11-17. Ἐξαποστειλάρια Κυριακῆς τῶν Προπατόρων

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Παρακολουθῶντας κυκλοφοροῦσα φυλλάδα καί ἀκούγοντας τούς ψάλτες μας, ἔψαξα στό Ψ καί δέν βρῆκα θέμα...
Ἀπό τό 2009 (ἴσως καί παλαιότερα) ἔχουμε διορθωμένα τά ἐξαποστειλάρια, ὑπό τήν καθοδήγηση ΣΤ.

ΣΤ243.jpg

Ἐμεῖς τά ἔχουμε ἔτσι:
Τῶν Προπατόρων. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.
Πατέρων μνήμην σήμερον, σκιρτῶντες φιλοπάτορες, τοῦ Ἀβραὰμ συνελθόντες, καὶ Ἰσαὰκ κατὰ χρέος, καὶ Ἰακὼβ ὑμνήσωμεν, τὸν θεῖον καὶ θεόφρονα· ἐξ ὧν Χριστὸς ὁ Κύριος, τὸ κατὰ σάρκα ὡράθη, διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν.
Θεοτοκίον, ὅμοιον.
Ἁγνὴ Παρθένε ἄχραντε, Μαρία Θεονύμφευτε, ἐν ὥρᾳ τῇ φοβερᾷ μοι, πρόστηθι καὶ μεσῖτις, πρὸς τὸν Υἱόν σου φάνηθι, τῷ ταπεινῷ καὶ ῥῦσαί με, ὡς παρρησίαν ἔχουσα, τῆς καταδίκης ἐκείνης, καὶ τῆς κολάσεως πάσης.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
Τὸ μόνο ποὺ ἐντόπισα:

«Πατέρων μνήμην σήμερον σκιρτῶντες φιλοπάτορες, τοῦ Ἀβραὰμ συνελθόντες καὶ Ἰσαὰκ κατὰ χρέος, καὶ Ἰακὼβ ὑμνήσωμεν, ἐξ ὧν Χριστὸς ὁ Κύριος, τὸ κατὰ σάρκα ὡράθη, διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν»

(χφ. ἁγ. Σάβα 63 μηναῖα ιβ’ αἰ. φ. 118v).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Τὸ μόνο ποὺ ἐντόπισα:

«Πατέρων μνήμην σήμερον σκιρτῶντες φιλοπάτορες, τοῦ Ἀβραὰμ συνελθόντες καὶ Ἰσαὰκ κατὰ χρέος, καὶ Ἰακὼβ ὑμνήσωμεν, ἐξ ὧν Χριστὸς ὁ Κύριος, τὸ κατὰ σάρκα ὡράθη, διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν»

(χφ. ἁγ. Σάβα 63 μηναῖα ιβ’ αἰ. φ. 118v).
Ἔ ναί, αὐτό εἶναι πού ἔχει καί τό Μηναῖο.
Κατά τό Γυναῖκες ἀκουτίσθητε εἶναι ἐλλιπές. Ὁμοίως καί τό Θεοτοκίον.
Ἐκτός ἄν πρόκειται γιά προσόμοιο ἄλλου αὐτομέλου ἐξαποστειλαρίου.

Καὶ ἀπὸ τὸ Ἀνθολόγιον Κρυπτοφέῤῥης 1738.
Ναί τό ἔχω δεῖ, μέ τή διαφορετική προσθήκη (τὸν πιστὸν καὶ θεόφρονα) καί ἄλλο Θεοτοκίο.
 
Top