04. Μουσικὰ Ὁσίου Γεωργίου Καρσλίδου

ypothal

Νέο μέλος
#1
Χαίρετε!
Χρειαζόμαστε για αύριο το πρωί το δοξαστικό των αίνων του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη. Η ακολουθία του δεν είναι στο Μηναίο αλλά θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν του κ. Μπούσια.
Το δοξαστικό είναι:
Δόξα. Ἦχος πλ. α´.
εῦτε, φιλοσίων ἡ ὁμήγυρις, τὸν ἐν ὁμολογηταῖς Ὅσιον καὶ διδάσκαλον τῆς εὐσεβείας πνευματέμφορον, Γεώργιον, τὸν τῆς Ἀναλήψεως μάνδρας κτίτορα, ψυχῆς ἐν ἀγαλλιάσει εὐφημήσωμεν κράζοντες· ὁ κακουχίας καὶ στενώσεις ἐν ταπεινώσει ὑπομείνας καὶ ὠς λαμπὰς παμφαεστάτη φωτίσας ἐν χρόνοις δυσχειμέροις Ὁρθοδόξων τὰ συστήματα, φώτισόν μου τὴν διάνοιαν τοῦ μελετᾶν τὸν νόμον Κυρίου καὶ ὁμολογεῖν καθ᾿ ἑκάστην τὸ τοῦ Κυρίου ὄνομα, τοῦ παρέχοντος ἡμῖν εὐχαῖς σου τὸ μέγα ἔλεος.


Ευχαριστώ
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ὑπάρχει μουσικό παράρτημα (καί τό δοξαστικό τῶν αἴνων πού ζητᾶτε) στό θέμα τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου [http://analogion.com/forum/showthread.php?t=13932] ἀπό τόν κ. Κ. Λάμπρου καί συγγνώμη πού δέν εἴχαμε ἀνοίξει ἐμεῖς θέμα καί στά μουσικά.

 
Top