Ὄρθρος & Θ.Λειτουργία Κυριακῆς Ϛ´ Λουκᾶ 24-10-2010

nektar

νεοαρχάριος
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς.

Ἁγιολογικὸ ἀνάγνωσμα γιὰ τὸν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Ἀρέθα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐδῶ.

Ἐτέθη τὶς προάλλες τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν πληρέστερη ἐνημέρωσι περὶ ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων καὶ δὴ ἀγρυπνιῶν. Ἔχει μεριμνήσει ἀπὸ πρόπερσι ὁ εὐλαβέστατος Ἰ.Κ., μαθητής μου σὲ ἐπιμορφώσεις «κατασκευῆς ἱστοσελίδων», ὁ ὁποῖος συνέταξε καὶ ἐνημερώνει τὸ σχετικὸ ἱστολόγιο Ἀγρυπνίες: http://agrypnies.blogspot.com. Πρόκειται γιὰ πολλὰ ἐπιμελημένη προσπάθεια, μὲ ἐπαρκῆ στοιχεῖα γιὰ τὸν χωροχρόνο τελέσεως τῶν ἀγρυπνιῶν. Φυσικά, προσκαλεῖ στὴν ἐνημέρωσι γιὰ ἀκολουθίες, τακτικὲς (π.χ. ἑβδομαδιαῖες) ἢ ἔκτακτες, ποὺ δὲν περιέχονται ἤδη στὸν πίνακα. Βασίζεται στὴν τεχνολογία «Ἡμερολόγιο τῆς Google», ποὺ εὔκολα δύναται νὰ συντάσσῃ καὶ νὰ συντηρῇ ὅ,ποιος ἔχει λογαρισμὸ Gmail.

Προσοχή, ἐπανελήφθη ἡ ἀναφόρτωσις τῶν συνημμένων (Παρασκευή, 10πμ), μὲ σημαντικὲς ἀλλαγὲς στὶς σελίδες 10&11 (Στιχηρὰ Ἀνατολικά).
 

Attachments

  • 2010-10-24_kyriakh_st_loyka.doc
    203 KB · Views: 58
  • 2010-10-24_kyriakh_st_loyka.pdf
    232.8 KB · Views: 78
Last edited:
Top