Ἀπολυτίκιο ψυχοσσαβάτου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Τὸ ἀπολυτίκιο τῶν ψυχοσαββάτων

«Ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώπως πάντα οἰκονομῶν, καὶ τὸ συμφέρον πᾶσιν ἀπονέμων μόνε Δημιουργέ, ἀνάπαυσον Κύριε τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου· ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα ἀνέθεντο, τῷ ποιητῇ καὶ πλάστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν»

συναντᾶται στὶς ἑξῆς ἐκδοχές:


«Ὁ βυθῷ σοφίας... καὶ πλάστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν.» (χφ. Σινὰ 755 τριῴδιο περὶ τὸν ι’ αἰ. φ. 7v, Ὡρολόγιον ἔκδ. 1563).

«Ὁ βυθῷ σοφίας...καὶ πλάστῃ Θεῷ.»
(χφφ. ὡρολόγια ιγ’ αἰ. Μ. Λαύρας Β-25 φφ. 218r, 235r, Γ-66 φ. 30v, Ὡρολόγιον ἔκδ. 1509).

«Ὁ βυθῷ σοφίας» (χφφ. Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 111r, Ε. Β. Ε. 642 παρακλητικὴ ιγ’ αἰ. φ. 290r, 2042 ὡρολόγιο τέλη ιδ’ αἰ., Δημητρίου μοναχοῦ Σύνταγμα εἰς τὰ ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ ιε’ αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 300, Ὡρολόγιον ἔκδ. 1520 (δὲν σημείωσα τὸ τέλος του), τυπικὸ μονῆς ἁγ. Παντελεήμονος Ἄθῳ τοῦ ἔτους 1841 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 612).

«Ὁ βυθοῖς σοφίας...καὶ πλάστῃ Θεῷ.» (χφφ. Σινὰ 734 τριῴδιο ι’ αἰ. φφ. 10v-11r, British Library Add. 9347 ὡρολόγιο ιε’ αἰ. φ. 53v).

«Ὁ βυθοῖς σοφίας» (χφφ. Σινὰ 736 τριῴδιο τοῦ ἔτους 1028, Μ. Λαύρας Δ-45 παρακλητικὴ (στιχηροκαθισματάριο) ια’ αἰ. φ. 362v, Λειμῶνος 81 πεντηκοστάριο ια’-ιβ’ αἰ. φ. 243v, τυπικὰ Εὐεργέτιδος τέλη ια’ αἰ. ἔκδ. R. Jordan (ψυχοσάββατο ἀπόκρεῳ) καὶ ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σσ. 592, 593, 602, Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σσ. 187, 188, Ἐλεγμῶν τοῦ ἔτους 1162 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 768, χφφ. Σινὰ 1094 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 67r, 1096 ΤΑΣ ιβ’ αἰ. φ. 152r, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 157, Σινὰ 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 27r, Ε. Β. Ε. 880 ΤΑΣ ιγ’ αἰ., Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 110r, British Library Add. 22507 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 102v, Λειμῶνος 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 90r).

«Ὁ βάθει σοφίας...καὶ πλάστῃ Θεῷ.» (Πεντηκοστάριον ἔκδ. 1525, Τριῴδιον ἔκδ. 1586).

«Ὁ βάθει σοφίας» (χφ. τυπικὸ τοῦ ἔτους 1528 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 104γ, Πεντηκοστάριον ἔκδ. 1544 (δὲν σημείωσα τὸ τέλος του), ΤΑΣ ἐκδ. 1545, 1691, τυπικὸ Κωνσταντίνου πρωτ. 1838 τυπικὸ Βιολάκη 1888).

«Ὁ βάθει σοφίας... καὶ πλάστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν.» (Ὡρολόγιον ἐκδ. 1584, 1604, 1632, 1757, 1820, 1830, 1832, 1851, 1860, 1900, Παρακλητικὴ ἔκδ. 1764, Ἀνθολόγιον ἔκδ. 1776, Πανθέκτη ἔκδ. 1817, Τρῴδιον ἔκδ. Ῥώμης 1879, Πεντηκοστάριον ἔκδ. 1890).


 
Last edited:
Top