Ἀπόδειπνα Μεγάλης Ἑβδομάδος

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Στὰ ἀπόδειπνα τῆς Μ. Δευτέρας-Μ. Τετάρτης ἑσπέρας ἀναγινώσκεται Εὐαγγέλιο

(χφ. Plutei 06.34 Εὐαγγελιάριο ια’ αἰ. φ. 269v (Ματ. κα’ 18-κβ’ 14, Λουκ. ιβ’ 35-59, Λουκ. ζ’ 36-50 (Δευτέρα Δ’ ἑβδομάδος Λουκᾶ)), τυπικὸ Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 σσ. 218, 219, 221, χφ. Beinecke 1180 Εὐαγγελιάριο α’ ἥμισυ ιγ’ αἰ. φφ. 121v-129v)

τῆς παννυχίδας

(χφφ. Εὐαγγελιάρια Bibliotheca Academiei Române gr. 1175 πρὸ τοῦ ἔτους 1028 φ. 245r, Βατοπαιδίου 960 τοῦ ἔτους 1128 φ. 336r).
 
Top