[Ερώτηση] Ψαλτική για κληρικούς : τί να μάθουμε για να βοηθάμε τους ψάλτες και εμάς;

serafeim99

Νέο μέλος
Χριστός Ανέστη.
Είμαι κληρικός και θα ήθελα την συμβουλή σας.
Τι θα πρέπει να μάθω, και πως, για να είμαι σωστός στις εκφωνήσεις μου? δεν θέλω, δυστυχώς, να μπω πολύ στα βαθιά αλλά ποιά πιστεύεται οτι είναι τα πρώτα βηματα που πρέπει να κάνει ενας κληρικός για να σταθεί αξιοπρεπώς (στο φωνητικό μέρος, για τα άλλα ο Θεός και ψυχή μας...) ευχαριστώ.
 
Χριστός Ανέστη.
Είμαι κληρικός και θα ήθελα την συμβουλή σας.
Τι θα πρέπει να μάθω, και πως, για να είμαι σωστός στις εκφωνήσεις μου? δεν θέλω, δυστυχώς, να μπω πολύ στα βαθιά αλλά ποιά πιστεύεται οτι είναι τα πρώτα βηματα που πρέπει να κάνει ενας κληρικός για να σταθεί αξιοπρεπώς (στο φωνητικό μέρος, για τα άλλα ο Θεός και ψυχή μας...) ευχαριστώ.

Πιστεύω πάτερ μου ότι όταν ο κληρικός δίνει σωστά τον ήχο στον ψάλτη ουσιαστικά τον σερβίρει στο πιάτο σίγουρα η ατμόσφαιρα είναι ποιο καλή
Όλοι θέλουμε καλλικέλαδους ιερείς και ιεροψάλτες όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα νομίζω ότι εσείς οι ιερείς θα πρέπει να κάνετε λίγη προσπάθεια όσον αφόρα τους ήχους με πολύ καλή μελέτη (ακουστικά) των ύμνων για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να μπείτε στο πετσί των απηχημάτων πολύ βασικό για να σε βάλει στον ήχο τα απηχήματα των ήχων της βυζαντινής μουσικής εννοώ

Στην εκκλησιαστική μουσική τα απηχήματα γίνονται με το μουσικό όνομα κάθε ήχου:
Ανανές (ήχος Α΄), Νεανές (ήχος Β΄), Νανά (ήχος Γ΄), Άγια (ήχος Δ΄), Αανές (ήχος πλ. του Γ΄ ή Βαρύς), Νεχέανες ή Λέγετος (ήχος πλ. του Β΄), Ανέανες (ήχος πλ. του Α΄), Νεάγιε (ήχος πλ. του Δ΄)

Όπως και να είναι για να υπάρχει αρμονία χρειάζεται να έχεις και καλή καρδιά και όλα γίνονται με λίγη προσπάθεια δεν χρειάζεται ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον
Πάντως σας τα ανεβάζω και ηχητικά

Στα απηχήματα ψέλνουν ο Κώστας μπιλαλης και β. παπαθανασιου
 

Attachments

 • A ΗΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.mp3
  124.2 KB · Views: 436
 • B1 ΗΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΟ ΑΠΗΧΑΜΑ.mp3
  136.4 KB · Views: 284
 • B ΗΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟ ΑΠΗΧΗΜΑ.mp3
  153.2 KB · Views: 241
 • Γ ΗΧΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.mp3
  122.2 KB · Views: 241
 • Δ ΗΧΟΣ ΛΕΓΕΤΟΣ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ).mp3
  100.3 KB · Views: 232
 • Π1 ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ.mp3
  154.3 KB · Views: 231
 • Π2 ΗΧΟΣ ΠΛ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ.mp3
  184.9 KB · Views: 219
 • Π3 HΧΟΣ ΒΑΡΥΣ { ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ}.mp3
  137.5 KB · Views: 253
 • Π4 ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ.mp3
  104.3 KB · Views: 239

Μπράβο σου Ἀλέξιε.

Γιά τόν βαρύ ὅμως χρειάζεται τοῦ διατονικοῦ, ἐπειδή σ᾿ αὐτόν λέγονται τά λειτουργικά. Καλύτερα μάλιστα ἡ κλίμακα.
Ἐπίσης τοῦ αγια· πολύ βασικό.


 
Πιστεύω πάτερ μου ότι όταν ο κληρικός δίνει σωστά τον ήχο στον ψάλτη ουσιαστικά τον σερβίρει στο πιάτο σίγουρα η ατμόσφαιρα είναι ποιο καλή

««...ο παράγων «ιεροψάλτης» δέον να ευρίσκεται εις στενήν επαφήν και συνεργασίαν με τον παράγοντα «ιερεύς». Η συνεργασία αυτή, ως εικός, δεν πρέπει να περιορίζηται μόνον εις θέματα τάξεως εν ταις Ακολουθίαις. Θα ήτο ευχής έργον εάν επεξετείνετο και εις την προσπάθειαν προς αποφυγήν δυσαρμονίας κατά την εναλλαγήν εκφωνήσεων και ψαλμάτων. Ατυχώς, επειδή εκ των ιερέων τινές είναι παντελώς άμοιροι μουσικής παιδεύσεως, στερούνται δε και του φυσικού δώρου της μουσικότητας, έρχονται εις φωνητικήν αντίθεσιν με τον ιεροψάλτην. Εις άλλον τόνον ψάλλει ούτος και εις άλλον ο ιερεύς ποιεί τας εκφωνήσεις. Εις τας περιπτώσεις ταύτας δημιουργείται δυσαρμονία, η οποία και εις τον ιεροψάλτην δημιουργεί προβλήματα αλλά και την Θ. Λατρείαν τραυματίζει. Εις τας περιπτώσεις ταύτας καλόν θα ήτο εάν ο ιεροψάλτης ανελάμβανε να προπαιδεύση κάπως τον ιερέα εις ζητήματα τόνων, ώστε ολίγον κατ' ολίγον να εκλείψη το κακόν. Ένας έμπειρος ιεροψάλτης ποθών την επικράτησιν της αρμονίας εν τη Λατρεία οπωσδήποτε πολλά δύναται να επιτύχη εις τον τομέα τούτον. Πάντως ως γενικήν τινα αρχήν δυναμένην να έχη εφαρμογήν εις ζητήματα τόνων, ημείς τουλάχιστον φρονούμεν ότι η πρωτοβουλία δέον να ανήκη εις τον ιεροψάλτην. Και ιδού διατί: ο ιερεύς κατά τας εκφωνήσεις κυμαίνεται μεταξύ δύο ή τριών το πολύ φθόγγων (φωνών). Αι εκφωνήσεις έχουσι την μορφήν εμμελούς απαγγελίας. Ως εκ τούτου και εις τυχόν χαμηλήν εάν κινηθή ο ιερεύς βάσιν δεν διατρέχει τον κίνδυνον να κατέλθη εις σημείον, το οποίον θα τον δυσκολεύση φωνητικώς, ή εάν κινηθή εις υψηλήν βάσιν ομοίως. Αντιθέτως προς ταύτα ο ιεροψάλτης ψάλλων κινείται τουλάχιστον εις μίαν πλήρη κλίμακα. Ως εκ τούτου θα πρέπει πριν αρχίση το μέλος να φροντίση να επιλέξη τον κατάλληλον τόνον ως βάσιν ο οποίος θα τω επιτρέπη την άνετον εκτέλεσιν του ύμνου. Επομένως και ο ιερεύς, αναγνωρίζων την βασιμότητα του αντιμετωπιζομένου προβλήματος δεν θα πρέπει, νομίζομεν, να επιδιώκη να επιβάλλη εις τον ιεροψάλτην τους τόνους, όλως δ' αντιθέτως θα πρέπει την τοιαύτην πρωτοβουλίαν να παραχωρή εις εκείνον, ακολουθών την βάσιν και ούτος εις τας εκφωνήσεις είτε εις τον βασικόν φθόγγον ιστάμενος, είτε εις έτερόν τινα χαμηλότερον ή ύψηλότερον εν αρμονική προς τον βασικόν ευρισκόμενον σχέσει. Άλλως βεβαίως έχει το θέμα εάν ο ιερεύς είναι κάτοχος μουσικών γνώσεων. Τότε ούτος λαμβάνων υπ' όψιν όλους τους παράγοντας, ως καλός μουσικός, δύναται να κατευθύνη την τονικότητα των υπό του ιεροψάλτου εκτελουμένων μελών, εις ας εννοείται περιπτώσεις εναλλάσσεται εις εκφωνήσεις και ψάλματα ο ιερεύς και ο ψάλτης, όπερ και συνήθως συμβαίνει»». Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος.


«Ο ιερεύς είναι ευχέτης και ουχί ψάλτης». Θρασύβουλος Στανίτσας.


Ὑπάρχει καί ἡ λύσις τῆς ἀγορᾶς:
 1. http://www.byzantinemusic.gr/
 2. http://www.byzantinemusic.gr/cd7.html
 3. http://www.byzantinemusic.gr/cd8.html
 4. http://www.byzantinemusic.gr/cd250.html
 5. http://www.byzantinemusic.gr/cd251.html
 6. http://www.byzantinemusic.gr/cd252.html
 7. http://www.byzantinemusic.gr/cd253.html
 8. http://www.byzantinemusic.gr/cd254.html
 9. http://www.byzantinemusic.gr/cd255.html
 10. http://www.byzantinemusic.gr/cd256.html
 
Πάτερ Σεραφείμ ρίχτε μια ματιά στην ιστοσελίδα
http://www.ieropsaltis.com/afier_nov04.htm
Ψάλλει απαγγέλλει ο π. Εμμ. Κροκίδης.

Προσωπικά θεωρώ ότι ο π. Εμμ. Κροκίδης υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της εκφώνησης, ώστε πλέον το αποτέλεσμα ουδέ μία σχέση έχει με εμμελής απαγγελία. Συγχωρήστε με, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το κακό που συμβαίνει με τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου που πρέπει κι αυτούς να τους εντάξουμε στην εγωιστική μας τάση για μουσική επίδειξη. Αν θεωρήσουμε ότι στις ηχογραφήσεις αυτές δίνονται παραδείγματα-μαθήματα για τους Ιερείς για το πως να εκφωνούν, θεωρώ ότι είναι μάλλον παράδειγματα προς αποφυγήν.

Η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής: Ή έχουμε Ιερείς που δεν ξέρουν ούτε μουσική αλλά είναι και παράφωνοι, ή έχουμε αηδόνια που κάνουν εκφωνήσεις τόσο μακρόσυρτες, που απογοητεύεται κανείς να τους ακούει. Όπως λέει και η καμήλα στον μύθο του Αισώπου: "Χάθηκε αφεντικό ο ίσιος δρόμος;" Συμφωνώ με τα όσα αναφέρει ο Μακαριστός Χριστόδουλος στο μήνυμα του π. Μάξιμου. Και μόνο ο τόνος φτάνει, αρκεί να μην προσπαθεί ο καθένας να κάνει την περπατησιά της πέρδικας.

Αλλά όπως έχω πει και αλλού, αυτά τα προβλήματα μπήκαν στη ζωή των κληρικών, από τότε που βάλαμε και μεις οι ψάλτες τα μακάμια στη δική μας... Κανονικά, ουδέποτε χρειάζεται ο κληρικός τίποτε το μουσικό από τον ψάλτη, απλά να έχει υπόψη του τον τρόπο που απαγγέλεται το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος (καλά για τον τελευταίο δεν θα έπαιρνα και όρκο, αν πάρω υπόψη μου κάποια ακούσματα που έχουν ανέβει και δω από μεγάλους πρωτοψάλτες, θου Κύριε...).

Στην επισύναψη είναι κάποια εκ των ειρηνικών όπως θεωρώ ότι πρέπει να λέγονται και αυτά, αλλά και όλες οι εκφωνήσεις γενικότερα (ανεβάστε την ένταση των ηχείων, διότι είναι ηχογραφημένο σε αρκετά χαμηλή ένταση).
 

Attachments

 • Sound 1.wma
  2.1 MB · Views: 172
Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την αγάπη σας και τις γρήγορες απαντησεις....
 
Αδελφέ πράγματι «Ο ιερεύς είναι ευχέτης και ουχί ψάλτης».
αλλά γιατι να μην υπάρχει αρμονία? δεν μιλώ για υπερβολές και να χάσουμε τον ετσι και αλλιώς σημαντικό ρόλο του ευχέτη προς Κύριο, εξαλλου καποια στιγμή θα ψαλλουμε και κάτι, ευλογηταρια, εισοδικά, αρτοκλασία, τουλάχιστον να είμαστε αξιοπρεπείς...
Επισης εχω πολύ βαριά φωνή, και σε οσους εχω παει για εκμάθηση μουσικής με εχουν , όπως και εγω αυτούς , δυσκολεψη πολυ γιατι μου είναι σχεδόν αδύνατον να ανέβω την κλίμακα...χαίρε βαθος..., νομιζεται οτι η φωνητικη θα με βοηθουσε?ευχαριστω.
 
Last edited:
Πιστεύω πάτερ μου ότι όταν ο κληρικός δίνει σωστά τον ήχο στον ψάλτη ουσιαστικά τον σερβίρει στο πιάτο σίγουρα η ατμόσφαιρα είναι ποιο καλή
Όλοι θέλουμε καλλικέλαδους ιερείς και ιεροψάλτες όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα νομίζω ότι εσείς οι ιερείς θα πρέπει να κάνετε λίγη προσπάθεια όσον αφόρα τους ήχους με πολύ καλή μελέτη (ακουστικά) των ύμνων για να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να μπείτε στο πετσί των απηχημάτων πολύ βασικό για να σε βάλει στον ήχο τα απηχήματα των ήχων της βυζαντινής μουσικής εννοώ

Στην εκκλησιαστική μουσική τα απηχήματα γίνονται με το μουσικό όνομα κάθε ήχου:
Ανανές (ήχος Α΄), Νεανές (ήχος Β΄), Νανά (ήχος Γ΄), Άγια (ήχος Δ΄), Αανές (ήχος πλ. του Γ΄ ή Βαρύς), Νεχέανες ή Λέγετος (ήχος πλ. του Β΄), Ανέανες (ήχος πλ. του Α΄), Νεάγιε (ήχος πλ. του Δ΄)

Όπως και να είναι για να υπάρχει αρμονία χρειάζεται να έχεις και καλή καρδιά και όλα γίνονται με λίγη προσπάθεια δεν χρειάζεται ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον
Πάντως σας τα ανεβάζω και ηχητικά

Στα απηχήματα ψέλνουν ο Κώστας μπιλαλης και β. παπαθανασιου
Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου για τον κόπο σου. Ελπίζω να ισχύει εδω το οτι η επάναληψη είναι μητέρα της μαθήσεως...
 
Να απαντήσω κι εγώ που ψάλλω σε προσκύνημα και είχα πάνω από 50 ιερείς αλλά να πω και καμιά δική μου γνώμη απλά σαν ψάλτης.

Στο άξιον και δίκαιον.
Ο ψάλτης πρέπει να λέει αργά για να τελειώσει ο ιερεας την ευχή η οποία είναι μυστική. Ποιά μυστική; Περιμένει ο ιερεύς να τελειώσει ο ψάλτης για να την πει μεγαλοφώνως από τα μεγάφωνα της γειτονιάς για να ακούσουν όλοι και να βλασφημήσουν αφού σήμερα στις γειτονιές οι μισοί είναι αλλοδαποί και τους χαλάμε τον ύπνο.

Πάντα είχα το ερώτημα . Γιατί να γνωρίζει ο ψάλτης (ο λαικός) μουσική και όχι ο ιερωμένος.
Ο καλόγηρος έχει ατέλειωτες ώρες μπροστά του να μάθει. Αλλά τίποτα.
Ο ιερέας είναι δημόσιος υπάλληλος. Λαμβάνει πολλά περισσότερα του ψάλτη κι όμως δεν τον ενδιαφέρει το άθλημα.

Με τον Χρήστο δεν θα συμφωνήσω στό ότι δεν χρειάζεται κληρικός γνώση μουσικής.
Βαλάσιος Ιερεύς , Κουκουζέλης κ.α. κάπου έμαθαν.
Θα προτιμούσα να είχα παπά τον Βαλάσιο και να μου μαθαίνει παρά να διδάσκω άσχετους με την ελληνική μουσική και το επικάλυμμα του ιερέως.
 
Last edited by a moderator:
Να απαντήσω κι εγώ που ψάλλω σε προσκύνημα και είχα πάνω από 50 ιερείς αλλά να πω και καμιά δική μου γνώμη απλά σαν ψάλτης.

Στο άξιον και δίκαιον.
Ο ψάλτης πρέπει να λέει αργά για να τελειώσει ο ιερεας την ευχή η οποία είναι μυστική. Ποιά μυστική; Περιμένει ο ιερεύς να τελειώσει ο ψάλτης για να την πει μεγαλοφώνως από τα μεγάφωνα της γειτονιάς για να ακούσουν όλοι και να βλασφημήσουν αφού σήμερα στις γειτονιές οι μισοί είναι αλλοδαποί και τους χαλάμε τον ύπνο.

Πάντα είχα το ερώτημα . Γιατί να γνωρίζει ο ψάλτης (ο λαικός) μουσική και όχι ο ιερωμένος.
Ο καλόγηρος έχει ατέλειωτες ώρες μπροστά του να μάθει. Αλλά τίποτα.
Ο ιερέας είναι δημόσιος υπάλληλος. Λαμβάνει πολλά περισσότερα του ψάλτη κι όμως δεν τον ενδιαφέρει το άθλημα.

Με τον Χρήστο δεν θα συμφωνήσω στό ότι δεν χρειάζεται κληρικός γνώση μουσικής.
Βαλάσιος Ιερεύς , Κουκουζέλης κ.α. κάπου έμαθαν.
Θα προτιμούσα να είχα παπά τον Βαλάσιο και να μου μαθαίνει παρά να διδάσκω άσχετους με την ελληνική μουσική και το επικάλυμμα του ιερέως.
Με παρεξένεψε το οργισμενο υφος σου, μα καλα ψαλτης εισαι αν σου φταινε οι "καλογηροι" και οι "ιερεις-δημοσιοι υπαλληλοι" που δεν ασχολουνται με το αθλημα γιατι δεν αλλαζεις αντικειμενο κριμα ειναι να χαλιεσαι ετσι...οταν λεμε οτι ο ιερεας ειναι ευχετης και οχι ψαλτης σου λεει κατι?
δεν συμφωνω με την κακοφωνια, γιαυτο εξαλλου θελω να βελτιωθω, αλλα και ουτε με την ακρατη φιλαυτια ορισμενων ψαλταδων, χωρις παρεξηγηση εδω μεσα δεν εχω συναντηση τετοιους, αλλα μην τα ισοπεδωνουμε και ολα.
 
Last edited by a moderator:
Με τον Χρήστο δεν θα συμφωνήσω στό ότι δεν χρειάζεται κληρικός γνώση μουσικής.

Δημήτρη, θα σου πρότεινα να ξαναδιαβάσεις το μήνυμά μου, διότι πουθενά δεν αναφέρω ότι ο κληρικός δεν πρέπει να έχει μουσικές γνώσεις. Ανέφερα αυτό:

Κανονικά, ουδέποτε χρειάζεται ο κληρικός τίποτε το μουσικό από τον ψάλτη,

οπότε, αναφέρομαι στην μεταξύ τους αρμονία, ανάγκη που δημιουργήθηκε από την ψαλμώδηση των ύμνων της αναφοράς (λειτουργικά) και μόνο και όχι ότι επίβαλεται η μη γνώση της μουσικής στους Ιερείς, προς Θεού. Πάντως, ο ερωτήσας πιστεύω ότι κατάλαβε το πνεύμα της απαντήσεως.

Π. Σεραφείμ, έχετε δίκιο στο ότι υπάρχουν πολλά σημεία της ακολουθίας, όπως αυτά που αναφέρετε, που χρειάζεται κάποια γνώση της μουσικής για μία αξιοπρεπή φωνητική συμπεριφορά. Για αρχή, θα σας πρότεινα να εμπλουτίσετε το αυτί σας με ήχο, κάτι που υπάρχει μέσα στο forum εν αφθονία. Δεν έχει σημασία το περιεχόμενο, ότι κι αν ακούσει κανείς από όλ'αυτά, καλό θα του κάνει. Στο μεταξύ, θα βρω από κάποιον φίλο μου Ιερέα κάποια ηχητικά παραδείγματα που του είχα δώσει παλαιότερα με κοντάκια, εισοδικά κλπ. αλλά και εκφωνήσεις σε διάφορους ήχους (όχι τραγουδιστές φυσικά...) με τις ψαλτικές απαντήσεις αυτών για να τα ανεβάσω για όποιον ενδιαφέρεται.

Την ευχή σας.
 
Last edited:
Ευχέτης και όχι ψάλτης δεν μου λέει και πολλά .
Και ο ψάλτης ευχέτης είναι και όχι τραγουδιστής. Ο ιερέας μπορεί να είναι ευχέτης σε μια μητρόπολη αλλά και ψάλτης σε ένα χωριό που δεν υπάρχουν ψάλτες. Το ίδιο είναι όταν στην μητρόπολη πιάνει ήχο χ ενώ έχουμε ήχο ν αναγκάζει και τον ψάλτη να πιάσει ήχο πλ ξ. Τα έχουμε ζήσει.
Δε νομίζω ότι είναι λειτουργικό να καλείται χορωδία σε ναό και παρόλο που οι άνθρωποι έχουν κάνει 100 πρόβες να μην μπορούν να πουν ένα αμήν επειδή ο παπάς δεν γνωρίζει μουσική. Τα περί καλογήρων κλπ με αγάπη και "πάθος" τα λέω γιατί η λειτουργική ζωή είναι ενιαία για λαικούς και κληρικούς και οφείλουμε να προσφέρουμε από το χρόνο μας για κάτι καλύτερο στα αυτιά των πιστών. Μια μονή π.χ. θα πει όλα τα χριστός ανέστη σε ήχο πλ α καθ όλη την ακολουθία του Πάσχα. Κατά τα άλλα ποιο τυπικό κρατάει και ποια προσχήματα;
 
Προσωπικά θεωρώ ότι ο π. Εμμ. Κροκίδης υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της εκφώνησης, ώστε πλέον το αποτέλεσμα ουδέ μία σχέση έχει με εμμελής απαγγελία. Συγχωρήστε με, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το κακό που συμβαίνει με τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου που πρέπει κι αυτούς να τους εντάξουμε στην εγωιστική μας τάση για μουσική επίδειξη. Αν θεωρήσουμε ότι στις ηχογραφήσεις αυτές δίνονται παραδείγματα-μαθήματα για τους Ιερείς για το πως να εκφωνούν, θεωρώ ότι είναι μάλλον παράδειγματα προς αποφυγήν.

Η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής: Ή έχουμε Ιερείς που δεν ξέρουν ούτε μουσική αλλά είναι και παράφωνοι, ή έχουμε αηδόνια που κάνουν εκφωνήσεις τόσο μακρόσυρτες, που απογοητεύεται κανείς να τους ακούει. Όπως λέει και η καμήλα στον μύθο του Αισώπου: "Χάθηκε αφεντικό ο ίσιος δρόμος;" Συμφωνώ με τα όσα αναφέρει ο Μακαριστός Χριστόδουλος στο μήνυμα του π. Μάξιμου. Και μόνο ο τόνος φτάνει, αρκεί να μην προσπαθεί ο καθένας να κάνει την περπατησιά της πέρδικας.

Αλλά όπως έχω πει και αλλού, αυτά τα προβλήματα μπήκαν στη ζωή των κληρικών, από τότε που βάλαμε και μεις οι ψάλτες τα μακάμια στη δική μας... Κανονικά, ουδέποτε χρειάζεται ο κληρικός τίποτε το μουσικό από τον ψάλτη, απλά να έχει υπόψη του τον τρόπο που απαγγέλεται το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος (καλά για τον τελευταίο δεν θα έπαιρνα και όρκο, αν πάρω υπόψη μου κάποια ακούσματα που έχουν ανέβει και δω από μεγάλους πρωτοψάλτες, θου Κύριε...).

Στην επισύναψη είναι κάποια εκ των ειρηνικών όπως θεωρώ ότι πρέπει να λέγονται και αυτά, αλλά και όλες οι εκφωνήσεις γενικότερα (ανεβάστε την ένταση των ηχείων, διότι είναι ηχογραφημένο σε αρκετά χαμηλή ένταση).Συμφωνῶ· μόνο ποὺ στὴν ἠχογράφηση αὐτὴ ἡ ἔρημη συνήθεια τῆς ἕλξης εἶναι καταστροφικὴ γενικῶς.
 


Συμφωνῶ· μόνο ποὺ στὴν ἠχογράφηση αὐτὴ ἡ ἔρημη συνήθεια τῆς ἕλξης εἶναι καταστροφικὴ γενικῶς.

Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος; Εννοείτε την χρήση της χρόας του κλιτού γενικότερα στην εμμελή απαγγελία, την κακή πιθανώς εκτέλεσή της και τι είδους καταστροφές επιφέρει; Ένα δε ηχητικό του τι εννοείτε θα ήταν πολύ χρήσιμο. Υποδείξτε μου έστω κάποιο ακριβές χρονικό σημείο που συμβαίνει αυτό που εννοείτε.

Υ.Γ. 1 Πάντως δεν ανήκω σε καμία εκ των "σχολών", απλά έτσι έχω ακούσει την εκτέλεση του κλιτού και από Κων/πολίτες (Μουτάογλου, Αστέρης,) αλλά και από παλιούς Ιερείς εκ παραδόσεως (ή τουλάχιστον έτσι έχει μεταφραστεί στα αυτιά μου...).
Υ.Γ. 2 Δεν επιθυμώ να ανοίξουμε κουβέντα περί της ηχογραφήσεως εδώ (για να μην βγούμε εκτός θέματος, και όχι διότι δεν επιζητώ την κριτική, προς Θεού), απλά οι παρατηρήσεις ας είναι πιο συγκεκριμένες εάν ει δυνατόν. Αν χρειαστεί περαιτέρω κουβέντα, ας το δουν οι διαχειριστές για μεταφορά μηνυμάτων. Στις ηχογραφήσεις που δεσμεύομαι να ανεβάσω περί των εκφωνήσεων, μπορούμε να το δούμε και πιο αναλυτικά το θέμα.
 
Last edited:
Συμφωνῶ· μόνο ποὺ στὴν ἠχογράφηση αὐτὴ ἡ ἔρημη συνήθεια τῆς ἕλξης εἶναι καταστροφικὴ γενικῶς.
Αρχίζω να πιστεύω ότι πρόκειται περί υπαρκτού προσώπου και όχι υπολογιστού. Επειδή διάβαζα μόνον παραπομπές σε Τυπικά!
Αστειάκι πασχαλιάτικο! Χριστός Ανέστη αγαπητέ συμπατριώτη (κατά το ήμισυ).
 
Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος; Εννοείτε την χρήση της χρόας του κλιτού γενικότερα στην εμμελή απαγγελία, την κακή πιθανώς εκτέλεσή της και τι είδους καταστροφές επιφέρει; Ένα δε ηχητικό του τι εννοείτε θα ήταν πολύ χρήσιμο. Υποδείξτε μου έστω κάποιο ακριβές χρονικό σημείο που συμβαίνει αυτό που εννοείτε.

Υ.Γ. 1 Πάντως δεν ανήκω σε καμία εκ των "σχολών", απλά έτσι έχω ακούσει την εκτέλεση του κλιτού και από Κων/πολίτες (Μουτάογλου, Αστέρης,) αλλά και από παλιούς Ιερείς εκ παραδόσεως (ή τουλάχιστον έτσι έχει μεταφραστεί στα αυτιά μου...).
Υ.Γ. 2 Δεν επιθυμώ να ανοίξουμε κουβέντα περί της ηχογραφήσεως εδώ (για να μην βγούμε εκτός θέματος, και όχι διότι δεν επιζητώ την κριτική, προς Θεού), απλά οι παρατηρήσεις ας είναι πιο συγκεκριμένες εάν ει δυνατόν. Αν χρειαστεί περαιτέρω κουβέντα, ας το δουν οι διαχειριστές για μεταφορά μηνυμάτων. Στις ηχογραφήσεις που δεσμεύομαι να ανεβάσω περί των εκφωνήσεων, μπορούμε να το δούμε και πιο αναλυτικά το θέμα.Συγγνώμη Χρῆστο, δὲν κατάλαβα ὅτι ἦταν κλιτόν.
Εἶναι ἀπαράδεκτο τὸ Χριστὸς ἀνέστη νὰ ὁδηγεῖ σὲ μινόρε συναπτή.
 
Συμφωνῶ· μόνο ποὺ στὴν ἠχογράφηση αὐτὴ ἡ ἔρημη συνήθεια τῆς ἕλξης εἶναι καταστροφικὴ γενικῶς.

Συγγνώμη Χρῆστο, δὲν κατάλαβα ὅτι ἦταν κλιτόν.
Επιτρέψτε μου να πω ότι η έρημη συνήθεια είναι ο συνειρμός : ακαταλαβίστικο = Αγγελόπουλος = Καράς = καταστροφή γενικώς.
 
Συγχωρέστε με για την παρέμβαση που θα κάνω. Ναι μεν ο κληρικός πληρώνεται απο το δημόσιο, αλλα θα διαφωνήσω με την έκφραση "δημόσιος υπάλληλος" και λυπάμαι που άνθρωποι της Εκκλησίας και μάλιστα στενοί συνεργάτες των ιερέων έχουν τέτοια άποψη. Ίσως υπάρχουν όμως κάποιες εξαιρέσεις. Δεν είμαι ΓΝΩΣΤΗΣ της βυζαντινής μουσικής, παρόλαυτα διδάσκω σε ωδείο αφιλοκερδώς όλους μου τους μαθητές με πολύ ευχαρίστηση και αγάπη. Προσπαθώ να μαθαίνω και να μελετώ συνεχώς. Άρα δε νομίζω οτι οι ιερείς δεν ασχολούνται.

Στο θέμα περι των τόνων απο τους ιερείς στους ψάλτες πιστεύω οτι η αγάπη για την Εκκλησία τα λύνει όλα. Προσωπικά γνωρίζω σε ποιές τονικότητες βαδίζει ο ψάλτης (Αγία Σοφία Ν. Ψυχικού) και η βάση που θα πιάσω δε θα είναι ούτε ψιλή, ούτε χαμηλή έτσι ώστε να μην τον κουράσει κατα την εκτέλεση του μέλλους, π.χ μέχρι το Απολυτίκιο στην Είσοδο της Θ. Λειτουργίας. Στο τρισάγιο επειδή δε γνωρίζω πολλές φορές ποιο Δύναμις θα ψάλει όπου συνήθως το ΑΘΑΝΑΤΟΣ ανεβαίνει ψηλά, έχουμε συμφωνήσει να μη δεσμεύεται απο την τονικότητα του ιερέως αλλά να την αλλάζει όποτε κρίνει οτι θα τον εμποδίσει στην απόδοσή του.

Περί Κλιτόν

Ωραίο το Κλιτόν αλλά όχι παντού.
όπως και νά΄χει είναι άνοστο.
Το χρησιμοποιούμε στο Ιερό Ευαγγέλιο στον Απόστολο και σε κάποια άλλα σημεία οπως π.χ στο διάστημα μεταξύ των Αντιφώνων.
Τι γίνεται όμως όταν η ροή της Θείας Λειτουργίας ψάλεται σε α' - πλ α' ήχο ή σε κάποιο εναρμόνιο γένος και ξαφνικά παρεμβάλλεται απο τον διάκονο ή τον ιερέα ένα ψυχρό Κλιτόν; Εκεί κάτι παγώνει, σταματάει απότομα η κατανυκτική ατμόσφαιρα (προσωπική άποψη) που επικρατεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Δε θα πω περισσότερα. Η καλή συνεργασία και το εγκάρδιο κλίμα μεταξύ ιερέων και ψαλτών μπορούν να βοηθήσουν πνευματικά και τους ιδίους αλλά και τις ψυχές που εκκλησιάζονται.

με αγάπη και εκτίμηση π. Γεώργιος
 
Last edited:
Back
Top