17-02-2019 Εσπερινός & Όρθρος Κυρ. Τελ. & Φαρισαίου Ήχος Πλ.α Εωθ ε΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία
της 17-02-2019 Εσπερινός & Όρθρος Κυρ. Τελ. & Φαρισαίου Ήχος Πλ.α Εωθ ε΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top