ΣΥΜΒΟΛΗ, ἐπιθεώρησις ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#1
συμβολὴ
εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ

e-mail: symbole@mail.com

Ἡ τριμηνιαία ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ «ΣΥΜΒΟΛΗ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας» ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ ἔτος 2003 καὶ ἐξετάζει κυρίως θέματα τυπικοῦ, συναφῆ λειτουργικὰ καὶ λατρευτικὰ ζητήματα, ἐνῷ δημοσιεύονται καὶ γενικώτερα ἄρθρα πνευματικοῦ περιεχομένου, βιβλιοπαρουσιάσεις καὶ ἄλλα. Ἡ Συμβολὴ ἀπευθύνεται εἰδικῶς στοὺς κληρικούς, μοναχούς, ψάλτες, τυπικαρίους, ἱεροσπουδαστές, ἐρευνητὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ καὶ τῆς ὀρθοδόξου λειτουργικῆς παραδόσεως, καὶ γενικῶς σὲ κάθε φιλακόλουθο πιστό.


Ὕλη κατὰ θεματικὲς ἑνότητες
– Ἄρθρα καὶ μελέται περὶ γενικῶν θεμάτων τοῦ τυπικοῦ
– Εἰδικαὶ περιπτώσεις τυπικοῦ
– Ἀνέκδοτοι ἢ σπάνιαι ᾀσματικαὶ ἀκολουθίαι
– Συμπληρώσεις εἰς τὸ ἐτήσιον τυπικόν
– Ἀναπληρώσεις τῶν ἀκολουθιῶν τῶν μηναίων
– Τυπικὰ ἀκολουθιῶν τοπικῶν ἑορτῶν
– Ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ (ἐρωταποκρίσεις)
– Ἄρθρα γενικοῦ λειτουργιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος
– Συνεντεύξεις – Τυπικοὶ διάλογοι
– Ἁγία Γραφή
– Θεολογικά (δογματικά, ἀντιαιρετικά, ἀπολογητικὰ καὶ ἄλλα)
– Ἁγιολογικὸν δελτίον (ἐρωταποκρίσεις)
– Θέματα κανονικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου
– Διάφορα (ἐπίκαιρα σχόλια, ἐποικοδομητικὰ ἄρθρα, λογοτεχνικὰ κ.λπ.)
– Ἀλληλογραφία
– Βιβλιοπαρουσιάσεις – βιβλιοκρισίαι


Ἡ τιμὴ ἑκάστου τεύχους εἶναι 7€ (εὐρώπια). ἡ συνδρομὴ τοῦ ἔτους 2008 γιὰ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο εἶναι 25€, γιὰ τὶς λοιπὲς χῶρες 40€.

Σὲ ὁμαδικὲς παραγγελίες ἄνω τῶν 10 ἀντιτύπων γίνεται ἔκπτωσι 30%. οἱ ταχυδρομικὲς ἀποστολὲς ἐπιβαρύνονται μὲ ἔξοδα ἀντικαταβολῆς.


᾿Εκδότης – κεντρικὴ διάθεσις –
Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος (βιβλιοπωλεῖον)
Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562 Ἀθῆναι
γιὰ «ΣΥΜΒΟΛΗ» (ἐπιθεώρησι τυπικοῦ)
Τηλ. καὶ φὰξ 210.322.4819

Συντακτικὴ ἐπιτροπὴ
Γεώργιος Ἰωάννου, ᾿Αργύριος Παραλικίδης, Νικόλαος Μενελάου, Μελπομένη Λούλου, Ἄγγελος Γλυκόπουλος, Νικόλαος Τσαπατσώρης, Παρασκευὴ Μαστροκώστα.

Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως
«Κάλαμος», Εἰρήνης 3-7, Τ.Κ. 15342 Ἁγία Παρασκευὴ ’Αττικῆς, τηλ. 210.661.7879

Ὑπεύθυνος διαφημίσεων καὶ δημ. σχέσεων
Νεκτάριος Παναγόπουλος

Γραφεῖον Βορείου Ἑλλάδος
Μιχάλης Σωτηριάδης

Γραφεῖον Kρήτης
Μανόλης Θεοδωράκης
 
Last edited by a moderator:

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#2
Κυκλοφορεῖ τὸ 21ον τεῦχος τῆς «Συμβολῆς» (ἰανουάριος-μάρτιος 2008)

Τὰ κείμενα τοῦ 21ου τεύχους ἔγραψαν·
Χριστόδουλος, ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν (†)
π. Χρυσόστομος Νάσσης, διδάκτωρ θεολογίας
Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβυτέρος
Φιλόθεος Νικολάκης, ἀρχιμανδρίτης
Ἀθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης
Νικόδηµος Κανσίζογλου, ἀρχιµανδρίτης
Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας
Μιχαὴλ Βασ. Γαλενιανός, διδάκτωρ θεολογίας καὶ φιλοσοφίας
Ἀνάργυρος Παπαρίδης, θεολόγος – δρ χριστ. ἀρχαιολογίας
Γεώργιος Τσοῦτσος, πολιτικὸς ἐπιστήμων, ἱστορικός
Κωνσταντῖνος Λαγοῦρος, ἄρχων πρωτοψάλτης μητρ. Καναδᾶ
῾Ρωμανὸς Πικρίδης, φιλόλογος
Μανόλης Θεοδωράκης, πολιτικὸς μηχανικὸς – ψάλτης
Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑτοῦ τεύχους 21​

Κείμενον τῆς συντάξεως
᾿Επιστολὴ ἰδιαιτέρου γραφείου ᾿Αρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
Πρακτικὰ θέματα τῶν ἱεροψαλτῶν, Ἀρχιεπισκ. Ἀθηνῶν Χριστοδούλου (†)
Τὸ μυστικὸν τῆς θείας λειτουργίας, Δ. Ν. Μ.
Δύο πηγὲς ὕδατος: τὸ φρέαρ τοῦ ᾿Ιακὼβ καὶ ἡ πλευρὰ τοῦ Χριστοῦ, π. Χρυσοστόμου Νάσση, Δρος Θ.
῾Η ὀρθὴ τέλεση τῆς Ἀρτοκλασίας,Φιλοθέου Νικολάκη, ἀρχιμανδρίτου
῾Η ἐκτενὴς δέηση, Μανόλη Θεοδωράκη
Παρατηρήσεις ἐπί τινων ὕμνων, Κωνσταντίνου Λαγούρου
Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου
Περὶ τυπικοῦ χρήσεις
᾿Ακολουθία μάρτυρος Παραμόνου, ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου
῾Η δογματικὴ διδασκαλία τῶν τροπαρίων τοῦ γάμου, Μιχαὴλ Γαλενιανοῦ
Ἀποκάλυψις (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη
῾Η ἀποϊεροποίηση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ λόγου, Νικοδήμου Κανσίζογλου, ἀρχιμανδρίτου
῾Ο βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Σωτῆρος ᾿Αμφίσσης, Ἀναργύρου Παπαρίδη
῾Η «μετάφρασι Νέου Κόσμου» τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», Δ. Ἀνατολικιώτου
᾿Εθνικὴ ἢ ἐθνικιστικὴ ἡ ἐπανάσταση τοῦ Κεμάλ;, Γεωργίου Τσούτσου
Βιβλιοπαρουσιάσεις
᾿Αλληλογραφία
 
Last edited:

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#3
Εἰς τὸν διαδικτυακὸν τόπον www.symbole.gr παρουσιάζεται ἓν ἔντυπον ὀνομαζόμενον «Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας» (ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ). εἶναι τὸ μοναδικὸν ἐν ῾Ελλάδι περιοδικόν, τὸ ὁποῖον ἐξετάζει κυρίως θέματα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ, καθὼς καὶ συναφῆ λατρευτικὰ ζητήματα, ὅπως λειτουργικά, ὑμνολογικὰ καὶ ἁγιολογικά. ἐπίσης δημοσιεύονται καὶ γενικώτερα ἄρθρα πνευματικοῦ περιεχομένου.

῾Ομὰς συνεργατῶν ἀσχολεῖται μὲ τὴν συστηματικὴν ἔρευναν τοῦ συγχρόνου καὶ τοῦ ἀρχαιοτέρου τυπικοῦ τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, τὰ δὲ ἀποτελέσματα τῆς ἐρεύνης παρουσιάζονται εἰς τὴν Συμβολήν. ἐκδότης εἶναι ὁ κύριος Νεκτάριος Παναγόπουλος, καὶ ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἔκδοσιν ὁ Διονύσιος Μπιλάλης Ἀνατολικιώτης. μέχρι σήμερον (Μάιος 2008) ἔχουν ἐκδοθῆ 21 τεύχη ἀπὸ τοῦ ἔτους 2003, ἐνῷ ἡ ἔκδοσις συνεχίζεται.

Εἰς τὸν διαδικτυακὸν τόπον www.symbole.gr παρουσιάζεται ἡ ὕλη τοῦ πρώτου τεύχους ὡς χειρονομία γνωριμίας. ἐὰν θεωρῆτε ὅτι τὸ περιοδικὸν εἶναι χρήσιμον εἰς τὸν κύκλον τῶν λειτουργικῶν ἐνδιαφερόντων καὶ ἐρευνῶν σας, ἡ συντακτικὴ ἐπιτροπὴ θὰ ἐκτιμήσῃ ἰδιαιτέρως μίαν ἐπικοινωνίαν ἢ ἀκόμη καὶ τὴν πιθανότητα συνεργασίας.


http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com
 
Last edited by a moderator:

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#4
(βλέπε τό ἑπόμενο μήνυμα)
 
Last edited:

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#6
Κυκλοφορεῖ τὸ 22ον τεῦχος τῆς «Συμβολῆς» (ἀπρίλιος-ἰούνιος 2008)

Τὰ κείμενα τοῦ 22ου τεύχους ἔγραψαν·
᾿Αθανάσιος ὁ Πάριος (ἅγιος)
Χριστόδουλος, ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν (†)
Διονύσιος (Ψαριανός), μητροπολίτης Κοζάνης (†)
Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος
Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας
Κωνσταντῖνος Χολέβας, πολιτικὸς ἐπιστήμων
᾿Ανάργυρος Παπαρίδης, θεολόγος – δρ χριστ. ἀρχαιολογίας
Μανόλης Θεοδωράκης, πολιτικὸς μηχανικὸς – ψάλτης
Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίαςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τοῦ τεύχους 22

᾿Επιστολὴ τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος κυρίου ῾Ιερωνύμου Β΄
Κείμενον τῆς συντάξεως
Κακόδοξες προσθῆκες εἰς τὴν θείαν λειτουργίαν, ῾Αγίου ᾿Αθανασίου τοῦ Παρίου
Πρακτικὰ θέματα τῶν ἱεροψαλτῶν, Ἀρχιεπισκ. Ἀθηνῶν Χριστοδούλου (†)
῾Η τάξη τῆς ψαλμῳδίας τῶν κανόνων κατὰ τὸ Τυπικὸ τοῦ ἁγίου Σάβα, Μανόλη Θεοδωράκη
Τυπικαὶ σημειώσεις
῾Η ἀπόλυσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου
᾿Ακολουθία ἐπὶ τοῖς ἐγκαινίοις μαιευτηρίου, Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου (†)
Ἀποκάλυψις (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη
῾Ο βυζαντινὸς ναὸς τοῦ Σωτῆρος ᾿Αμφίσσης, Ἀναργύρου Παπαρίδη
Μακεδονικό: ἡ κατασκευὴ ἑνὸς τεχνητοῦ ἔθνους, Κωνσταντίνου Χολέβα
῾Η «μετάφρασι Νέου Κόσμου» τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά», Δ. Ἀνατολικιώτου
Βιβλιοπαρουσιάσεις
Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Β. Τζέρπου, ῾Η ᾿Ακολουθία τοῦ Νεκρωσίμου Εὐχελαίου, κατὰ τὰ χειρόγραφα εὐχολόγια τοῦ ΙΔ΄-ΙF΄ αἰώνα.
᾿Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Νικολάκη, ῾Η ᾿Ακολουθία τῆς ᾿Αρτοκλασίας.​
Διακόνου Χρυσοστόμου Νάσση, ῾Η τελεσιουργία τοῦ μυστηρίου τῆς εὐχαριστίας. Κανονικὴ διδασκαλία καὶ λειτουργικὴ τάξη.​
Π. Β. Πάσχου, ΕΡΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
᾿Εκδόσεις βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐντύπων
 
Last edited:

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#7
http://www.symbole.gr/forum/viewtopic.php?f=223&t=385#p956


ΔΕΥΤΕΡΟ (2) ΤΕΥΧΟΣ (μάιος-αὔγουστος 2003)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ​

᾿Επίσημα γράμματα
Ἀρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν
Μητροπολίτου Καισαριανῆς
Κείμενον τῆς συντάξεως

῾Η ἀναγκαιότης τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τοῦ τυπικοῦ, ᾿Αποστόλου Παπαχρίστου

Τυπικαὶ σημειώσεις
ΙΟΥΝΙΟΥ 5, 8 (Θεφάνους νεομάρτυρος τῇ κυριακῇ τῶν ἁγίων πατέρων), 14 (ψυχοσάββατον, ᾿Ελισαίου τοῦ προφήτου), 21 (Νικήτα νεομάρτυρος τῷ σαββάτῳ ἀποδόσεως πεντηκοστῆς).
ΙΟΥΛΙΟΥ 1 (ἁγίων ἀναργύρων καὶ ἀναπλήρωσις ὄρθρου), 13 (κυριακὴ πατέρων 4ης συνόδου).
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 5, 7, 24 (Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ ἐν Κυριακῇ).
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1, 24.

᾿Απορούμενα τοῦ τυπικοῦ,
4. Ὁ ν΄ ψαλμὸς εἰς τὸν ὄρθρον
5. Ἡ ἀκολουθία τοῦ προφήτου ᾿Ηλιού (20 ᾿Ιουλίου)
6. Οἱ κανόνες τοῦ ὄρθρου ὡς παρακλητικοί
7. Τὰ ἀπολυτίκα τῆς λειτουργίας.

᾿Αναπλήρωσις τῆς ἀκολουθίας τοῦ προφήτου ᾿Ηλιού, Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ ῾Αγιορείτου.

ᾈσματικὴ ἀκολουθία τῆς Θεοτόκου «Μυρτιδιωτίσσης»

῾Η στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου (2), Διονυσίου Μπιλάλη

῾Ο ἀπόστολος Παῦλος (2), Κωνσταντίνου Σιαμάκη

Συνέντευξις μὲ τὸν πρωτοψάλτην Μηνᾶ Μηναΐδη

Τὸ ἄβατον τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ ῞Ενωση, Χρήστου Γαρνάβου

Θηλασμὸς ἢ ἐργασία; ᾿Αθανασίου Σιαμάκη ἀρχιμανδρίτου

Βιβλιοπαρουσιάσεις, Χρῆστος Γαρνάβος
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#8
Κυκλοφορεῖ τὸ 23ο τεῦχος τῆς «Συμβολῆς»​

Συγγραφεῖς ἢ συνεργάτες τῶν κειμένων τοῦ 23ου τεύχους·

Διονύσιος μοναχὸς Ξενοφωντινός (18ος αἰῶνας)
Χρυσόστομος μοναχὸς Ξενοφωντινός (20ὸς αἰῶνας)
Νικόλαος Κουτσαυτάκης, πρωτοπρεσβύτερος
Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης, πρωτοπρεσβύτερος
Θεμιστοκλῆς Στ. Χριστοδούλου, πρωτοπρεσβύτερος
᾿Αθανάσιος Σιαμάκης, ἀρχιμανδρίτης – ἱεροκήρυξ
Κωνσταντῖνος Σιαμάκης, φιλόλογος – διδάκτωρ θεολογίας
᾿Ανδρέας ᾿Αναστασιάδης Χατζῆς, πρωτοψάλτης
Μανόλης Θεοδωράκης, πολιτικὸς μηχανικὸς – ψάλτης
Δ. Ἀνατολικιώτης, πτυχιοῦχος θεολογίας​

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 23ου ΤΕΥΧΟΥΣ​

Κείμενον τῆς συντάξεως
Εἰδικαὶ συντμήσεις
Οἱ εὐχὲς τοῦ Εὐχολογίου, Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, πρωτοπρεσβυτέρου
Συνέντευξις μὲ τὸν πρωτοψάλτην Ἀνδρέαν Ἀναστασιάδην Χατζῆν
Τὰ ἑορταστικὰ θέματα τῆς 9ης Δεκεμβρίου, Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, πρωτοπρεσβυτέρου
῾Η στιχολογία τῶν ᾠδῶν τοῦ ὄρθρου, Μανόλη Θεοδωράκη
῾Η ἀποκατάστασις τῆς ζ΄ ᾠδῆς τοῦ ὄρθρου
Τὸ τυπικὸν τῆς ῾Ι. Μονῆς Ξενοφῶντος ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω
Τελετουργική, Νικολάου Κουτσαυτάκη, πρωτοπρεσβυτέρου
Ἀποκάλυψις (ἑρμηνεία), Κωνσταντίνου Σιαμάκη
῾Αγιολογικὸν δελτίον
῾Ιερεὺς ᾿Ιωάννης Κληντσάρης, οἰκονόμος (1924-2007), ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου
Παρὰ τῷ ἀναλογίῳ, Εὔθυμα καὶ ...δυσάρεστα
῾Ιστορία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, Κωνσταντίνου Σιαμάκη
Βιβλιοπαρουσιάσεις

Σημειώσεις:
Ἀπό αὐτό τό τεῦχος ξεκινάει ἡ παρουσίαση σέ συνέχειες τοῦ Τυπικοῦ τῆς ἐν Ἄθῳ Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος.
Ἐνδιαφέρουσα ἡ συνέντευξη τοῦ πρωτοψάλτου κ. Ἀναστασιάδη - Χατζῆ ἐπί πολλῶν θεμάτων ἀφορώντων τούς ψάλτες.
Ἐπίκαιρο τό ἄρθρο τοῦ π. Κων/νου Παπαγιάννη, πού ἀναδεικνύει καί τήν ἐπικαιρότητα τῆς Συμβολῆς καί τό «ἐγκαίρως κυκλοφορεῖν».
Καί ὅλα τά ἄλλα γιά τά ὁποῖα ὑπάρχει ἀρκετό ἐνδιαφέρον, στό δέ θέμα τῆς στιχολογίας τῶν ᾠδῶν τοῦ ὄρθρου ἤδη ἀναφέρθηκα σέ κάποια μηνύματά μου.

210.661.7879 καὶ 210.322.4819
http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#9
Χωρίς να θέλω να αδικήσω όλα τα υπόλοιπα που έχουν γραφεί στο 23ο τεύχος της ΣΥΜΒΟΛΗΣ
(αφού δεν έχω διαβάσει όλο το περιοδικό για να "κρίνω")
θα αναφέρω δύο άρθρα που είναι σημαντικός λόγος για να λάβετε
και αυτό τεύχος της ΣΥΜΒΟΛΗΣ, αφού αυτές οι εργασίες πρέπει να είναι παρακαταθήκη
για διόρθωση όλων των μελλοντικών εκδόσεων των Ωρολογίων.
Εχθές, λοιπόν, παρά τον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο που έχω αυτό τον καιρό,
διάβασα το σημαντικότατο άρθρο του κ. Μανόλη Θεοδωράκη
"῾Η στιχολογία τῶν ᾠδῶν τοῦ ὄρθρου",
αλλά και το σχετικό άρθρο "῾Η ἀποκατάστασις τῆς ζ΄ ᾠδῆς τοῦ ὄρθρου"
του εορτάζοντος σήμερα και παλαιού μέλους του Ψαλτολογίου
κ. Διονυσίου Μπιλάλη Ανατολικιώτη.
Με την ευκαιρία αυτή εύχομαι ο Θεός να του χαρίζει έτη πολλά,
με δύναμη, κουράγιο και θεία φώτιση
στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει με την "ΣΥΜΒΟΛΗ" αλλά
και την ευθύνη της συντάξεως των "ΔΙΠΤΥΧΩΝ".

Δημήτριος Καλπακίδης
 
Last edited:

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#10
Γνωρίζετε αν κυκλοφορεί και κατά το τρέχον έτος (2010) το περιοδικό της Συμβολής αλλά και πόσο κοστίζει η ετήσια συνδρομή;

Υ.Γ. Στην ιστοσελίδα της Συμβολής η τελευταία ανάρτηση είναι το 2008 όπως και εδώ.
 

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#12
Μήπως γνωρίζετε που μπορούμε να απευθυνθούμε για να προμηθευτούμε τον τόμο του 2009;
 
Top