[Ερώτηση] ᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Θωμᾶ

P

PANROUST

Guest
#1
Εἰς τοὺς αἴνους, εἰς στίχους 6,
ἀναστάσιμα 3
καὶ στιχηρὰ προσόμοια τῆς ἑορτῆς 3 (ἃ ζήτει
εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων) «Μετὰ τὴν ἐκ τάφου σου» κ.λπ.,
Σε πια αναστάσιμα αναφέρετε το τυπικό;
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#4
Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον. Δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.
Ὑμνοῦμέν σου Χριστέ, τὸ σωτήριον πάθος καὶ δοξάζομεν σου τὴν Ἀνάστασιν.

Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
Ὁ Σταυρὸν ὑπομείνας, καὶ τὸν θάνατον καταργήσας, καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωὴν Κύριε, ὡς μόνος παντοδύναμος.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.
Ὁ τὸν ᾍδην σκυλεύσας, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀναστήσας τῇ Ἀναστάσει σου Χριστὲ, ἀξίωσον ἡμᾶς ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ, ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν σε.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.
Μετὰ τὴν ἐκ τάφου σου φρικτήν, Ζωοδότα Ἔγερσιν, ὥσπερ σφραγῖδας οὐκ ἔλυσας, Χριστὲ τοῦ μνήματος, οὕτω κεκλεισμένων, θυρῶν εἰσελήλυθας, πρὸς τοὺς πανευκλεεῖς Ἀποστόλους σου, χαροποιῶν αὐτούς, καὶ εὐθές σου παρεχόμενος, τούτοις Πνεῦμα, δι' ἄμετρον ἔλεος.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ,
Θωμᾶς ὁ καὶ Δίδυμος οὐκ ἦν ἐνδημῶν ἡνίκα σύ, τοῖς Μαθηταῖς ὤφθης, Κύριε· ὅθεν ἠπίστησε, τῇ σῇ Ἀναστάσει, καὶ τοῖς κατιδοῦσί σε, ἐβόα· εἰ μὴ βάλω τὸν δάκτυλον, εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, καὶ τῶν ἥλων τὰ τυλώματα οὐ πιστεύω, ὅτι ἐξεγήγερται.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
Ὡς θέλεις ψηλάφησον Χριστός, τῷ Θωμᾷ ἐβόησε· βάλε τὴν χεῖρα, καὶ γνῶθί με, ὀστέα ἔχοντα, καὶ γεῶδες σῶμα, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἐπίσης δὲ τοῖς ἄλλοις πιστώθητι, ὁ δὲ ἐβόησεν· ὁ Θεός μου καὶ ὁ Κύριος, σὺ ὑπάρχεις, δόξα τῇ Ἐγέρσει σου.

Y.Γ. Οι στίχοι των Αποστίχων παρέλκουν.
 
P

PANROUST

Guest
#5
Αλήθεια;!
Γιατί ψέλνουμε τα αναστάσιμα της Κυριακής του πρώτου ήχου το Σάββατο της Αποδόσεως του Θωμά;
Μήπως επειδή δεν τα ψάλαμε την περασμένη Κυριακή;
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#6
Αλήθεια;!
Γιατί ψέλνουμε τα αναστάσιμα της Κυριακής του πρώτου ήχου το Σάββατο της Αποδόσεως του Θωμά;
Μήπως επειδή δεν τα ψάλαμε την περασμένη Κυριακή;
Θές να πείς κάτι;
Κατ' απαίτηση του ΤΜΕ ψάλλονται Καταβασίαι και Δοξολογία Μεγάλη.
Η διάταξη στα Πεντηκοστάρια είναι με συμψαλμωδία των αναστασίμων (ύμνων της παρακλητικής έχουμε γενικά από την Δευτέρα του Θωμά μέχρι και το Σάββατο) πράγμα που περιπλέκει τα όσα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν στις αποδόσεις.
Και γενικά το θέμα της αποδόσεως του Θωμά, όπως και του Πάσχα χρήζει περαιτέρω εξετάσεως και εξερευνήσεως.
Τί αποδίδουμε; αυτό που γιορτάζουμε κάθε Κυριακή; ή αυτό που εγκαινιάσαμε την προηγούμενη να γιορτάζουμε κάθε Κυριακή; Αυτά σαν προβληματισμός.
 
Last edited:
#8
Από τη στιγμή που το ΤΜΕ ορίζει να γίνεται η απόδοση της εορτής του Θωμά κατά τον τύπο της αποδόσεως των Δεσποτικών εορτών μετά των αναστασίμων, βεβαίως, του ήχου, δεν παρέλκει η συμπερίληψη της ακολουθίας του αγίου της ημέρας , εκτός αν είναι εορταζόμενος;
 
Top