ δικαστὴν
τὸ παιδίον καθίζει τὸ δὲ ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ ταχέως
ἀπεφήνατο ψῆφον, ἵνα δειχθῇ καὶ παιδία δυσσεβούν-
των δικαστῶν συνετώτερα, μᾶλλον δὲ ἵνα φανῇ μὴ
μόνον μάρτυς ὁ μάρτυς, ἀλλὰ καὶ μαρτύρων ἀλεί-
πτης. Οὐδὲ τοῦτο δὲ ὅμως τὴν δικαστικὴν ὑπεσκέλισε
λύσσαν, ἀλλ’ εὐθὺς ἐπὶ ξύλου μετὰ τοῦ βρέφους ὁ
μάρτυς ἡρπάζετο, καὶ τὴν τοῦ ξύλου κόλασιν εἱρκτὴ
διεδέχετο, κἀκείνην ψῆφος ποικίλας τοῖς ἀθληταῖς
τὰς τιμωρίας μερίζουσα τὸ μὲν γὰρ βρέφος θανάτῳ,
τὸν δὲ μάρτυρα τῇ τῆς γλώττης ἐκτομῇ κατεδίκασε»

(ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (+407) Εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Ῥωμανὸν λόγος β’ ἔκδ. Ε.Π.Ε. τ. 37 σ. 170· βλ. καὶ συναξάριον μηναίου (τὸ ἀμέσως προηγούμενο)).

 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Νά εἶσαι καλά Μανόλη!
Ὄντως θυμήθηκα ἐκείνη τήν Κυριακή, ἀλλά δέν θυμόμουν ὅτι προφανῶς θά τό εἶχα διαβάσει στό προηγούμενο συναξάρι τοῦ μάρτυρος Ῥωμανοῦ.
Στήν PG, τόμος 50, σ. 611 κ.ἑ..

 
Top