Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Καλοφωνικοί Ειρμοί

#2
Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής.Ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας

0:00 // 01 Τον δεσπότην και αρχιερέα
8:00 // 02 Γεύσασθε και ίδετε (Χρυσάφη του Νέου)
16:00 // 03 Και ευλογημένος
22:44 // 04 Εν τη βροντώση καμίνω
32:00 // 05 Τριαδικά όρθρου
37:01 // 06 Κύριε εκέκραξα, ήχος α΄
42:30 // 07 Άνωθεν οι προφήται
52:20 // 08 Γεύσασθε και ίδετε (Ιω. Κλαδά)


ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΙ ΕΙΡΜΟΙ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

0:00 // 01 ΕΝ ΤΗ ΒΡΟΝΤΩΣΗ ΚΑΜΙΝΩ
9:20 // 02 ΕΝ ΒΥΘΩ ΚΑΤΕΣΤΡΩΣΕ ΠΟΤΕ
19:29 // 03 ΕΣΕΙΣΘΗΣΑΝ ΛΑΟΙ
30:35 // 04 Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΟΑ
39:14 // 05 ΕΦΡΙΞΕ ΓΗ
50:37 // 06 ΤΗΝ ΔΕΗΣΙΝ ΜΟΥ ΔΕΞΑΙ ΤΗΝ ΠΕΝΙΧΡΑΝ
 
Top