[Ερώτηση] Σάββατον προ της Κυριακής της Απόκρεω 2014 – Νεκρώσιμος κανόνας

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
Διαβάζοντας την τυπική διάταξη του εσπερινού του Σαββάτου πριν την Κυριακή της Αποκρεώ από τα Δίπτυχα της Αποστολικής Διακονίας 2014 και από την ανάρτηση, στο http://www.churchofcyprus.org.cy/documents/fevrouarios.pdf , στην επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου , την αντίστοιχη τυπική διάταξη . Στον νεκρώσιμο κανόνα που επισυνάπτεται στον εσπερινό τα μεν Δίπτυχα της Αποστολικής Διακονίας ορίζουν τον κανόνα σε ήχο πλ.β' <<Εν ουρανιοις θαλαμοις>> , Ενώ τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Κύπρου ορίζουν: νεκρώσιμος κανὼν
τοῦ αʹ ἤχου
(
ζήτει ἐν τῇ Παρακλητικῇ,Σαββάτῳ πρωΐ)·

«Πύλας τοῦ θανάτου καὶ μοχλούς»

τελικά ποιά τυπική διάταξη θεωρέιται που πρεπει να ακολουθηθεί?
 

tomasn54

Μέλος
εξαρτάται από το που βρίσκεσαι στην Ελλάδα η στην Κύπρο.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Τά Δίπτυχα μέ βάση τό ἰσχῦον Τυπικό Βιολάκη (ΤΜΕ) ὁρίζουν τόν νεκρώσιμο κανόνα τοῦ πλ. β΄ ἀπό ἐπίδραση τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου ὁ ἦχος εἶναι πάντοτε πλ. β΄. Τά ἀρχαῖα Τυπικά ὁρίζουν τόν νεκρώσιμον κανόνα τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Προφανῶς τηροῦμε τό ἰσχῦον Τυπικό ἤ τό ἐτήσιο τῆς Ἐκκλησίας πού ἀνήκουμε.


Διάβασε κι ἐδῶ.


 

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
Δηλαδή έχει σημασία η περιοχή ??? και όχι η ορθή ,όσο το δυνατόν, τυπική διάταξη?
 

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος

Τά Δίπτυχα μέ βάση τό ἰσχῦον Τυπικό Βιολάκη (ΤΜΕ) ὁρίζουν τόν νεκρώσιμο κανόνα τοῦ πλ. β΄ ἀπό ἐπίδραση τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου ὁ ἦχος εἶναι πάντοτε πλ. β΄. Τά ἀρχαῖα Τυπικά ὁρίζουν τόν νεκρώσιμον κανόνα τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος.
Προφανῶς τηροῦμε τό ἰσχῦον Τυπικό ἤ τό ἐτήσιο τῆς Ἐκκλησίας πού ἀνήκουμε.


Διάβασε κι ἐδῶ.Συμφωνώ μεν, αλλά δεν μπορώ να μην παρατηρήσω μία "ανακολουθία":


Το ΤΜΕ για τα στιχηρά λέει τα γ΄ μαρτυρικά του ήχου άνευ διευκρινίσεως. Όπως πολύ σωστά έχετε δείξει στις καλές εργασίες σας περί των ψαλτέων του Ψυχοσαββάτου, η σειρά των στιχηρών στο παράρτημα του Τριωδίου έχει αλλάξει και τα «σωστά» στιχηρά –η κανονική σειρά δηλαδή- είναι αυτή που λένε τα Δίπτυχα. Όμως το ΗΟΠ, που είναι ο οδηγός για το ισχύον Πατριαρχικό Τυπικό –ως ο ερμηνευτής του ΤΜΕ σήμερα στο Πατριαρχείο - έχει διαφορετική σειρά. Αυτή του παραρτήματος του Τριωδίου. Επίσης όσον αφορά στα απόστιχα και ενώ στα Δίπτυχα αναφέρεται ό, τι και στο ΤΜΕ και στο ΗΟΠ, με υποσημείωση αναφέρεται πως «… ψάλλεται κανονικώς το υποληφθέν…» (Η υπογράμμιση δική μου), και δίνονται τα κατά την ορθή τάξη ψαλτέα.Αφού σε αυτά τα θέματα υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθεί το ΤΜΕ και να αναφερθεί το «κανονικό», γιατί στα περί του κανόνος όχι; Γιατί σε άλλα θέματα γίνεται η προσήκουσα διόρθωση, και σε άλλα προτάσσεται τόσο επίμονα η διάταξη του ΤΜΕ;


(Δεν μιλάω για τα σημεία που υπάρχει διαφορά «λογικής» αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, και ο συντάκτης των Διπτύχων είναι και αρμοδιότερος και εμπειρότερος, αλλά για τέτοια πράγματα όπως αυτός ο κανόνας.)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
(Δεν μιλάω για τα σημεία που υπάρχει διαφορά «λογικής» αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, και ο συντάκτης των Διπτύχων είναι και αρμοδιότερος και εμπειρότερος, αλλά για τέτοια πράγματα όπως αυτός ο κανόνας.)
Πιστεύω νά ἔχεις ὑπόψει σου καί αὐτό τό ἄρθρο.
Βλέπεις ὅτι καί στά Δίπτυχα σέ ὑποσημείωση ὁρίζεται ἡ ὀρθή διάταξη τῶν ἀποστίχων, πού κι αὐτό ἀπό τοῦ 2007 ἀποτελεῖ «τόλμημα» θά λέγαμε ἔναντι πολλῶν «στενοκεφαλιῶν» καί «ἐμμονῶν» (δίκην "ἰδεολογικοπολιτικῆς" ταυτότητος -πρβλ.) διά τήν κατάδειξιν τοῦ ὀρθοῦ καί τήν δυνατότητα ἐπιλογῆς. Ὅμως στά Δίπτυχα τοῦ 2007 ὑπάρχει ὑποσημείωση καί γιά τόν νεκρώσιμον κανόνα «μέ τήν ὁμόφωνον μαρτυρίαν ὅλων τῶν παλαιῶν τυπικῶν». Πολλές ὑποσημειώσεις τοῦ 2007 καί 2008 δέν ἐπανελήφθησαν.
Διαβάζεις στό ἄρθρο μου ὅτι τό ΤΚΠ ὁρίζει σταθερά ἀπόστιχα παραπέμποντας στό Πεντηκοστάριον, ὅπως καί σταθερό κανόνα ἐκ τοῦ Πεντηκοσταρίου ἐπίσης. Τό ΤΜΕ κράτησε τό β΄ καί «διόρθωσε» τό α΄.

Μέ αὐτά θέλω νά σοῦ πῶ, ὅτι ἔχω καταλάβει, ὅτι τά νεώτερα πατριαρχικά τυπικά δέν πολυπραγμονοῦν μέ πολλά καί ἐπιθυμοῦν νά δίδουν μιά πιό προσιτή τάξη, πρακτικότερη πρός τούς ψάλλοντες. Παρατηροῦμε σήμερα πόσο ἀναγκαιότερο καθίσταται αὐτό.
Ἀπό τήν ἄλλη ὑπάρχουν καί περισσότερες ἐξαιρέσεις -ἀπό παλαιότερα- κατηρτισμένων ψαλτῶν καί (ἀπαραίτητο αὐτό -πού μᾶς λείπει) ἱερέων. Ὁπότε, ὅπου αὐτά συμβαδίζουν καί συνεννοοῦνται, μποροῦν νά ἐπιλέγουν καί τά ὀρθά ἀπόστιχα καί τόν ὀρθό κανόνα.

Πάντως, ὅπως ἐγραφα καί στό ἄρθρο «῞Οσον ἀφορᾷ, τέλος, εἰς τόν, μετά τό Νῦν ἀπολύεις, νεκρώσιμον κανόνα τῆς Παννυχίδος, σταθερῶς ὁριζομένου ὑπό τοῦ ΤΜΕ τοῦ πλ. β΄, παραπέμποντος "ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ", τό γε νῦν ἔχον, ἄς ἐκληφθῇ οὗτος ὥς τι τό σταθερόν διά τήν ἡμέραν», συμπληρώνοντας (ἀπό ὑποσημ. τῶν Διπτύχων 2007 & 2008) ὅτι αὐτός εἶναι καί ὁ σταθερός κανόνας τῆς εἰς τό Μέγα Εὐχολόγιον νεκρωσίμου ἀκολουθίας εἰς κοσμικούς. Φανταστεῖτε, λοιπόν, ὅταν δέν εἶχε συντελεσθεῖ ἡ ὑπό τοῦ ΤΚΠ & ΤΜΕ συρρίκνωση τῆς κηδείας, αὐτός ὁ κανόνας ἦταν γνωστός περισσότερον στούς ψάλλοντας καί στούς πιστούς.


 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Ευχαριστίες για τις διευκρινήσεις. Φέτος και εμείς αναρωτηθήκαμε γιατί ενώ στο Τριώδιο λέει να πούμε τον νεκρώσιμο κανόνα του τυχόντος ήχου της εβδομάδος (Πλ Α') εν τούτοις και τα Δίπτυχα και η ΕΟΠ είχαν αυτόν του Πλ. Β΄. Η απορία λύθηκε χάρις στο Ψ και τον παπα-Μάξιμο!
 
Top