Τυπικὴ διάταξις πατριάρχου Φωτίου Β’ (1929-1935)

Top