Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ, ᾠδὴ α΄, ἦχος πλ. δ΄.

m852

Νέο μέλος
#1
αναζήτηση
«Τῷ ἐκτινάξαντι ἐν θαλάσσῃ τὴν τυραννίδα Φαραὼ καὶ τὸν Ἰσραὴλ διὰ ξηρᾶς ὁδηγήσαντι, ᾄσωμεν τῷ Χριστῷ ὅτι δεδόξασται εἰς τοὺς αἰῶνας.»
 
Last edited by a moderator:
Top