Ἀποκαθήλωση ἄνευ διακόνου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Κατὰ τὴν ἀποκαθήλωση, ἄν δὲν ὑπάρχει διάκονος, μποροῦν νὰ ψαλλοῦν τὰ ἑξῆς παλαιὰ στιχηρά προσόμοια τῆς ἡμέρας:

«Ἦχος πλ. δ', πρὸς τὸ Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος.

Ὤ τοῦ φοβεροῦ ὁράματος! σήμερον νεκροειδῶς, ἐν σινδόνι εἱλίσσεται, ὁ ἐνδύων Κύριος,
οὐρανὸν ἐν τοῖς νέφεσιν, ὑπὸ μνημεῖον τεθεὶς ἐνθάπτεται,
αὐτὸς συνέχων χειρὶ τὰ σύμπαντα.
Ὤ οἷον ἔλεος, οἵα συγκατάβασις, δι ἧς ἡμεῖς ἀθανατιζόμεθα· Χριστὸν δοξάσωμεν.


Στίχος.
Ἔθεντό με ἐν λάκῳ κατωτάτῳ ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου.

Ὤ τοῦ φοβεροῦ ὁράματος!
ὁ φῶς οἰκῶν θεϊκῶς, σαρκικῶς τάφον ᾤκησεν,
καὶ ὁρᾶται σήμερον τοῖς ἐν ᾌδου ἐξαίσιον.
Διεπιμπρᾶται ᾌδης φθειρόμενος,
ἀναζωοῦται Ἀδὰμ λαμπόμενος.
Ὤ τῆς ἐκπλήξεως τῶν ἐκεῖ ὁράσεων,
δι' ὧν Χριστός, σῷζει τοὺς πιστεύοντας καὶ προσκυνοῦντας αὐτόν.


Στίχος.
Ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχὴν μου εἰς ᾌδου, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος!
ὁ τῶν ἁπάντων Θεός, καὶ τῇ φύσει ἀθάνατος,
ἐν νεκροῖς λογίζεται, ἀφυπνώσας ὡς ἄνθρωπος,
καὶ ἐν μνημείῳ λίθῳ σφραγίζεται
καὶ τοῖς ἐν ᾌδῃ συναναστρέφεται,
θέλων λυτρώσασθαι, παγγενῆ τὸν ἄνθρωπον
ἐκ τῆς φθορᾶς
ᾌδου χειρωσάμενος τὸ δεσμωτήριον»(χφ. Τ. Σταυροῦ 43, τυπικὸ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως ᾿Ιεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 ἀναγόμενο στὸν ι’ αἰ. ἔκδ. Ἀθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως ᾿Ανάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας τ. 2 ἔκδ. 1894 ἐπανέκδοση 1963 σσ. 159-160).
 

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#2
Πολύ χρήσιμο post. Σ' ευχαριστούμε.
Αν υπήρχε και η δυνατότητα τα τροπάρια αυτά να ενταχτούν στα δίπτυχα του '18 πιστεύω πως πολλοί θα ήταν αυτοί που θα τα έψελναν γιατί σε αρκετούς ναούς δεν υπάρχει διάκονος, αλλά και περισσότεροι του ενός ιερέα να υπάρχουν, είναι τέτοιες οι απαιτήσεις της περιόδου που συνήθως στέλνονται να καλύψουν άλλες ανάγκες οπότε απ ότι έχω δει σε αρκετούς ναούς αυτό που συμβαίνει είναι να υπάρχει ένας ιερέας κατά την ακολουθία της αποκαθήλωσης και ο ψάλτης, μετά το ευαγγέλιο και κατά τη διάρκεια της καταβίβασης του σώματος του Ιησού από το Σταυρό την τύλιξή του με το σεντόνι και η εναπόθεσή του στο ιερό, που παίρνει γύρω στα πέντε λεπτά, να προσπαθεί να καλύψει το κενό αυτό, ψέλνοντας αργά ή και επαναλαμβανόμενα το Δόξα σοι Κύριε δόξα σοι.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3


Κατὰ τὴν ἀποκαθήλωση, ἄν δὲν ὑπάρχει διάκονος, μποροῦν νὰ ψαλλοῦν τὰ ἑξῆς παλαιὰ στιχηρά προσόμοια τῆς ἡμέρας:

..........
(χφ. Τ. Σταυροῦ 43, τυπικὸ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως ᾿Ιεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 ἀναγόμενο στὸν ι’ αἰ. ἔκδ. Ἀθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως ᾿Ανάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας τ. 2 ἔκδ. 1894 ἐπανέκδοση 1963 σσ. 159-160).
 
Top