Προκείμενο ἑσπερινοῦ Πάσχα

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Τὸ Μ. Σάββατο ἑσπέρας


«προκείμενον. Ἦχος πλ. δ’. Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι.

Στίχος. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, ψάλλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

Στίχος β’. Εἴπατε τῷ Θεῷ ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου»


(χφφ. Σινὰ 7 προφητολόγιο θ’ αἰ. φ. 158r, RGB 270 1 (Sevastianov 1) προφητολόγιο θ’-ι’ αἰ. φ. 68v, Plutei 09.15 προφητολόγιο τοῦ ἔτους 964 φ. 60v, RNB 51 προφητολόγιο ι’ αἰ., Σινὰ 8 προφητολόγιο ι’ αἰ. φ. 232r, Σινὰ 284 πραξαπόστολος ι’ αἰ. φ. 97r, Σινὰ 2095 κανονάριο ι’ αἰ. φ. 17v, Dmitrievskij τ. 1 σσ. 132-133, 192, 882, J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τ. 2 σ. 84, χφφ. Vat. gr. 768 προφητολόγιο ια’ αἰ. φ. 157v, ἁγ. Σάβα 98 προφητολόγιο ια’ αἰ. φ. 145r, ἁγ. Σάβα 247 προφητολόγιο ια’ αἰ. φ. 94v, Vat. gr. 1860 προφητολόγιο ια’ αἰ. φ. 77r, Καρακάλλου 273 πραξαπόστολος ια’ αἰ. φ. 109v, Κρυπτοφέῤῥης Α. β. VII πραξαπόστολος ια’ αἰ. φ. 49v, Barb. gr. 478 ἐκλογάδιο ια’ αἰ. φ. 226r, Βατοπαιδίου 925 ἐκλογάδιο τοῦ ἔτους 1105 φ. 134r, Βατοπαιδίου 1190 τριῴδιο ιβ’ αἰ. φ. 99v, τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 244, Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 σ. 240).
 
Top