Ἀπό τούς κανόνες τῆς Τετάρτης τοῦ γ' ἤχου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Στὴν ζ' ᾠδὴ τοῦ α' κανόνος τῆς Τετάρτης τοῦ γ' ἤχου ἐντοπίζεται περριτὸ θεοτοκίο ἐκτὸς ἀκροστιχίδος.
 
#2
Ομοίως και τα σταυροθεοτοκία της γ΄, ε΄ και στ΄ ωδής, αλλά εκεί ξεκινούν με το ίδιο γράμμα του προηγούμενου τροπαρίου και έτσι διατηρείται η ακροστιχίδα (τουλάχιστον) ακουστικά. Πάντως περιττό δεν είναι κανένα σταυροθεοτοκίο, αλλά επισφράγισμα του κανόνα σε κάθε ωδή. Δεν έψαξα τι μαρτυρείται σε παλαίτυπα και χειρόγραφα.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


Τὸ θεοτοκίο λείπει ἀπὸ τὶς χφ. παρακλητικὲς Σκοπίων ΝΜΟΜ 54 ιβ' αἰ. σ. 163, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 642 ιγ' αἰ. φ. 108r, Μονάχου Bayerische Staatsbibliothek gr. 205 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1355-1365 φ. 92v, Πανθέκτη ἔκδ. 1817 τ. 1, ἐνῶ εὑρίσκεται στὴν Παρακλητικὴ ἔκδ. 1764.

Στὴν χφ. παρακλητικὴ Σινὰ 790 ια' αἰ. λείπει ὁ κανόνας αὐτός.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Στὴν α’ ᾠδὴ τοῦ β' κανόνος τῆς Τετάρτης τοῦ γ' ἤχου ὑπάρχει λάνθασμένος εἱρμὸς καὶ ἔχει ἐκπέσει τὸ πρῶτο τροπάριο.


Πρὸς τὸ «Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι νεύματι.


Τὸ κατάσκιον ὄρος σὲ ὦ προεῖδεν ἐν πνεύματι Ἀμβακοὺμ ὁ προφήτης,

δυσωπῶ ἄχραντε ἐπισκιᾶσαι με,

πάθει καυματούμενον καὶ ἐκ σκιᾶς τοῦ θανάτου,

τῶν παρενοχλούντων με δεινῶν λυτρώσασθαι»


(χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 778 ια’ αἰ. φ. 148r, 785 ἀρχὲς ιβ’ αἰ. φ. 125v).
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Στὴν ζ' ᾠδὴ τοῦ α' κανόνος τῆς Τετάρτης τοῦ γ' ἤχου ἐντοπίζεται περριτὸ θεοτοκίο ἐκτὸς ἀκροστιχίδος.
Ἀναφέρεσαι στό τροπάριον πού βλέπουμε στόν π. Λέοντα καί ὁ ὁποῖος ἀντιγράφει ἀπό παρακλητική ἐκδόσεων «ΦΩΣ»:
Θεοτοκίον
Ἐπὶ τοῦ βήματος Χριστοῦ, ὅταν μέλλω κρίνεσθαι, ὡς ὑπεύθυνος ἄχραντε, φάνηθί μοι, ἐκ πάσης με βασάνου, ῥυομένη τῇ θερμῇ σου προστασίᾳ.
Τὸ θεοτοκίο λείπει ἀπὸ τὶς χφ. παρακλητικὲς Σκοπίων ΝΜΟΜ 54 ιβ' αἰ. σ. 163, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 642 ιγ' αἰ. φ. 108r, Μονάχου Bayerische Staatsbibliothek gr. 205 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1355-1365 φ. 92v, Πανθέκτη ἔκδ. 1817 τ. 1, ἐνῶ εὑρίσκεται στὴν Παρακλητικὴ ἔκδ. 1764.
Στὴν χφ. παρακλητικὴ Σινὰ 790 ια' αἰ. λείπει ὁ κανόνας αὐτός.
Εὑρίσκεται καί ἄλλες ἐκδόσεις Βενετίας πού εἶδα, ἐνῶ λείπει ἀπό Παρακλητική Ἀ. Δ..
Ομοίως και τα σταυροθεοτοκία της γ΄, ε΄ και στ΄ ωδής, αλλά εκεί ξεκινούν με το ίδιο γράμμα του προηγούμενου τροπαρίου και έτσι διατηρείται η ακροστιχίδα (τουλάχιστον) ακουστικά. Πάντως περιττό δεν είναι κανένα σταυροθεοτοκίο, αλλά επισφράγισμα του κανόνα σε κάθε ωδή. Δεν έψαξα τι μαρτυρείται σε παλαίτυπα και χειρόγραφα.
Ὄντως τά σταυροθεοτοκία εἶναι ἀπαραίτητα. Ἴσως τό προηγούμενο μαρτυρικό νά πλεονάζει στήν ἀκροστιχίδα.

Στὴν α’ ᾠδὴ τοῦ β' κανόνος τῆς Τετάρτης τοῦ γ' ἤχου ὑπάρχει λάνθασμένος εἱρμὸς καὶ ἔχει ἐκπέσει τὸ πρῶτο τροπάριο.
Πρὸς τὸ «Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι νεύματι.
Τὸ κατάσκιον ὄρος σὲ ὦ προεῖδεν ἐν πνεύματι Ἀμβακοὺμ ὁ προφήτης,
δυσωπῶ ἄχραντε ἐπισκιᾶσαι με,
πάθει καυματούμενον καὶ ἐκ σκιᾶς τοῦ θανάτου,
τῶν παρενοχλούντων με δεινῶν λυτρώσασθαι»

(χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 778 ια’ αἰ. φ. 148r, 785 ἀρχὲς ιβ’ αἰ. φ. 125v).
Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Τρίτον μέλισμα τῇ Θεητόκῳ φέρω. Ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ.
Εἱρμὸς ὁ αὐτός.
Τὸ κατάσκιον ὄρος, σὲ ὃ προεῖδεν ἐν πνεύματι Ἀββακοὺμ ὁ Προφήτης, δυσωπῶ Ἄχραντε, ἐπισκιάσαι με, πάθεσι καυσούμενον, καὶ ἐκ σκιᾶς τοῦ θανάτου, τῶν παρενοχλούντων μοι, δεινῶς λυτρώσασθαι.

Ἔτσι στήν Παρακλητική Ἀ. Δ. Ὄντως καί στήν ἔκδοση «ΦΩΣ» καί σέ ἄλλες ἐκδόσεις γίνεται σύγχυση τοῦ α΄ τροπαρίου μέ ἀνύπαρκτο εἱρμό.




 
Top