14. Ἰδιόμελα προσκυνήσεως Σταυροῦ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Ἄλλο, ἦχος πλ. β’.

Δεῦτε πάντες προσκυνήσωμεν τὸν σταυρωθέντα Θεὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ»

(χφ. Paris. gr. 1154 τυπικὸ ιβ’ αἰ. φ. 102r).
 
Top