Πρωτοχρονιὰ

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


«Τὸ Γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο (1582) ἐπανέφερε τὴν 1η Ἰανουαρίου», παλαιὰ ῥωμαϊκὴ πρωτοχρονιά, «ὡς πρώτη ἡμέρα τοῦ χρόνου, ἡμερομηνία ποὺ υἱοθετήθηκε ἀμέσως ἀπὸ τὶς ῥωμαιοκαθολικὲς χῶρες. Οἱ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀκολούθησαν τὸ παράδειγμά τους ἀργότερα» (Ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς-Μπριτάνικα 1985 τ. 45 σ. 70).
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Θά μᾶς ἐνδιέφερε τί γινόταν στά καθ᾿ ἡμᾶς καί στήν —συνέχεια τῆς Βυζαντικῆς— Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Ὡς γνωστόν ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Πολιτεία δέν γνώριζαν ἄλλη πρωτοχρονιά, εἰ μή τήν 1ην Σεπτεμβρίου. Πρίν τήν ἀπελευθέρωση καί τή δημιουργία τοῦ νεοσύστατου κράτους ἑορταζόταν ἡ πρωτοχρονιά τήν 1η Ἰανουαρίου; Πάντως κάλαντα βυζαντινά γιά τήν 1η Ἰανουαρίου μᾶλλον δέν ἔχουμε.

Ἐπειδή τό θέμα τό τοποθέτησες στό Τυπικό καί συγκεκριμένα στό Δωδεκαήμερον, γνωρίζουμε ὅτι ἀπό πλευρᾶς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας καί ὑμνολογίας οὐδεμία ἀναφορά γίνεται σέ νέο ἔτος. Τό ΤΚΠ (1851) πού ἐκδόθηκε καί γιά τό νεοσύστατο Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος καί συμπεριέλαβε προσθετικά δοξολογίες καί εὐχές ὑπέρ τοῦ Ἔθνους καί τῶν Α.Α.Μ.Μ., κατά τήν α΄ Ἰανουαρίου, ἡ τάξις προβλέπει μόνον τά δύο ἀπολυτίκια τῆς ἡμέρας, μία συναπτή μέ τήν εὐχή «Ἐπάκουσον ἡμῶν», πολυχρόνιον καί τίποτε ἄλλο. Στό Ἱερατικόν τῆς Ἀ. Δ. τοῦ 1962 βλέπω μόνον προστιθεμένη τήν νέα εὐχή «Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος» καί ἀπό τό Ἱερατικό τοῦ 1977 νά προβλέπεται καί τό κοντάκιον τῆς ἰνδίκτου (1ης Σεπτεμβρίου) «῾Ο τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ δεσπότης».

Ἀπό ἐδῶ μπορεῖτε νά διαβάσετε ὅσα ἔχει γράψει ὁ μακαριστός καθηγητής Ἰω. Φουντούλης σχετικά μέ τό νέο ἔτος στή ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ (σσ. 345-353) καί ἀπό ἐδῶ σχετικά μέ τήν ἑορτή τῆς Περιτομῆς καί τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Βασιλείου στό διάβα τῶν αἰώνων ἀπό πλευρᾶς καθιερώσεως τῶν ἑορτῶν καί τυπικοῦ μέχρι τό πῶς διεμορφώθη τό τυπικό ἀπό τά νεώτερα Πατριαρχικά Τυπικά, χωρίς βέβαια ἀναφορά στήν πολιτική ἔναρξη νέου ἔτους.

Αὐτά ὡς ἀφορμή γιά νά μάθουμε περισσότερα ἀπό τούς εἰδότας.


 
Top