03. Ακολουθία Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πέτρου τοῦ θαυματουργοῦ, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους καὶ Ναυπλίου. Τυπωθεῖσα μὲν τὸ πρῶτον ἐν Ἐνετίᾳ κατὰ τὸ 1727 διὰ συνδρομῆς Νικολάου Ταρωνίτη τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Νῦν δὲ τὸ δεύτερον ὑπὸ Κ. Ἀντωνιάδου. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Κ. Ἀντωνιάδου, ὁδὸς Περικλέους ἀριθ. 226. 1861.

Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πέτρου, ἀρχιεπισκόπου Ἄργους καὶ Ναυπλίου, τοῦ θαυματουργοῦ, ἑορταζομένου τῇ γ΄ Μαΐου. Διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀργολίδος Δανιήλ. Ἐν Ἀθήναις, τύποις «Ὁ Κάδμος» Γ. Μελισταγοῦς, (ὁδ. Λέκα, ἀριθ. 45, κάτωθι τῆς οἰκίας Ι. Ῥοδίου λοχαγοῦ). 1870.

Ὁ πολιοῦχος τοῦ Ἄργους, ἅγιος Πέτρος, ἐπίσκοπος Ἄργους ὁ θαυματουργὸς ὑπὸ Χρήστου Παπαοικονόμου Δ. Θ., ἱερέως καὶ οἰκονόμου τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Ἀθηνῶν. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ, 20 ὁδὸς Νίκης – Ἀπόλλωνος 2. 1908.

Πηγή: http://www.akolouthies.gr/
 
Top