07. Μουσικὰ Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Τά κλασικά βιβλία ἔχουν τό δοξαστικό τῶν κεκραγαρίων τῆς ἁγίας Κυριακῆς, Δόξα... Ἦχος πλ. β'. Ἐκ δεξιῶν τοῦ Σωτῆρος, παρέστη ἡ παρθένος..., καθ᾿ ὅσον αὐτό ὑπάρχει στό Μηναῖο.
Τό δοξαστικό τῶν ἀποστίχων εἶναι κοινό σέ παρθενομάρτυρες, Δόξα... Ἦχος β'. Ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ..., καί αὐτό στό Μηναῖο.

Ὑπαρχούσης ὅμως ἰδιαίτερης ἀκολουθίας/φυλλάδας (αὐτή πού ἔχω ὑπόψη μου) παρατίθεται ἄλλο δοξαστικό τῶν ἀποστίχων, αὐτό τῶν αἴνων τῆς ἁγίας Βαρβάρας, μέ κάποιες τροποποιήσεις. Τό παραθέτω.
Δόξα... Ἦχος πλ. β'.
θλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν, παρανομούντων ἐξέφυγες βουλήν, Κυριακή πανσεβάσμιε, καὶ ὡς μὲν παρθένος φρονίμη, λαμπαδηφόρος εἰσῆλθες, εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου σου· ὡς δὲ μάρτυς ἀνδρεία, χάριν ἔλαβες, ἀπελαύνειν πᾶσαν νόσον ἐξ ἀνθρώπων. Ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντάς σε, ψυχικῶν ἀλγηδόνων ἐλευθέρωσον, ταῖς πρὸς Θεὸν ἱκεσίαις σου.​
Ὡς δοξαστικόν τῶν αἴνων προβλέπεται στήν ἴδια φυλλάδα
Δόξα. Ἦχος πλ. α'.
Τῇ παρθενικῇ σου θελχθεὶς ὡραιότητι, ὁ βαοιλεὺς τῆς δόξης Χριστὸς, ὡς ἀμώμητον νύμφην ἑαυτῷ σε ἡρμόσατο, ἀκηράτῳ συναφείᾳ· ἐν γὰρ τῷ θελήματι αὐτοῦ, παρασχόμενος τῷ κάλλει σου δύναμιν, κατ᾿ ἐχθρῶν τε καὶ παθῶν ἀήττητον ἔδειξεν· ἐγκαρτερήσασα αἰκίαις πικραῖς, καὶ βασάνοις δριμυτάταις, διπλῷ στέφει δισσῶς σε κατέστεψε, καὶ παρέστησεν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὡς βασίλισσαν πεποικιλμένην· αὐτὸν δυσώπησον, Κυριακή ἀθληφόρε, τοῖς ὑμνηταῖς σου δωρηθῆναι σωτηρίαν καὶ ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.​


Πρίν ζητήσω τά ἐν λόγῳ δοξαστικά ἐπικοινώνησα μέ (ποιόν ἄλλον;) τόν ἀγαπητόν μας κ. Βασίλη Κιαμηλίδη καί πρόκειται νά τά ἀνεβάσει ἀφοῦ τά βρῆκε σέ βιβλία νεωτέρων συνθετῶν, ὅπως θά μᾶς πεῖ.
Τό δοξαστικό τῶν αἴνων μοῦ εἶπε ὅτι μελουργεῖται σέ πλ. β΄ καί ὄχι σέ πλ. α΄.
Αὐτό τό δοξαστικό μέ κάποιες τροποποιήσεις στό εἶδα σέ πλ. α΄ στήν ἀκολουθία τῆς ἁγίας Εἰρήνης πού ἔχει ἀνεβάσει ὁ π. Leo ὡς δοξαστικό τῆς λιτῆς. Ἐμεῖς θά δεχθοῦμε τόν τονισμό τῶν νεώτερων συνθετῶν.

Σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τοῦ 2009, σελ. 182 μπορεῖ χρησιμοποιουμένων αὐτῶν τῶν δοξαστικῶν ἤ τῶν τοῦ Μηναίου ἡ ἀκολουθία νά ψαλεῖ μέ μεγάλη δοξολογία.
Ὁπότε, ἀφ᾿ ἑνός θά μᾶς εἶναι χρήσιμα, ἀφ᾿ ἑτέρου εὐχαριστῶ πολύ ἐκ προτέρων τόν ἀγαπητόν μας κ. Βασίλη Κιαμηλίδη καί ὅποιον ἄλλον ἀσχοληθεῖ μέ αὐτό τό θέμα.


 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης

Τά κλασικά βιβλία ...
Πάτερ Μάξιμε!!
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, και επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα σε 2 αρχεία pdf.
Το Δοξαστικόν Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν, παρανομούντων ...., θα το γράψω με τον Μελωδό, και θα το ανεβάσω αργότερα.
Εξυπακούεται, πως το μουσικό μου αρχείο είναι στην διάθεση των μελών του Ψαλτολογίου, εφόσον ζητηθεί έγκαιρα.
Το Δοξαστικόν Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν, παρανομούντων ...., το έγραψα με το πρόγραμμα ''Μελωδός'', με βάση το γνωστό του Τσατσαρώνη, απλά έκανα τις αναγκαίες προσαρμογές.
Στο pdf έχω επισυνάψει και το ηχητικό από τον ''Μελωδό'' με βάση τις κλίμακες που έκανα τώρα, ώστε να είναι κατά την γνώμη μου πιό εύηχο.
Εάν κάποιος θέλει να κάνω κάποιες αλλαγές πολύ ευχαρίστως, στον χρόνο φυσικά που θα είμαι διαθέσιμος.
 

Attachments

 • 07 Ιουλίου, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής από Καραμάνη.pdf
  421.4 KB · Views: 1,538
 • 07 Ιουλίου, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής από Τσατσαρώνη.pdf
  771.7 KB · Views: 1,364
 • Αθλητικήν ...Δοξαστικό 7ης Ιουλίου με τον Μελωδό .pdf
  3.9 MB · Views: 1,248
Last edited by a moderator:

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Τό ἰδιόμελο "Τῇ παρθενικῇ σου θελχθεὶς ὡραιότητι" προέρχεται ἀπό τήν άκολουθία τῆς Ἁγ. Χριστίνης (στό Μηναῖο), δοξαστικό τῶν αἴνων.
Ἀντί τῆς "κλεψιτύπου" :rolleyes: ἀκολουθίας αύτῆς τῆς Ἁγ. Κυριακῆς, συνιστῶ τήν χρήση τῆς ἐκδοθείσης ὑπό τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κυριακῆς Θεσ/νίκης, ἡ ὁποία εἶναι ποίημα τοῦ ἀειμνήστου γέροντος Γερασίμου (μετά παρακλ. κανόνος & χαιρετισμῶν).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Εὐχαριστοῦμε πολύ Παναγιώτη.
Πάντως ἀφοῦ αὐτό καταχωροῦν οἱ Καραμάνης καί Τσατσαρώνης, βολεύουν αὐτά τούς περισσότερους.
Ἄν ὑπάρχουν μελοποιημένα τά (φαντάζομαι ἄλλα) δοξαστικά τοῦ ἀειμνήστου π. Γερασίμου, ἄς ἀνέβουν γιά ἐκείνους πού ἔχουν τήν ἀκολουθία.

Πρός τό παρόν καί πάλι εὐχαριστοῦμε πολύ τόν κ. Βασίλη Κιαμηλίδη καί ἀναμένουμε καί τό ἕτερον.


 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Επίσης να αναφέρω ότι υπάρχει και άλλη ακολουθία της αγίας, επίσης μη κλεψίτυπος :D ποίημα του νυν Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, εκδοθείσα υπό της Ι. Μονής Αγκαράθου (ορισμένα ιδιόμελα όμως είναι κάπως "υπερμεγέθη").
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Στο υπ΄αριθμ. 2 μύνημα, προσέθεσα και το Δοξαστικό Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν, παρανομούντων ...., το οποίο έγραψα με το πρόγραμμα ''Μελωδός'', με βάση το γνωστό του Τσατσαρώνη, απλά έκανα τις αναγκαίες προσαρμογές.
Στο pdf (στην επάνω αριστερή γωνία που έχει τον ηλεκτρονικό συνδετήρα ) έχω επισυνάψει και το ηχητικό από τον ''Μελωδό'' με βάση τις κλίμακες που έκανα τώρα, ώστε να είναι κατά την γνώμη μου πιό εύηχο.Εάν κάποιος θέλει να κάνω κάποιες αλλαγές πολύ ευχαρίστως, στον χρόνο φυσικά που θα είμαι διαθέσιμος.
Βασίλης Κιαμηλίδης
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Στο υπ΄αριθμ. 2 μύνημα, προσέθεσα και το Δοξαστικό Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν, παρανομούντων ...., το οποίο έγραψα με το πρόγραμμα ''Μελωδός'', με βάση το γνωστό του Τσατσαρώνη, απλά έκανα τις αναγκαίες προσαρμογές.
Στο pdf (στην επάνω αριστερή γωνία που έχει τον ηλεκτρονικό συνδετήρα ) έχω επισυνάψει και το ηχητικό από τον ''Μελωδό'' με βάση τις κλίμακες που έκανα τώρα, ώστε να είναι κατά την γνώμη μου πιό εύηχο.Εάν κάποιος θέλει να κάνω κάποιες αλλαγές πολύ ευχαρίστως, στον χρόνο φυσικά που θα είμαι διαθέσιμος.
Βασίλης Κιαμηλίδης
Ἀγαπητέ μας κ. Βασίλη,
Γιά μιά ἀκόμη φορά ἀποδείξατε τό τοῦ Κυρίου λόγιον «Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. Πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει» μέ τήν ἄμεση ἀνταπόκρισή σας.
Ἡ μεγαλομάρτυς, πού φέρει τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας, νά μεσιτεύει πάντοτε σ᾿ Ἐκεῖνον γιά σᾶς καί τή θαυμάσια οἰκογένειά σας.
Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τόν κόπο σας, τό ζῆλο σας, τό μεράκι σας καί τήν ἐν γένει θετική συμβολή σας στό Ψαλτολόγιον.


 

killerswift

Νέο μέλος
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Λόγω πανηγυριού στη χάρη της Αγίας Κυριακής, ήθελα να ρωτήσω μήπως διαθέτει κάποιο μέλος, κομμάτια από τον εσπερινό και τον όρθρο της Αγίας (πλην δοξαστικών που έχουν παρατεθεί και πιο πάνω).

Πολλές ευχαριστίες σε όλους για τα υπέροχα μουσικά κείμενα που αναρτούν αφειδώς.

Υ.Γ. Γνωρίζω ότι κυκλοφορούν 2-3 φυλλάδες της Αγίας. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτή από τις εκδόσεις Ρηγόπουλου, σε επιμέλεια Θ.Δ.Σακελλαρίου.
 
Last edited:

kstskrls

Νέο μέλος
Ψαχνω φυλαδιο με Μουσικα κειμενα για τον Ορθρο και τον Εσπερινο της Αγ.Κυριακης.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ψαχνω φυλαδιο με Μουσικα κειμενα για τον Ορθρο και τον Εσπερινο της Αγ.Κυριακης.
Τά δοξαστικά Ἑσπερινοῦ καἰ Ὄρθρου περιέχονται κατά σειράν π.χ. εἰς τόν τόμον 5 τὴς Ζωῆς,
Σελίς 325, 342, 326, 340 (7ης Ἰουλίου καί ἴδια τῆς Ἁγίας Μαρίνης, 17ης).
 

kstskrls

Νέο μέλος
Τά δοξαστικά Ἑσπερινοῦ καἰ Ὄρθρου περιέχονται κατά σειράν π.χ. εἰς τόν τόμον 5 τὴς Ζωῆς,
Σελίς 325, 342, 326, 340 (7ης Ἰουλίου καί ἴδια τῆς Ἁγίας Μαρίνης, 17ης).
Ευχαριστω πολυ pappus 43.Τον τομο τον εχω,θα το κοιταξω.
 
Καλημέρα σας,

Μήπως έχει κανείς τα στιχηρά για τον αυριανό εσπερινό της Αγ. Κυριακής από το βιβλίο του Γ. Σύρκα; Μου το ζήτησε ένας φίλος και δεν το έχω το βιβλίο. Ευχαριστώ!!!
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Καλημέρα σας,

Μήπως έχει κανείς τα στιχηρά για τον αυριανό εσπερινό της Αγ. Κυριακής από το βιβλίο του Γ. Σύρκα; Μου το ζήτησε ένας φίλος και δεν το έχω το βιβλίο. Ευχαριστώ!!!
Έχω από Τσατσαρώνη εάν υπάρχει ενδιαφέρον να τα ανεβάσω.
 

parianos

Νίκος Γαβαλάς
Καλημέρα σας,

Μήπως έχει κανείς τα στιχηρά για τον αυριανό εσπερινό της Αγ. Κυριακής από το βιβλίο του Γ. Σύρκα; Μου το ζήτησε ένας φίλος και δεν το έχω το βιβλίο. Ευχαριστώ!!!

Στα μηνολογια του κ. Συρκα που εχω εγω, δεν υπαρχουν μουσικα κειμενα για την Αγια Κυριακη.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Βλέποντας χθες το απόγευμα το παρών θέμα, και εκτιμώντας την βούληση του Πατρός Μαξίμου, λόγω και μη υπάρχουσας της πλήρους ακολουθίας της Αγίας, και έχοντας την ακολουθία σε κείμενο της οποίας επιμελήθηκε ο Πατήρ Νεκτάριος, σκέφθηκα πως και του Αναβαθμισμένου Μελωδού συνεργούντος να την κάνω και να την αναρτήσω έγκαιρα και κατά τα γνωστά για κάθε ενδιαφερόμενο.
Σημειώνω, πως λόγω του επείγοντος δεν έγιναν οι καθιερωμένοι έλεγχοι από τους Φίλους και συνεργάτες.
Εξυπακούεται πως ευπρόσδεκτη είναι η κάθε ενημέρωση για διόρθωση, και σας ευχαριστώ προκαταβολικά.
Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη Μελωδού
 

Attachments

 • 07-07-2014 Εσπερινός για Τάμπλετ.pdf
  1.5 MB · Views: 422
 • 07-07-2014 Ορθρος Αγίας Κυριακής για Τάμπλετ.pdf
  3.6 MB · Views: 520
 • 07-07-2014 Εσπερινός.mel
  105.1 KB · Views: 67
 • 07-07-2014 Όρθρος.mel
  170.9 KB · Views: 60
Top