"Τὴν τοῦ Ἀσώτου φωνὴν προσφέρω σοι Κύριε..."

#1


Τὴν τοῦ Ἀσώτου φωνὴν προσφέρω σοι Κύριε, Ἥμαρτον ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν σου ἀγαθέ· ἐσκόρπισα τὸν πλοῦτον τῶν χαρισμάτων σου· ἀλλὰ δέξαι με μετανοοῦντα, Σωτὴρ καὶ σῶσόν με.
 
Top