06 & 22. Προεόρτιον Ιδιόμελον «Ανύμφευτε Παρθένε, πόθεν ήκεις;»

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Τό προεόρτιον ἰδιόμελον πού συναντᾶμε στά ἀπόστιχα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προφανῶς προέρχεται ἀπό τήν 22αν Δεκεμβρίου στά ἑσπέρια. Παρουσιάζει ὅμως κάποια διαφορά στό κείμενο (ὅπως βλέπω στό Μηναῖο Ἀ. Δ.):
6 Δεκ.:
Ἀνύμφευτε Παρθένε, πόθεν ἥκεις; τὶς ὁ τεκὼν σε; τὶς καὶ ἡ Μήτηρ σου; πῶς τὸν Κτίστην φέρεις ἐν ἀγκάλαις; πῶς οὐκ ἐφθάρης τὴν νηδύν; μεγάλων παραδόξων ἐπὶ σοί φρικτῶν μυστηρίων, ἐπὶ γῆς τελουμένων, ὁρῶμεν Παναγία, καὶ προευτρεπίζομεν ἐπάξιόν σοι χρέος, ἐκ τῆς γῆς τὸ Σπήλαιον· καὶ οὐρανὸν αἰτοῦμεν, παρασχεῖν τὸν Ἀστέρα· καὶ Μάγοι δὲ προέρχονται, ἀπὸ Ἀνατολῶν τῆς γῆς, εἰς δυσμὰς θεάσασθαι, τὴν σωτηρίαν τῶν βροτῶν, ὡς βρέφος γαλουχούμενον.
22 Δεκ.:
Ἀνύμφευτε Παρθένε, πόθεν ἥκεις; τὶς ὁ τεκών σε, τὶς καὶ ἡ Μήτηρ σου; πῶς τὸν Κτίστην φέρεις ἐν ἀγκάλαις; πῶς οὐκ ἐφθάρης τὴν νηδύν; μεγάλων χαρισμάτων ἐπὶ σοί, φρικτῶν μυστηρίων ἐπὶ γῆς τελουμένων, ὁρῶμεν Παναγία, καὶ προευτρεπίζομεν ἐπάξιόν σοι χρέος, ἐπὶ γῆς τὸ Σπήλαιον· καὶ οὐρανὸν αἰτοῦμεν, παρασχεῖν τόν ἀστέρα· καὶ Μάγοι δὲ προέρχονται, ἀπὸ Ἀνατολῶν τῆς γῆς, εἰς Δυσμὰς θεάσασθαι, τὴν σωτηρίαν τῶν βροτῶν, ὡς βρέφος γαλουχούμενον.
Βλέπετε ἄλλες διαφορές σέ ἄλλα μηναῖα ἤ μουσικά βιβλία;
Καί μιά ἀπόδοση στή νεοελληνική θά ἦταν εὐπρόσδεκτη!

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
Στο Μηναίο Δεκεμβρίου του 1820 αντί «τὴν σωτηρίαν τῶν βροτῶν, ὡς βρέφος γαλουχούμενον» γράφει «την βροτών σωτηρίαν, αγκάλαις δαδουχούμενον.» και στις δυο ημερομηνίες. Η άλλη διαφορά παραμένει, όπως εντοπισθηκε.
Στο Μηναίο Δεκεμβρίου του 1843 τίθεται ως εναλλακτική γραφή (με υποσημείωση στις 6 Δεκεμβρίου) το «εν φάτνη σπαργανούμενον» αντί του «ως βρέφος γαλουχούμενον».
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


«Ἀνύμφευτε παρθένε, πόθεν ἥκεις; τὶς ὁ τεκὼν σε; τὶς καὶ ἡ μήτηρ σου; πῶς τὸν κτίστην φέρεις ἐν ἀγκάλαις; πῶς οὐκ ἐφθάρης τὴν νηδύν; μεγάλων παραδόξων ἐπὶ σοί φρικτῶν μυστηρίων, ἐπὶ γῆς τελουμένων, ὁρῶμεν παναγία, καὶ προευτρεπίζομεν ἐπάξιόν σοι χρέος ἐκ τῆς γῆς τὸ σπήλαιον• καὶ οὐρανὸν αἰτοῦμεν, παρασχεῖν τὸν ἀστέρα• καὶ μάγοι δὲ προσέρχονται ἀπὸ ἀνατολῶν τῆς γῆς εἰς δυσμὰς θεάσασθαι τὴν σωτηρίαν τῶν βροτῶν, ἀγκάλαις γαλουχούμενον»

(χφ. British Library Additional 24378 μηναῖα Σεπτεμβρίου - Φεβρουαρίου ιγ' - ιδ' αἰ. φ. 188r).

«...ἐπὶ γῆς τὸ σπήλαιον...καὶ μάγοι δὲ προσέρχονται...τῶν βροτῶν ἐν φάτνῃ σπαργανούμενον, ἀγκάλαις δαδουδούμενον»

(χφ. British Library Additional 16398 μηναῖο Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1460 φ. 105r).
 
Top