Τον κήρυκα της πίστεως, δοξαστικό αίνων εορτής Αγ. Ανδρέα, Γερμανού Νέων Πατρών

#1
Το δοξαστικό του όρθρου της εορτής του Αγ. Ανδρέα (ήχος πλ δ΄), μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, ψάλλει ο χορός ΤΡΟΠΟΣ του Κ.Αγγελίδη (Πάτρα, Νοέμβριος 2007).

Αν έχει κάποιος και το μουσικό κείμενο, ας το ανεβάσει.

Τὸν κήρυκα τῆς πίστεως, καὶ ὑπηρέτην τοῦ Λόγου, Ἀνδρέαν εὐφημήσωμεν· οὗτος γὰρ τοὺς ἀνθρώπους, ἐκ τοῦ βυθοῦ ἁλιεύει, ἀντὶ καλάμου τὸν σταυρόν, ἐν ταῖς χερσὶ διακρατῶν, καὶ ὡς σπαρτίον χαλῶν τὴν δύναμιν, ἐπανάγει τὰς ψυχάς, ἀπὸ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, καὶ προσκομίζει τῷ Θεῷ δῶρον εὐπρόσδεκτον. Ἀεὶ τοῦτον πιστοί, σὺν τῇ χορείᾳ τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ εὐφημήσωμεν, ἵνα πρεσβεύῃ αὐτῷ, ὅπως ἵλεως γένηται ἡμῖν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.

 
Last edited:
Top