Συνδυασμός εξαποστειλαρίων μηναίου και της ημέρας;

#1
Όταν ψάλλεται η Παρακλητική τις καθημερινές, προ των εξαποστειλαρίων του μηναίου πρέπει να ψαλεί το εξαποστειλάριο της ημέρας από το Μέγα Ωρολόγιον; Τι γίνεται με τις προεόρτιες και μεθέορτες καθημερινές ημέρες που δεν ψάλλεται Παρακλητική;
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἐδῶ βρίσκονται σαφεῖς ἀπαντήσεις καί γιά τά δύο ἐρωτήματα.
§24. Ἐξαποστειλάρια. κατόπιν ψάλλονται τὰ τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος ἐξαποστειλάρια μετὰ τῶν θεοτοκίων αὐτῶν, ὡς ἐν τῷ ὡρολογίῳ (ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου) ἢ ἐν τῇ παρακλητικῇ. ἐὰν ὑπάρχουν ἐξαποστειλάρια εἰς τὸ μηναῖον, λέγεται πρῶτον τὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος (ἄνευ τοῦ θεοτοκίου) καὶ εἶτα τὸ τοῦ μηναίου μετὰ τοῦ θεοτοκίου αὐτοῦ.
§60. Ἐξαποστειλάρια τοῦ ἁγίου (ἢ τῶν ἁγίων), ἐὰν ἔχῃ, καὶ προεόρτιον (ἢ μεθέορτον)· εἰ δὲ μή, τὸ προεόρτιον ἢ μεθέορτον ἐκ δευτέρου. ἐν τοῖς προεορτίοις τῶν χριστουγέννων λέγεται τὸ προεόρτιον ἐξαποστειλάριον, τὸ τοῦ ἁγίου, καὶ εἶτα ἕτερον προεόρτιον. ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ μεθέορτον ἐξαποστειλάριον, λέγεται τὸ τῆς κυρίας ἡμέρας τῆς ἑορτῆς.

(Πρόκειται γιά τίς γενικές τυπικές διατάξεις πού ὑπάρχουν στά Δίπτυχα)


 

Andreask

Νέο μέλος
#3
ἐὰν ὑπάρχουν ἐξαποστειλάρια εἰς τὸ μηναῖον, λέγεται πρῶτον τὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος (ἄνευ τοῦ θεοτοκίου) καὶ εἶτα τὸ τοῦ μηναίου μετὰ τοῦ θεοτοκίου αὐτοῦ

Αν όμως υπάρχουν 3 εξαποστειλάρια στο μηνιαίο;;
 
Top