15. «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ» - Α΄ κανών Κοιμήσεως Θεοτόκου (ἦχος α΄)

Top