Χορός της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών - Κωνσταντίνος Καραγκούνης

#1


Ὠδὴ α΄. Ἦχος γ΄.

Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον ἥλιος, ἐπεπόλευσε πότε, ὡσεῖ τεῖχος γὰρ ἐπάγη, ἑκατέρωθεν ὕδωρ, λαῷ πεζοποντοπορούντι, καὶ θεαρέστως μέλποντι. Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.
 
Top