[Ανακοίνωση] Ψαλτικὴ Ἐκδήλωση "Ἰδοὺ ρομφαίᾳ τὴν ψυχὴν..."

gr_anastasiou

Παλαιό Μέλος
Τὴν Δευτέρα, 15 Ἀπριλίου 2013, οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ πραγματοποίησαν ψαλτικὴ ἐκδήλωση μὲ σταυροθεοτοκία ὑμνογραφήματα. Κοινοποιῶ τὸ πρόγραμμα καὶ τὶς σχετικὲς ἀναρτήσεις γιὰ τοὺς τυχὸν ἐνδιαφερομένους:

Ἰδοὺ ρομφαίᾳ τὴν ψυχὴν τιτρώσκομαι καὶ σπλάγχνα...
Σταυροθεοτοκία Ὑμνογραφήματα.
Ψάλλουν οἱ ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ,
ὁ Χορὸς Ψαλτῶν τῆς Ἐνοριακῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων

Τὰ Ψάλματα

Τὴν γεῦσιν τὴν πάλαι τοῦ Ἀδάμ, ἐκλογὴ σταυροθεοτοκίων στιχηρῶν (προσομοίων) τῆς Ὀκτωήχου κατ’ ἦχον. Προσαρμογὴ καὶ τόνισμα τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη &
Σφαγήν σου τὴν ἄδικον Χριστέ, στιχηρὸ προσόμοιο πρὸς τὸ Πανεύφημοι μάρτυρες, ψαλλόμενο εἰς τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Μ. Ἀποδείπνου κατὰ τὶς σταυρώσιμες ἡμέρες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Μέλος ἀργὸ εἱρμολογικὸ Πέτρου Πελοποννησίου (†1778). Ἦχος α΄ ανανες.
http://www.youtube.com/watch?v=dAR8Nkb2uEQ

Τὸν δι’ ἡμᾶς σταυρωθέντα, δεῦτε πάντες ὑμνήσωμεν, «Κοντάκιον τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ εἰς τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς τοὺς θρήνους τῆς Θεοτόκου», ποίημα Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Τὸ Κουκούλιον ἢ Προοίμιον –μέλος Γρηγορίου Ἀναστασίου- καὶ οἱ οἶκοι α΄, β΄ & δ΄ κατὰ τὴν ἐκφωνητικὴ πράξη. Ἦχος πλ. δ΄ νεαγιε.
http://www.youtube.com/watch?v=xn6-wL30XOI

Σήμερον σὲ θεωροῦσα, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, & Ἐπὶ ξύλου βλέπουσα, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου· τὰ ἑσπέρια στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς Μ. Παρασκευῆς. Ἦχος β΄ νεανες.

Ἰδοὺ ρομφαίᾳ τὴν ψυχήν, δεκαπεντασύλλαβο μάθημα (μέρος), γράμματα καὶ μέλος, κὺρ Ξένου τοῦ Κορώνη (ιδ΄ αἰ.). Ἦχος βαρύς.
http://www.youtube.com/watch?v=_dSpfRkbuaM
 
Top