14-07-2019 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία Δ΄ Κυριακής Ήχος Γ΄ Εωθ. Δ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#3
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
της 14-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος Δ ΄Κυρ. των Πατέρων Ήχος γ Εωθ. δ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστα​
 

Attachments

Top