Ἁγίου Ἰωσήφ Πατρ. Κων/πόλεως (1273): Ἁπλὴ ἀναφορὰ στὶς μυστικές ευχές

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#1
Ἐξεδόθηκε τὸ 2018 ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, Καρυὲς Ἁγίου Ὅρους, σὲ ἐπιμέλεια Μοναχοῦ Παϊσίου Καρεώτου, ἡ τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ἀπολογία πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Η' τὸν Παλαιολόγο περὶ τῶν ἀξιώσεων τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης (Ἰούνιος 1273).

Ὅπως ἀναφέρεται στὴν ὑποσ. 1, τὸ κείμενο ἐλήφθη ἀπὸ τὴν ἔκδοση V. Laurent et J. Darrouzes, Dossier Grec de l' union de Lyon (1273-1277), Paris 1976, σελ. 135-301.

Στὴν σ. 18 τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης (σελ. 199-201 τῆς γαλλικῆς ἀναφορᾶς) ἀναφέρεται:

«Ὁ πρῶτος τῆς κάθε ἐπαρχίας ἔχει διορισθεῖ ἀπὸ τοὺς Κανόνες νὰ ἔχῃ καὶ τὸ ἔκκλητον. Καὶ αὐτὸς ποὺ τὰ ἔχει αὐτὰ ἀναγκαστικὰ ἀναφέρεται ἐκφώνως πρὸ τῶν ἄλλων στὶς μυστικὲς Εὐχές... Αὐτὰ εἶναι ἀλληλένδετα».
 
Top