Ἐξεδήμησεν ἡ Μαρία Μοναχή, Κτιτόρισσα καί καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τενάγου κάτω Χωρῶν (Asten).

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Τήν 24ην Ἰουνίου ἐξεδήμησεν ἡ Μαρία Μοναχή, Κτιτόρισσα καί καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τενάγου Κάτω Χωρῶν (Asten).
Ἡ Κηδεία της θά τελεσθῇ τήν 28ην Ἰουνίου.

Τήν δεκαετίαν τοῦ '80 φίλος Ὁλλανδόφωνος Ὀρθόδοξος Ἰερεύς μέ παρεκάλεσε νά τόν πάω εἰς τήν Γερόντισσα
πού τότε ἦτο ἁπλῆ "ἀδελφή Μαρία" εἰς τήν Ἱερά Μονή Μπούρα εἰς Λεοντάριον Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας.
Μοῦ ἔκαμε ἐντύπωσιν ἡ καλωσύνη της καί εὐγένεια, ἀλλά κυρίως τό ψάλσιμό της.
Ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς ἡγουμένης Θεολογίας αἱ μοναχαί ἔψαλαν τά πάντα τόσον ὄμορφα μέ Βυζαντινήν Μουσικήν
πού μοῦ προκάλεσαν ρῖγος.

Μερικά ἔτη ἀργότερον ἡ ἀδελφή Μαρία ἔλαβε τήν εὐλογία νά ἐπιστρέψη εἰς τήν πατρίδα της Ὁλλανδία.
Ἔλλειπε ἀπό ἐκεῖ περίπου 20 ἔτη, ὅταν τουρίστρια οὖσα ἦλθε ἐδῶ καί ....ἐκόλλησε.
Ἔφυγε λοιπόν ἀπό τό Λεοντάρι, ὡς μοῦ ἐδιηγήθη, χωρίς τίποτε, μόνον τά χρήματα διά τά εἰσιτήρια,
ἀκολουθοῦσα μετά ἐμπιστοσύνης τά λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Εἰς τήν Ὁλλανδίαν ἔμεινεν μέ μίαν παλαιάν συμμαθήτριάν της καί ἐπερίμενεν ἕνα θαῦμα, πῶς νά ξεκινήσῃ ἄφραγκη,
ἕνα μοναστῆρι. Καί τό ἀπίστευτον θαῦμα ἔγινεν!

Εἰς τό μοναστῆρι τοῦ Ἄστεν ἔψαλλε καί ἐδίδασκε τίς μοναχές εἰς τήν Βυζαντινήν Μουσικήν.
Ἤδη εἶχε ἀρχίσει τήν μετάφρασιν λειτουργικῶν κειμένων καί κατόπιν ἐπεδόθη εἰς τήν Βυζαντινήν μελοποίησιν
τῶν Ὁλλανδικῶν μεταφράσεων διαφόρων τροπαρίων. Ἰδού παράδειγμα πού μοῦ ἔστειλε τό 2013:
Εἶναι τό ἀπολυτίκιον "Τοῦ προφήτου..." βασισθέν εἰς παράδειγμα τοῦ π. Ἐφραίμ.
O NL Asten.jpgΑἰωνία ἡ μνήμη αὐτῆς.


.
 
Top