09. Αίνοι και θεοτοκίον ε΄ ωδής α΄ κανόνος αγίας

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ἡ ἀκολουθία τῆς Θ΄ Δεκεμβρίου ἔχει ὑποστεῖ ἐξέλιξη στά μηναῖα (ἀπό ἀρχική πρώιμη μορφή) ἡ δέ τῶν ἐγκαινίων δέν ὑπάρχει παντοῦ (βλ. ἐδῶ).
Τά 6 στιχηρά στούς αἴνους κατά τό Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ —ἀκατάλληλα γιά αἴνους— προέρχονται ἀπό 3 + 3 ἀπόστιχα ἑσπερινοῦ καί ὄρθρου (πρβλ. Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν 2016). Τό ΣΤ παραθέτει στιχηρά ποίημα Συμεών Θεσσαλονίκης (κατά τό Πανεύφημοι μάρτυρες), προφανῶς ὑπάρχει πλήρης συμπεπληρωμένη ἀκολουθία εἰς Ἅγιον Ὄρος (πρβλ. θέμα πού παραπέμπω προηγουμένως), τό δέ Ανθολόγιον Μηναίων, Ρώμη 1738 ἔχει ἄλλα κατά τό Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.

Ὁδηγήθηκα στό Ανθολόγιον Μηναίων, Ρώμη 1738 γιά τό ἐλλείπον θεοτοκίον ε΄ ωδής του α΄ κανόνος της αγίας, ὅπου βλέπω αὐτό πού ἀπάντησε σέ κατ᾿ ἰδίαν ἐρώτηση ὁ Μανόλης Θεοδωράκης:

«Νεφέλην καὶ παράδεισον καὶ πύλην σε φωτός, τράπεζαν καὶ πόκον γινώσκομεν, καὶ στάμνον ἔνδον μάννα φέρουσαν, τὸν γλυκασμὸν τοῦ κόσμου, ἁγνὴ παρθενομῆτορ»
(χφ. Paris. gr. 1621 μηναῖα ιβ’ αἰ. φ. 67r).​
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


«Νεφέλην καὶ παράδεισον καὶ πύλην σε φωτός, τράπεζαν καὶ πόκον γινώσκομεν,καὶ στάμνον ἔνδον μάννα φέρουσαν, τὸν γλυκασμὸν τοῦ κόσμου, ἁγνὴ παρθενομῆτορ»

(χφφ. μηναῖα Paris. gr. 1621 ιβ’ αἰ. φ. 67r, 1571 τοῦ ἔτους 1253 φ. 27r, 928 ιγ’ αἰ. φ. 253r, British Library Additional 24378 ιγ’-ιδ’ αἰ. φ. 174r).

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Σημειωτέον ὅτι ἡ μουσική φυλλάδα (μετά κειμένων) τοῦ κ. Βασίλη Κιαμηλίδη ἔχει συμπεπληρωμένη ἑορτάσιμο ἀκολουθία (ἄνευ τῆς ἀκολουθίας τῶν ἐγκαινίων) καί μέ στιχηρά αἴνων ποίημα Συμεών Θεσσαλονίκης.

http://analogion.com/forum/showthread.php?p=220376#post220376

 
Top