Τιμοθέου καί Μαύρας - 3/5/2011 (Τρίτη μετά τήν τοῦ Θωμᾶ)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Οἱ ἀκολουθίες τῶν ἑορταζομένων ἁγίων τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου παρουσιάζουν προβλήματα ὡς πρός τήν τήρηση ὀρθῶν τυπικῶν διατάξεων, ἀφενός ἐπειδή τό Πεντηκοστάριον ἔχει συντεθεῖ ὡς Παρακλητική γιά τίς καθημερινές καί ἀφετέρου ἐπειδή ὑπάρχει μιά τάση κατ᾿ αὐτήν τήν περίοδο νά ἐπαναλαμβάνονται ὕμνοι τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα καί τῆς Διακαινησίμου. Δέν προχωρῶ στόν σχολιασμό, πού πολλάκις ἔχει γίνει.

Γιά τήν ἑβδομάδα μετά τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 2011, τήν Δευτέρα (2 Μαΐου) συμπίπτει ἡ μνήμη τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, τῆς ὁποίας (μνήμης) ἡ τυπική διάταξη καταγράφεται ἀναλυτικῶς στά Δίπτυχα 2011.

Τήν Τρίτη (3 Μαΐου) συμπίπτει ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Τιμοθέου καί Μαύρας. Γιά τούς τιμῶντας τήν ἱεράν μνήμην αὐτῶν καί διαθέτουν φυλλάδα, ὅπως στό Ναό μας, πού ἔχουμε καί μεγάλη εἰκόνα, συνέταξα (γιά τίς δικές μας ἀνάγκες) τήν τυπική διάταξη τήν ὁποία καί ἀναρτῶ. Γιά τούς πανηγυρίζοντες Ναούς πρόσθεσα σέ ἀγκῦλες καί μπλέ γράμματα τά ἀπαραίτητα, τά ὁποῖα μποροῦν νά τηρηθοῦν καί ἀπό ἄλλους Ναούς.

Θά συνεχίσω καί μέ τή μνήμη τῆς ἁγίας Εἰρήνης (5 Μαΐου 2011) ὑπό τάς αὐτάς προϋποθέσεις.

 

Attachments

Last edited:
Top