13. Σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Τὰ πρῶτα ἑσπέρια προσόμοια τοῦ ἀρχαγγέλου εἶναι παρόμοια μὲ τὰ τῆς 26/3, τὰ ἀπόστιχα συμπίπτουν μὲ τὰ δεύτερα ἑσπέρια τῆς 8/11, ὁ δὲ κανόνας του εἶναι ὁ τῆς 26/3. Τὸ μεσῴδιο κάθισμα ἔχει ληφθεῖ ἀπὸ τὶς 26/3, ἐνῶ τὸ ἐξαποστειλάριο ἀπὸ τὶς 8/11. Ἄρα ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀρχαγγέλου εἶναι δάνεια.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Συναξαριστής - Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου


Tω αυτώ μηνί IΓ΄, η Σύναξις του Aρχαγγέλου Γαβριήλ.

+ Tων σων αγαθών ώσπερ ουκ έχω κόρον,
Ως ουδ’ εορτών Γαβριήλ άρχων νόων1.
Tη δεκάτη δε τρίτη συναγήοχεν ώδε Γαβριήλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Διά ποίαν αιτίαν γίνεται εδώ μνεία της Συνάξεως και εορτής του Aρχαγγέλου Γαβριήλ, δεν εδυνήθην να εύρω, καίτοι εξετάσας πολλά. Φαίνεται όμως εκ συμπεράσματος, ότι κάποιαν χάριν και ευεργεσίαν εποίησεν ο Aγαθάγγελος ούτος Γαβριήλ, διά την οποίαν οι τότε Xριστιανοί, εις μνήμην της χάριτος, εσυνάγοντο και εώρταζον τον χαριέστατον του Θεού Aρχάγγελον. Διό και Kανόνα και τροπάρια εις την αυτού μεγαλειότητα έψαλλον. Eν τοις χειρογράφοις όμως Mηναίοις η Σύναξις αύτη του θείου Γαβριήλ γράφεται εν τη αυτή ημέρα, άνευ διστίχου.


page 259.jpg
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Μαρτυρεῖται στὰ χφ. Paris. gr. 63 Eὐαγγελιάριον θ’ αἰ. φ. 9r, Κανονάριο Νίκωνος Μαυροορείτου (~1085) σ. 65, χφφ. Μ. Λαύρας Γ-5, ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 95r, Σινὰ 1094 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 58r, 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. κ.ἄ.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
Στὰ χφφ. μηναῖα Vat. gr. 787 ιδ' αἰ. φ. 139 καὶ Σίμωνος Πέτρας 1 ιστ' αἰ. φ. 35r ὑπάρχει τὸ «Ὁ ἐν οὐρανοῖς καθορῶν Θεοῦ τὴν δόξαν...» καθὼς καὶ στὸ Ὡρολόγιον 1509 καὶ τὸ ΤΑΣ κεφ. κε'. Αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἀρχικό.

Στὸ Μηναῖον Ἰουλίου 1591 ὑπάρχει τὸ «Τῶν ἀσωμάτων Λειτουργῶν ὡς πρωτεύων...».
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Στὰ χφφ. μηναῖα Vat. gr. 787 ιδ' αἰ. φ. 139 καὶ Σίμωνος Πέτρας 1 ιστ' αἰ. φ. 35r ὑπάρχει τὸ «Ὁ ἐν οὐρανοῖς καθορῶν Θεοῦ τὴν δόξαν...» καθὼς καὶ στὸ Ὡρολόγιον 1509 καὶ τὸ ΤΑΣ κεφ. κε'. Αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἀρχικό.
Δές καί τόν πατμιακό 212 Πρὸς τὸ «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν...» (πάλι)
Θεῖος ἀριστεύς καὶ πρόμαχος καὶ προστάτης...
 
Top