06. Ἀπολυτίκιο ἁγίου Νικολάου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Κανόνα πίστεως εἰκόνα πραότητος...»


(χφφ. Σινὰ 776 παρακλητικὴ θ’-ι’ αἰ. φ. 18r, 284 πραξαπόστολος ι’ αἰ. φ. 93v, Barb. gr. 478 ἐκλογάδιο ι’ αἰ. φ. 256v, Τιμίου Σταυροῦ 40 τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959 ἔκδ. J. Mateos τ. 1 σ. 124, Σινὰ 293 πραξαπόστολος τοῦ ἔτους 1053 φ. 104v, Paris. gr. 1590 κανονάριο τοῦ ἔτους 1063 φ. 109v, Καρακάλλου 273 πραξαπόστολος ια’ αἰ. φ. 134r, Vat. gr. 2068 πραξαπόστολος ια’ αἰ. φ. 204r, ἁγ. Σάβα 156 κανονάριο ια’ αἰ. φ. 124v, Σινὰ 778 παρακλητικὴ ια’ αἰ. φ. 26r, 792 παρακλητικὴ ια’ αἰ. φ. 86r, Σινὰ 286 πραξαπόστολος μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1020-1200 φ. 245r, Μ. Λαύρας Β-42 πραξαπόστολος ια’-ιβ’ αἰ. φ. 181v, τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 66, Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 σ. 62, χφφ. ΕΒΕ 2551 πραξαπόστολος ιβ’ αἰ. φ. 199v, Paris. gr. 319 πραξαπόστολος ιβ’ αἰ. φ. 234v, Paris. gr. 1589 συναξάριο ιβ’ αἰ. φ. 149v, 1591 τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ιβ’ αἰ. φ. 92v, Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 35r, ἁγ. Σάβα 63 μηναῖα ιβ’ αἰ. φ. 101r, Paris. gr. 1621 μηναῖα ιβ’ αἰ. φ. 58r, Σινὰ 583 μηναῖο ιβ’ αἰ. φ. 24r, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 232, Σινὰ 1097 τυπικὸ Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Σινὰ τοῦ ἔτους 1214 φ. 90v)«...πάτερ Νικόλαε, πρέσβευε...»

(τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 66, χφφ. Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 35r, Σινὰ 583 μηναῖο ιβ’ αἰ. φ. 24r).
 
Top