Σύγκριση τῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ Ὄρθρου τῶν ἑορταζομένων ἢ μὴ Ἁγίων ἐν καθημερινῇ

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#1
(σχετικὰ μηνύματα: ὅλη ἡ ἐνότητα Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ· τὸ παρὸν μήνυμα ἀντιγράφηκε ἀπὸ ἐδῶ)

Στὸ παρὸν ἄρθρο παρουσιάζουμε σύγκριση τῶν βασικῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ Ὄρθρου τῶν ἑορταζομένων ἢ μὴ Ἁγίων ἐν καθημερινῇ (παρακαλῶ ἀγνοεῖστε -ἂν θέλετε- τὰ γκρῖζα γράμματα, καθότι ἀπλὰ ὑποδηλώνουν τὴν ἀκρίβεια). Οἱ διαφορές των δίνονται περιληπτικὰ στὸν Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Διαφορὲς τῶν τυπικῶν διατάξεων τῶν Ἑορταζομένων (εἰς ς', εἰς η') ἢ μὴ Ἁγίων ἐν καθημερινῇ​


(*) Ζήτει εἰς τὸ τέλος τῆς Παρακλητικῆς «Θεοτοκία εἰς ἕκαστον ἦχον».
(**) Ζήτει εἰς τὸ Ὡρολόγιον τὸ Μέγα [ΩΡΛ, σ. 554], «Ἀπολυτίκια, ἐν ταῖς λοιπαῖς τῆς ἑβδομάδος ἡμέραις ψαλλόμενα, ὅτε οὐκ ἔστιν ἑορτή». [Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, τὰ ἀπολυτίκια τῆς ἡμέρας εἶναι δύο (καὶ τὸ θεοτοκίον)].


Παρακάτω, καὶ μόνο ὡς δεῖγμα τοῦ βιβλίου «Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν», ἀντιγράφουμε τὴν βασικὴ τυπικὴ διάταξη μὴ ἑορταζομένου Ἁγίου ἐν καθημερινῇ ἀπὸ τὴν σ. 123. Καὶ πάλιν παρακαλῶ ἀγνοεῖστε -ἂν θέλετε- τὰ γκρῖζα γράμματα, καθότι ἀπλὰ ὑποδηλώνουν τὴν ἀκρίβεια.


Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ΤΜΕ, ΤΓΡ καί ΤΟΕ σ. 123, 129, 134.Συντομογραφίες:

ΤΜΕ, Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (Γεωργίου Βιολάκη, 1888).
ΤΓΡ, Τυπικὸν Οἰκονόμου Γεωργίου Ῥήγα.
ΤΟΕ, Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν, ἐκδ. Ἄθως, Ἀθῆνα 2008.
ΩΡΛ, Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, Ἀποστολικὴ Διακονία, ἔκδ. γ’ 1995.

 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Δύο κανόνες ἑνὸς ἁγίου ψάλλονται μόνο ὅταν αὐτὸς ἑορτάζεται, κατὰ τὸ ΤΑΣ, εἰς η'.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Δύο κανόνες ἑνὸς ἁγίου ψάλλονται μόνο ὅταν αὐτὸς ἑορτάζεται, κατὰ τὸ ΤΑΣ, εἰς η'.
Ἔχεις δίκιο. Ἀλλά ὁ Παναγιώτης συμβουλεύεται περισσότερο τό ΤΓΡ, ὅπου στήν σελ. 194 τό προβλέπει. Βέβαια ἔτσι ἀναβιβάζεται κατά κάποιο τρόπο (ἤ κατ᾿ οὐσίαν) ἡ ἀκολουθία εἰς 8, χωρίς νά εἶναι.
Αὐτό μᾶς εἶχε προβληματίσει τήν Κυριακὴ 16-01-2011, πού ἄσχετα ἄν ἦταν Κυριακή, εἴχαμε κοιτάξει τό ΤΑΣ καί προέβλεπε γιά τίς 16 Ἰανουαρίου καί τούς δύο κανόνες σέ καθημερινή (οὔσης τῆς ἀκολουθίας εἰς 6). Μοῦ εἶχες πεῖ βέβαια, ὅτι τά χφφ. ΤΑΣ προβλέπουν μόνον τόν ἕνα.
Πάντως κάπου στηρίζεται ὁ Παναγιώτης καί ἔχουμε καί αὐτή τήν περίπτωση τοῦ ΤΑΣ.
 
Last edited:

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#4
Σᾶς εὐχαριστῶ π. Μάξιμε και κ. Θεοδωράκη. Αὐτὰ εἶναι κυρίως ἀπὸ ἔρευνα ποὺ εἶχα κάνει τό 2005-2006, βασιζόμενος για το Τυπικόν κυρίως στο ΤΜΕ, στα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο ΤΓΡ (και πολύ λίγο στο ΤΑΣ).

Τώρα βρίσκομαι μακρυὰ ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη μου (λιγοστά βιβλία έχω μαζί μου). Το ΤΜΕ σ. 46 δεν διευκρινίζει τι γίνεται στην περίπτωση που ο Άγιος έχει δύο κανόνες. Για τα Δίπτυχα (δεν τα έχω μαζί μου) πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι το 2006 όντως στην προθεωρία αναφέρουν να λέγονται και οι δύο Κανόνες (αν υπάρχουν).

Όταν καταλήξει αυτό το θέμα, θα το διορθώσω και εγώ.

Παναγιώτης
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#5
Επίσης εκτός από τις 16 Ιανουαρίου, και του Αγίου Ελευθερίου 15/12 (εορταζόμενος εις ς') το ΤΑΣ (1685) έχει να λέγονται και οι δύο Κανόνες του Αγίου, κάτι που φαίνεται έχει αποτυπωθεί και στο Μηναίον: "Μετὰ τὴν συνήθη Στιχολογίαν, ὁ Κανὼν τῆς Ὀκτωήχου εἷς, καὶ τοῦ Ἁγίου δύο."
 
Last edited by a moderator:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6


Στὰ χφφ. στὰ ὁποῖα ἔχω πρόσβαση δὲν συναντῶ διάταξη γιὰ κανόνες, ἐκτὸς τὸ τυπικὸ τῆς Εὐεργέτιδος. Τὰ παλαιότερα προβλέπουν Ἀλληλούια (Κανονάριο Νίκωνος, τυπικὸ Εὐεργέτιδος, χφφ. Μ. Λαύρας Γ-5 ΤΑΣ ιβ’ αἰ., Σινὰ 1095 ΤΑΣ ιβ’ αἰ., Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ.). Τὸ τυπικὸ τῆς Εὐεργέτιδος σ. 338 προβλέπει μόνο τὸν κανόνα τοῦ α’ ἤχου, ὅπως καὶ τὸ χφ. μηναῖο British Library Add. 16398 τοῦ ἔτους 1460 φ. 61r.
 
Last edited:
Top