05. Ἀκολουθία Ὁσίων Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ καὶ Λαμπαδοῦ τοῦ θαυματουργοῦ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Μεσῴδιον κάθισμα Ἀθανασίου. Δόξα, τοῦ Λαμπαδοῦ Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Ὅλος γέγονας ἡγιασμένος, καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ παναγίου, τὰς ἐμφάσεις ἐν καρδίᾳ δεχόμενος, δι’ ἐγκρατείας λεπτύνας τὸ σῶμα σου, καὶ καρτερῶν προσευχαῖς ὥς περ ἄσαρκος, πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος (χφ. Μ. Λαύρας Δ-45 (καί) μηναῖον Ἰουλίου ια’ αἰ. φ. 127v).

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον βλ. Ἰουλίου ιη’.
 
Top