[Ερώτηση] Σὲ πρόσφατη ἔκδοση διαπίστωσα ὅτι στὴν Κατήχηση λείπει τὸ “Εὐλογητός” καὶ ἡ ἀπόλυση στὸ τέλος

#1
Ἐσχάτως παρατήρησα ὅτι στὶς κατὰ καιροὺς ἐπανεκδόσεις φυλλάδων τοῦ Ἱεροῦ Βαπτίσματος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ὑπάρχουν διαφορές.

Στὴν πιὸ πρόσφατη ἔκδοση, ἴσως νὰ εἶναι ἡ τελευταία, διαπίστωσα ὅτι στὴν Κατήχηση λείπει τὸ
“Εὐλογητός” καὶ ἡ ἀπόλυση στὸ τέλος.

Μήπως κάποιο μέλος τοῦ forum μπορεῖ νὰ μᾶς διαφωτίσει περισσότερο σχετικὰ μὲ τὴν ἀλλαγὴ στὴν ἐν λόγῳ φυλλάδα αὐτὴ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας?

Εὐχαριστῶ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Μάλιστα· τό βλέπω αὐτό στήν τελευταία ἔκδοση τοῦ μικροῦ εὐχολογίου τῆς Ἀ. Δ.. Δέν ἔχω δεῖ αὐτοτελή φυλλάδα.
Πρόκειται γιά προβαπτισματική πράξη ἤ τελετή, πού στά χρόνια τοῦ βαπτίσματος τῶν ἐνηλίκων ἐπαναλαμβανόταν πολλάκις ἤ δεκάκις ἤ ἑπτάκις ἤ τελικά τρίς.
Ἐπιγράφεται «Τάξις γινομένη πρό τοῦ ἁγίου βαπτίσματος» καί ἀποτελεῖται ἀπό τήν εὐχή «εἰς τό ποιῆσαι κατηχούμενον», τρεῖς ἀφορκισμούς, τελική εὐχή ἐξορκισμοῦ - ἐμφύσηση - σφράγιση, ἀπόταξη - σύνταξη - ὁμολογία πίστεως, δοξολογική ἀναφώνηση «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ πάντας ἀνθρώπους θέλων σωθῆναι...»καί ἀνακεφαλαιωτική εὐχή ἐπιγραφομενή «εὐχή εἰς τό πρός ὥραν βαπτίζειν».
Αὐτή ἡ τάξις ἄρχεται μέ ἐμφύσηση στό πρόσωπον τοῦ «μέλλοντος βαπτισθῆναι» καί μέ σφράγιση ἐκ τρίτου μέ τό «Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» καί κατακλείεται μέ τήν ἀνακεφαλαιωτική εὐχή.
Αὐτή ἡ τάξις ὑπάρχει καί στό Μέγα Εὐχολόγιον ἄνευ τοῦ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός» καί ἄνευ ἀπολύσεως.
Στίς προηγούμενες ἐκδόσεις ὄντως μετά τό «Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (ἐκ τρίτου) παρεμβάλλεται μιά ὁδηγία «Καὶ ποιήσας Εὐλογητόν». Μᾶλλον εἶναι ἀνακόλουθον αὐτό. Καί στό τέλος ἁπλῶς Ἀπόλυσις.

Χωρίς νά ἔχω δεῖ τή νέα ἔκδοση, ἀπό παλιά φαίνεται τό ἔχω διαβάσει ἤ ἔχω παρατηρήσει αὐτόν τόν πλεονασμό καί θυμᾶμαι πῶς πολλάκις δέν λέω «Εὐλογητός» καί δέν κάνω ἀπόλυση.

Τώρα μόνον πρόστρεξα στό· Ἰω. Φουντούλη, Τό Ἅγιον Βάπτισμα, Ἱστορικο - Τελετουργική θεώρηση, Ἀθῆναι 1999, ὅπου εἶδα ὅτι δέν ἀναφέρει Εὐλογητόν οὔτε ἀπόλυση καί δέν θυμᾶμαι ἄν ὑπάρχει ἀπάντηση στίς γνωστές Ἀπαντήσεις... Πάντως θυμᾶμαι ὅτι τό ἤξερα.

Ὁ π. Δημ. Τζέρπος πού (ἄν δέν κάνω λάθος) ἐπιμελήθηκε τή νέα ἔκδοση ὀρθῶς τά ἀπάλειψε.


 

Μακεδόνας

π. Νικόλαος
#3
Αδελφοί και πατέρες, κατά την κατήχηση που προηγείται της βαπτίσεως, πρέπει να βάζουμε ευλογητός και να κάνουμε απόλυση στο τέλος ή κατευθείαν "εις το όνομα του πατρός....", χωρίς απόλυση; Τί τυπικό επικρατεί;
 
Top