09. Ἀκολουθία Συλλήψεως τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#3
Και για κατέβασμα, υπάρχει και το Μηναίο Δεκεμβρίου από την Ανέμη.
 

Μακεδόνας

π. Νικόλαος
#4
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτήσω όμως, επειδή η αγρυπνία θα είναι κατα το αγιορείτικο τυπικό, τί θα μπορούσα να πω στη λιτή;;;;
 

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#5
Ορισμένες παρατηρήσεις που ελπίζω να αποβούν χρήσιμες:

1) Η ακολουθία των εγκαινίων (που αφορά κάποιο ναό του Αγ. Χρυσοστόμου στην Κύπρο και λείπει στα σλαβικά και άλλα μηναία πρέπει να παραλειφθεί) ως άσχετη με το περιεχόμενο της εορτής.

2) Στην Λιτή μπορείς να ψάλλεις τα ιδιόμελα ποίημα οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου βλ. εδώ http://www.snhell.gr/references/synaxaristis/hymn.asp?id=2067

και μετά τον Ν΄ ψαλμό στον όρθρο ένα από αυτά- προτιμητέο το σε ήχο β΄.

Απορία δική μου: τι Ευαγγέλιο όρθρου μπορεί να διαβαστεί; μετά τον Ν΄ ψαλμό δόξα, ταις της... :confused::confused::confused:

YГ Εντελώς φιλικά, οργανώσου λίγο καλύτερα την επόμενη φορά!
 
Last edited by a moderator:

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#6
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτήσω όμως, επειδή η αγρυπνία θα είναι κατα το αγιορείτικο τυπικό, τί θα μπορούσα να πω στη λιτή;;;;
Επίσης στη Λιτή προηγείται το α΄ ιδιόμελο της Λιτής του Αγίου του Ναού.
 

Μακεδόνας

π. Νικόλαος
#7
Δίκαιο έχεις για τήν οργάνωση, αλλά, καθ' ότι διάκονος το προγραμμα ήταν να λειτουργήσω, αλλά έλλείψει γνώσεως περι του τυπικού της αγιορείτικης αγρυπνίας από τους ψάλτες, πήρα έντολή να ψάλλω. Οπότε ψάχνομαι τελευταία στιγμή! Πάντως, είστε όλοι άψογοι!....
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8

Ἅγιε Διάκονε,
Τό ΣΤ (τοῦ π. Κων/νου Παπαγιάννη) εἶναι κατατοπιστικό γιά ἑορτάσιμον διάταξιν (σσ. 238-241).
Συμπλήρωση καί ἀπό ἀκολουθία 8ης Σεπτεμβρίου, λύεται δέ καί ἡ ἀπορία τοῦ Γενικοῦ περί τῆς τάξεως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου.

 
Last edited:

xrth

Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου
#9
Υπάρχει ιδιαιτέρα φυλλάδα με την ακολουθία της Αγ. Άννης;

Θὰ ἐκδοθεὶ ἀπὸ τὸ Ἰβηριτικὸν Κελλίον τῆς Ἁγ.Ἄννης στὶς Καρυές


Ἀκολουθία ἑορτάσιμος
εἰς τὴν Σύλληψιν τῆς
Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης
Τὸ ἀρχικὸν σῳζόμενον χειρόγραφον τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης
ἐκαλλιγραφήθη καὶ ἐδέθη αὐτοπροαιρέτως, χάριν εὐλαβείας πρὸς τοὺς Θεοπάτορας,
διὰ χειρὸς τοῦ ἐν Μοναχοῖς ἐλαχίστου, Φιλίππου Πελοποννησίου,
τοῦ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος,
τοῦ ἐπιλεγομένου Ῥωσσικοῦ. Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 15 Ἰουλίου 1895

Ἑπομένη χειρόγραφος ἔκδοσις συνετάχθη τῇ ἐπιμελείᾳ
τοῦ Γέροντος Θεοδοσίου Μοναχοῦ (+1951)
καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ Γεωργίου Μοναχοῦ (+1996),
ἐκ τοῦ Ἰβηριτικοῦ Κελλίου «Ἡ Ἁγία Ἄννα»
Ἐκαλλιγραφήθη δὲ ὑπὸ
Ἰωακεὶμ Μοναχοῦ Σιμωνοπετρίτου καλλιγράφου
ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Σίμωνος Πέτρας, 1947

Ἀντεγράφη ψηφιακῶς, ἐνεπλουτίσθη μετὰ ἀναγνωσμάτων,
διωρθώθη καὶ ἐπεμελήθη ὑπὸ Νεκταρίου τοῦ ἐλαχίστου,
ἐν τῷ κλεινῷ τῆς Παλλάδος ἄστει, τῇ 21ῃ Μαΐου 2008

Ἐκδίδεται τἀνῦν ὑπὸ Ἀντίπα Ἱερομονάχου Ἁγιορείτου
τοῦ ἐν τῷ αὐτῷ τῆς Θεοπρομήτορος Ἄννης Ἰβηριτικῷ Κελλίῳ,
τῆς συνοδείας Θεοδοσίου Ἱεροδιακόνου Πελοποννησίου.Panagiotis

Απορία δική μου: τι Ευαγγέλιο όρθρου μπορεί να διαβαστεί; μετά τον Ν΄ ψαλμό δόξα, ταις της... :


Εὐαγγέλιον. Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (α´ 39-49, 56).

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἀναστᾶσα Μαριάμ, ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα· καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ, καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ, καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου. Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Ὁ Ν´ Ψαλμός.

Δόξα.

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καὶ νῦν.

Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Ἰδιόμελον. Ἦχος β´.

Σήμερον ἐκ ῥίζης τοῦ Δαυΐδ, βασιλικὴ πορφυρὶς ἐκβλαστήσασα, τοῦ Ἰεσσαὶ βλαστάνειν ἀπάρχεται, τὸ ἄνθος τὸ μυστικόν, ἐν ᾧ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐξήνθησεν, ὁ σώζων τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Τὰ ὑπόλοιπα στὴν ἔκδοση!
 
Last edited by a moderator:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
τα ιδιόμελα ποίημα οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου βλ. εδώ http://62.103.157.202/data/books/K106/book.html πήγαινε στις σελ. 437-438 του βιβλίου όχι της συνολικής αρίθμησης του αρχείου
Πολύ σημαντική καί αὐτή ἡ ἔκδοση τοῦ 1819.
Πάντως καί σ᾿ αὐτήν τῆς Ἀνέμης τοῦ 1868 (βλ. ἐδῶ) φαίνονται καθαρώτερα τά τροπάρια (σελ. 520 κ.ἑ τοῦ pdf).


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#11


«Σύλληψις τῆς ἁγίας καὶ θεομήτορος ῎Αννης καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ θείου ναοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ ἱδρυθέντος ἐν Κύπρῳ κατὰ τὸ ὄρος τοῦ Κουτζουβίντι ἐν ἔτει 6599 (= 1091)» (τυπικὸν τοῦ ιγ’ αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 121, ὁμοίως Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου Συγγράμματα τ. 3 σ. 85). Ἄρα «οὐκ ἐπάναγκες τελέσθαι ταῦτα παρ᾿ ἡμῶν» (χφ. Σινὰ 1109 ΤΑΣ τοῦ 1464 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 230 · ὁμοίως Dmitrievskij τ. 3 σσ. 392, 699 καὶ στὸ χφ. Σινᾶ 638 μηναῖα ιγ’ αἰῶνος ἔκδ. Τ. Π. Θέμελη Τὰ Μηναῖα ἀπὸ τοῦ ια’ μέχρι τοῦ ιγ’ αἰῶνος στὸ᾿Εκκλ. Φάρος τ. λ’ 1931 σ. 350 ὅπου στὶς θ’ Δεκεμβρίου δὲν ὑπάρχει ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων). Βλ καὶ ἐδῶ.
 
Last edited:

parianos

Νίκος Γαβαλάς
#13
Χαίρετε,
Μια απορία εχω σχετικά με τα κειμενα της Αγίας 'Αννας 9/12.

Κάποια μουσικά βιβλία γράφουν άλλα προσόμοια για τον Εσπερινό εις το Κύριε Εκεκραξα επίσης και για τους Αίνους,
Το Μηναίο έχει "Αγγελικαι" ενώ εχω βρεί σε μουσικό του Σύρκα "Γενναίος" κλπ. και στους αίνους υπάρχει παρόμοια διαφορά.
Σίγουρα θα είναι από φυλλάδα.

Έχει κανείς τα προσόμοια για τον Εσπερινό και Αίνους (διαφορετικά από το Μηναίο) της Άγιας Άννας 9/12;
….έχω μπερδευτεί με το όλο θέμα....φαίνεται καθόλου; χαχαχα:D

Μάλλον ερωτώ αν υπάρχει εύκαιρη φυλλάδα!!
 
Last edited:
#15
Πανηγυρική ακολουθία της Συλλήψεως της Αγίας Άννας έχει εκδοθεί από την Σκήτη τής Αγίας Άννας και απορώ πώς δεν το σκέφτηκε κάποιος! Αν έχει κάποιος τόσο καλές σχέσεις με τους Πατέρες, ας την ανεβάσει!! ☺️
 
Top