Ὄρθρος & Θ.Λειτουργία Κυριακῆς Γ´ Λουκᾶ 10-10-2010

nektar

νεοαρχάριος
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.

* * *

Λέγει τὶς προάλλες μετὰ στόμφου ὁ ἀπέναντι, τάχα καὶ ἀφιλάργυρος διδάσκαλος:
1. Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν οἰκονομίαν σου...
2. ...ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐμπτυσμάτων...
3. ...Ἰωάννου τοῦ Χαζεβίτου, κτίτορος τῆς Μονῆς τοῦ Χαζεβᾶ...

καὶ ἄλλα πολλά, ὧν οὐκ ἔστιν ἀρθιμός...
 

Attachments

  • 2010-10-10_kyriakh_g_loyka.doc
    310.5 KB · Views: 37
  • 2010-10-10_kyriakh_g_loyka.pdf
    196.9 KB · Views: 49
Last edited:
Top