Τρίτη διακαινησίμου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἡ διακαινήσιμος εἶναι ἡ πρώτη ἑβδομάδα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, «ἡ νέα ἑβδομὰς» καὶ οἱ οἱ ἡμέρες της ἀποκαλοῦνται «νέα Τρίτη[1]» , «νέα Κυριακή»

(τοῦ Θωμᾶ· βλ. Γρηγορίου Θεολόγου λόγον μδ’ εἰς τὴν Καινὴν Κυριακήν), κ.λ.π. (χφ. Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.VII εὐχολόγιο ι’ αἰῶνος ἔκδ. G. Passarelli L’ Eucologio Cryptense Γ.β.VII (sec. X) Ἀνάλεκτα Βλατάδων 36 Θεσσαλονίκη 1982 σ. 83, χφ. Ἰβήρων 7 τετραβάγγελο ια’ αἰ. φ. 188v, Dmitrievskij τ. 1 σσ. 177, 228, 395, 449, 502, 523, Dmitrievskij τ. 3 σσ. 72, 520, 634, 737, χφ. Βατοπαιδίου 1202 ΤΑΣ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1223-1300 φ. 91r, ΤΑΣ κεφ. ι’, λ’, χφ. E.B.E. 2047 τυπικὸ Συμεὼν Θεσσαλονίκης μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1416-1429 φ. 24r, Τριῴδιον διάταξη πρὸ τοῦ ἑσπερινοῦ τῇ καθαρᾷ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, ΤΜΕ σ. 4 ὑπ. 2).[1] Ἤ «Τρίτη τῆς Γαλιλαίας»
(Κωνσταντίνου πορφυρογέννητου Ἔκθεσις βασιλείου τάξεως ἔκδ. P. G τ. 112 στ. 676B, ψ.Συμεὼν Χρονογραφία ι’ αἰ. (I. Bekker, Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus [Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Bonn: Weber, 1838] σ. 727), χφ. Corsini 41. E. 31 εὐχολόγιο τέλη ιστ’ αἰ. φ. 138v).
«Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας» (Ἰω. β’ 1). Αὐτὴ ἡ περικοπὴ πρέπει νὰ ἀναγινωσκόταν τὴν Τρίτη τῆς διακαινησίμου.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἐὰν τὸ Πάσχα συμπέσει πρὸ τῆς 7ης Ἀπριλίου, ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Ῥαφαὴλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης τελεῖται στὶς 9 Ἀπριλίου.
 
Top