18. Κοντάκιον «Τῶν τυράννων [ἤλεγξας/ᾔσχυνας], τὰς πονηρὰς ἐπινοίας, καὶ Ἑλλήνων [ᾔσχυνας/ἤλεγξας]...»

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
Πιά είναι η σωστή σειρά;
Ωρολόγιο Α.Δ. vs Μηναίο Α.Δ.

ᾔσχυνας...ἤλεγξας: Μηναία 1738, 1812, 1820, Πανθέκτη 1817, Ωρολόγια 1563, 1604, 1832, 1838, 1851, 1855, 1900 (Πατριαρχική Έκδοση), Ανθολόγιον Ph. Vitali 1738.

ἤλεγξας...ᾔσχυνας: Μηναία 1843, 1852, 1863, 1889, Ρώμης 1900, Α.Δ. (μικρό μέγεθος)
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


«...ἤσχυνας...ἤλεγξας...»

(χφ. Μ. Λαύρας Δ-45 μηναῖα ια' αἰ. φ. 107r, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1509, 1535, Μηναῖον Ἰουνίου ἔκδ. 1591).


«..ἤλεγξας...ἤσχυνας...»

(χφ. Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέζης-Πέζαρου 31 ὡρολόγιο τέλη ιε' αἰ. φ. 206r).
 
Last edited:
Top