Πρῶτο τριαδικὸ τροπάριο β' ᾠδῆς μεγάλου κανόνα

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Στὰ ἀπόδειπνα τῆς καθαρᾶς Δευτέρας καὶ Τρίτης τὸ Τριῴδιον περιέχει τὸ τριαδικὸ

«Ἕνα σε ἐν τρισὶ τοῖς προσώποις, Θεὸν ἁπάντων ὑμνῶ, τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν καὶ Πνεῦμα τὸ ἅγιον»,

τὸ ὁποῖο ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸν πλήρη κανόνα, κατὰ τὴν Πέμπτη τῆς ε' ἑβδομάδας τῶν νηστειῶν.

Μέχρι τὸν ιβ' αἰ. δὲν τὸ συναντῶ. Ἐξέπεσε νωρίς, ἐνῶ τὸ πρῶτο τριαδικὸ τῆς γ' ᾠδῆς «Ὦ Τριὰς Μονὰς ὁ Θεὸς...» διατηρήθηκε, ὅπως ἐπίσης μαρτυρεῖται καὶ στὰ χειρόγραφα τριῴδια Σινὰ 735 ι' αἰ. φ. 72v, Σινὰ 755 αἰ. φ. 97r, ποὺ παραθέτουν τὸν μεγάλο κανόνα μόνο τὴν Πέμπτη τῆς ε' ἑβδομάδας.

Ὅταν, τὸν ιε' αἰ., οἱ ἀντιγραφεῖς ἄρχισαν νὰ καταχωροῦν, γιὰ διευκόλυνση, τὰ τμήματα τοῦ μεγάλου κανόνα καὶ στὰ ἀπόδειπνα τῆς πρώτης ἑβδομάδας, βρῆκαν ἀπὸ κάποιο δόκιμο χειρόγραφο αὐτὸ τὸ πρῶτο τριαδικὸ τῆς β' ᾠδῆς καὶ τὸ ἐνέταξαν.


Οἱ προσθαφαιρέσεις καὶ ὁ ἀλληλοδανισμὸς εἶναι συνήθη στὴν ὑμνολογία.

Π.χ. ἡ ἀλληλεπίδραση τοῦ κανόνα τῆς ἀπόκρεω μὲ τὸν μεγάλο κανόνα, ἡ προσθήκη θεοτοκίων (μὲ δική τους ἀκροστιχίδα) σὲ παλαιοὺς κανόνες τοῦ Κοσμᾶ καὶ τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἡ ἀποβολὴ τῆς β' ᾠδῆς ἤ ἡ προσθήκη της, ὅπως συναντᾶται ἀκόμα καὶ στὸν «χρυσὸ» σημερινὸ κανόνα τοῦ Πάσχα.

Ἡ ἀνέκδοτη ὑμνογραφία εἶναι διπλάσια ἀπὸ τὴν ἐκδεδομένη.
 
Top