14. "Και νυν" κεκραγαρίων εσπερινού Αποστόλου Φιλίππου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ27

Νέο μέλος
Περισσότερο σύμφωνη προς τις γενικές διατάξεις του Τυπικού πιστεύω είναι η διάταξη του Συστήματος Τυπικού (π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη) να ψαλεί στο "Και νυν" των κεκραγαρίων το θεοτοκίο "Συ ει η άμπελος..." (εκτός Παρασκευής & Σαββάτου εσπέρας βέβαια) και όχι το "Τις μη μακαρίσει σε" που έχει το μηναίο ΑΔ αλλά και το του Φωτός, αφού ΔΕΝ τελείται είσοδος.
Ίσως να πρόκειται για μεταγενέστερη παρέμβαση στο μηναίο και να μην υπήρχε στα μηναία που έβλεπε κ Βιολάκης;
 

Attachments

  • 20221114_003226.jpg
    20221114_003226.jpg
    459.1 KB · Views: 14

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ὡραία ἡ παρατήρηση.
Ὑπάρχει ποικιλία σέ Μηναῖα καί Τυπικά.
Ὑπάρχουν Μηναῖα πού προβλέπουν σταυροθεοτοκία καί ἀπόστιχα αἴνων. Ἄλλα ἔχουν μόνον αἴνους καί μεγάλη δοξολογία. Διαφορές καί στά δοξαστικά.
Τό ΤΑΣ προβλέπει θεοτοκίον πού σημαίνει καί σταυροθεοτοκίον. Τό ΤΔ προβλέπει σταυροθεοτοκία, ἀλλά μετά μεγάλη δοξολογία (καί καθίσματα ὄρθρου). Ὀ Ρήγας (ΤΓΡ) ὁρίζει σταθερά θεοτοκίο, τό Ζηλώσαςἀντίδικος, πού τό βλέπω στό Μηναῖο Βενετίας 1820, τό ὁποῖο ὅμως ἔχει καί σταυροθεοτοκίο.
Σέ ὅσα Μηναῖα πέρασε τό Τίς μὴ μακαρίσει σε, φαίνεται πώς ὁρίσθηκε σέ μιά προσπάθεια ἀναγωγῆς τῆς ἀκολουθίας, ἐσφαλμένως ὅμως (καί στό Μηναῖο ΚΠόλεως 1843).

Μπορεῖτε νά συμβουλευθεῖτε καί ἄλλα Τυπικά καί Μηναῖα. Αὐτά εἶδα ἐγώ δειγματοληπτικά.
Ἐπίσης, χρειάζεται ἐπαρκής γνώση τυπικοῦ, εὐστροφία καί διάκριση, προκειμένου νά ἀκολουθήσεις τή διάταξη τῶν ΔΕΕ «Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται μετὰ Παρακλητικῆς κατὰ τὴν ἐν τῷ Μηναίῳ διάταξιν» καί τότε δέν θά σφάλλεις ...
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Πρόκειται γιὰ μία ἐκ τῶν ὑστέρων προσπάθεια ἀνύψωσης τῆς ἑορταστικότητας τῆς ἡμέρας γιὰ νὰ ψαλλεῖ μεγάλη δοξολογία, νὰ καταστεῖ ἀπόκρια τῆς μικρῆς τεσσαρακστῆς καὶ κατάλυση ἰχθύος. Βλ. Μηναῖον Βενετίας 1566.
 

Attachments

  • Extracted pages from ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1566.pdf
    2 MB · Views: 10

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Πρόκειται γιὰ μία ἐκ τῶν ὑστέρων προσπάθεια ἀνύψωσης τῆς ἑορταστικότητας τῆς ἡμέρας γιὰ νὰ ψαλλεῖ μεγάλη δοξολογία, νὰ καταστεῖ ἀπόκρια τῆς μικρῆς τεσσαρακστῆς καὶ κατάλυση ἰχθύος. Βλ. Μηναῖον Βενετίας 1566.
Ναί, μάλιστα! Ἀργία καί κατάλυση ἰχθύος, σύμφωνα μέ τό Ὡρολόγιον!
Ἐπίσης τώρα εἶδα πάλι τό Μηναῖο ΚΠόλεως 1843, τό ὁποῖο ἔχει καθίσματα ὄρθρου, πού ἀναφέρει τό ΤΔ.
Τό Μηναῖον Βενετίας 1566, πού ἐπισυνάπτεις, προβλέπει ὅλα τά παλαιά, ἀλλά παραδόξως ἔχει ἔνα πεντηκοστάριον Μαλαξοῦ :rolleyes: ! Πρός τί; o_O
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ὁ Ν. Μαλαξὸς προσέθεσε πεντηκοστάρια γιὰ ἑορτάζοντας ναούς (βλ. 16 Σεπτεμβρίου σημερινῶν Μηναίων), ποὺ ἤθελαν νὰ γίνει τάξη τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου μὲ προκείμενο ἄλλου ἀντίστοιχου ἁγίου καὶ φυσικὰ δὲν εἶχαν φυλλάδα. Τὸν ιστ' αἰῶνα οἱ φυλλάδες ἦταν πολὺ σπάνιες.
 
Top