Πολύ βασικός ἰσοκράτης διά τούς χρῆστες τοῦ BZQ

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Ἐπειδή ὑπῆρξε ἐνδιαφέρον ἀπό μερικές δεκάδες ἐπισκεπτῶν τῆς ἱστοσελίδος BZQ,
παρυσιάζω τήν πολύ βασικήν δυνατότητα ἰσοκρατήματος είς τήν σελίδα

https://bzquality.wordpress.com/ison/

BZQisokratima.png

Ὥς ἀνεφέρθη, τό ἰσοκράτημα αύτό εἶναι τό πολύ βασικόν,
τίποτε τό ἐξεζητημένον,
διά τούς ἐστὠτας (σταθερούς) φθόγγους (διατονικῆς κλίμακος καί ἐστώτων φθόγγων ἄλλων κλιμάκων)
καί είς τό φυσικόν των ὕψος.

Δέν ἀπαιτεῖται καμμία ἐγκατάστασις, τρἐχει ἀπό τήν ἱστοσελίδα, ἀπό PC (Windows, Linux....), Mac OS X, tablet, smartphone κτλ.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#2
Είς τό Android παίζει μέ Firefox Browser καί Chrome.

(Ὁ Firefox ἔχει καί πολυτονικά στό Android!)
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#3
Ἐδοκιμάσθη ἐπιτυχῶς είς τό

Mac OS X - version: El Capitan 10.11.3

Chrome, Firefox και Safari browsers
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#4
Ἐτέθη τό ἐρώτημα ἐάν τὀ ἀνωτέρω δύναται νά παίξῃ διπλό ἰσοκράτημα κτλ.

Ἁπλῶς ἀνοίγετε δεύτερο παράθυρον (new window!) μέ τήν ἰδίαν ἱστοσελίδα.

Τό κατωτέρω παράδειγμα ἔχει 3 παράθυρα ἀνοικτά καί
παίζει συγχρόνως τρία(!) ἰσοκρατήματα
Δι,
δι(κάτω) καί
Πα:

BZQisokratimaMultiple.png.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#5
Ὁ ἀνωτέρω ἰσοκράτης εἶναι πολύ ἁπλουστευμένος διά χρῆσιν
είς τήν κανονικήν τονικότητα.
Ἐπειδή ὄμως θά χρειάζωνται κάποιοι καί χαμηλωτέραν βάσιν
προσέθεσα τώρα τό δεύτερον μέρος μέ τονικότητα μία φωνήν κάτω (-12 μόρια).

Ἐάν ὑπάρχει (πρακτική) ἀνἀγκη καί δι' ἄλλην τονικότητα, θά τήν προσθέσω εύχαρίστως.

https://bzquality.wordpress.com/ison/
.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#7
Πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο εργαλείο
Εύχαριστῶ.

Δράττομαι τῆς εύκαιρίας νά ἀναφέρω ὄχι μόνον
πρός τόν apavlidis ἀλλά πρός ἄπαντα τά μέλη ὅτι:

Ὁ άνωτέρω τρόπος ἰσοκρατήματος δέν ἔχει βλέψεις νά γίνῃ ἐξειδικευμένον πρόγραμμα
εἰδικῶς διά tablets κ.ο.κ.,
ὑπάρχουν ἤδη ἄλλα ὡραῖα προϊόντα.

Σκοπός καί κριτήρια εἶναι:
- βασική πρακτική λειτουργικότης ὅταν ὁ ψἀλτης ἐπιλέγει ἰσοκράτημα μέ ἁπλουστευμένην τονικότητα.
- ἁπλότης ὥστε νά χρησιμοποιηθῇ ἀκόμη καί περιστατικῶς, ἀμέσως, ὅποτε χρειασθῇ, ἄνευ οἱασδήποτε ἐκμαθήσεως
- χρῆσις οἱουδήποτε λειτουργικοῦ συστήματος καί πἀντοτε μέσῳ ἑνός Web Browser καί συνδέσεως Διαδικτύου
- σαφῶς. δωρεάν

Θά ἐκτιμοῦσα πολύ νά διαβάσω τήν γνώμην σας
τἰ βελτιώσεις κρίνετε περισσότερον ἀπαραίτητες, π.χ.

Α) Βελτίωσις τοῦ ἀκούσματος τοῦ ἰσοκρατήματος
Β) Τονικότης +12 μόρια
Γ) Τονικότης -24 μόρια
Δ) Ἄλλη βελτίωσις (περιγράψατε)


.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#8
Ἐδοκιμάσθη ἐπιτυχῶς είς τό

Mac OS X - version: El Capitan 10.11.3

Chrome, Firefox και Safari browsers
Τό web-based ἰσοκράτημα εἶναι κατ'ἀρχήν ἀνεξάρτητον τοῦ λειτουργικοῦ συστήματος.
Ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἔκδοσιν τοῦ Browser διά τό ἑκάστοτε λειτ.σύστημα.

Ἐπειδή τὀ άνωτέρω παρόν ἰσοκράτημα λειτουργεῖ εἰς Mac OS μέ Chrome, Firefox και Safari browsers
ἀναμένω ὅτι θά λειτουργήσῃ παρομοίως είς IOS (i-phone & i-pad).
Δυστυχῶς δέν ἔχει κάποιος κοντινός μου i-phone & i-pad διά νά τό δοκιμάσω.

Ἐάν κάποιος ἀπό τό φόρουμ τό ἐδούλεψε ἐπιτυχῶς εἰς i-phone ἤ i-pad
τόν παρακαλῶ νά τό πῆ,
ἤ διά νά μή κουράζεται ἁπλῶς ἄς πατἠση συνθηματικόν Thanks.
Εύχαριστῶ.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#9
Ison ipad.jpg

Εύχαριστῶ τόν κύριον Συμεωνίδην διά τήν ἐπιβεβαίωσιν
ὅτι τό ἰσοκράτημα λειτουργεῖ είς i-phone & i-pad.

Προσθήκη τήν 3/6/2016:
Ὁμοίως εύχαριστίαι καί διά τήν ἐπιβεβαίωσιν τοῦ κ. Γ. Καραγιαννάκη.
.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#10
Είς τόν ἀνωτέρω διαδικτυακόν ἰσοκράτην https://bzquality.wordpress.com/ison/
ἀνηρτήθησαν τώρα διπλᾶ ἰσοκρατήματα,
κατ΄ἀρχήν τελείας πέμπτης (3/2)
δι+πα, νη+Δι, πα+Κε.
Θά ἀκολουθήσουν παρόμοια ,
τελείας τετάρτης (4/3)
καί τελείας τρίτης (5/4).

ISON Double 20161106.jpg.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#11
Ὁ Δικτυακός ἰσοκράτης ἄνευ συνδέσεως Διαδικτύου!

Ἐτέθη τὀ ἐρώτημα ἐάν δύναται νά χρησιμοποιηθῇ
ὁ ἀνωτέρω Διαδικτυακός Ἰσόκράτης
ὅταν δέν ὑπάρχῃ σύνδεσις Internet,
π.χ. εἰς τόν ἱ.Ναόν (ἐάν εἶναι σωστόν καί ἀναγκαῖον).

Ἡ ἀπάντησις εἶναι
Ναί, ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι ἔχῃ γίνει μία προετοιμασία
διαρκείας ὀλίγων δευτερολέπτων μόνον.

Ἡ κατωτέρω διαδικασία ἔχει δοκιμασθῆ π.χ. μέ Firefox Browser εἰς LG Android τηλέφωνον:

1) Προηγουμένως συνδέεσθε στό Διαδίκτυον (ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχῃ).
2) Ἀνοίγετε τήν ἱστοσελίδα https://bzquality.wordpress.com/ison/
3) Παίζετε (δι΄ἕν δλ) ἐκεῖνες(!) τίς νότες πού θά χρειασθῆτε ἀργότερα π.χ. φυσικόν ὕψος, πα, βου ,γα, Δι, Κε.
4) Δέν κλείνετε τήν ἀνωτέρω ἱστοσελίδα!
5) Δέν κλείνετε ἐντελῶς (Power Off) τό κινητό ἤ τάμπλετ ἤ Notebook!
Μπορεῖτε νά ἐπιλέξετε π.χ. Hibernate.
6) Ὅταν φθάσετε στόν τόπον ὅπου δέν ὑπάρχει ὑπάρχει Internet,
πηγαίνετε εἰς τήν ἀνωτέρω (ἀνοικτήν) ἱστοσελίδαν καί παίζετε τά ἀνωτέρω ἐπιλεχθέντα ἰσοκρατήματα!

Ἐξυπακούεται ὅτι ἡ συσκευή σας συνεχίζει νά εἶναι φορτισμένη συνεχῶς ὅλον τό ἀνωτέρω διάστημα.
Ἴσως χρειασθῆτε νά κάμετε μερικά πειράματα μέ τήν συγκεκριμμένην συσκευήν σας καί τόν Browser.
 
Last edited:

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
#12
Καλημέρα σας!

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι αποστάσεις μεταξύ των φθόγγων του ισοκράτη, ποιά κλίμακα ακολουθούν; Τη Βυζαντινή ή την Ευρωπα'ι'κή;
Ο Βου και ο Ζω, απ' ότι ακούω, πρέπει να είναι κατα τι χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους της Ευρωπα'ι'κής κλίμακας ή μου φαίνεται;
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#13
Καλημέρα σας!

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι αποστάσεις μεταξύ των φθόγγων του ισοκράτη, ποιά κλίμακα ακολουθούν; Τη Βυζαντινή ή την Ευρωπα'ι'κή;
Ο Βου και ο Ζω, απ' ότι ακούω, πρέπει να είναι κατα τι χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους της Ευρωπα'ι'κής κλίμακας ή μου φαίνεται;
Συγνώμην διά τήν καθυστέρησιν εὑρίσκομαι είς τό ἐξωτερικόν, καθ'ὁδὀν.
Τά χρησιμοποιηθέντα διαστήματα εἶναι τῆς διατονικῆς κλίμακος, ὡς ἀνεφέρθη είς τήν ἀρχήν τοῦ παρόντος θέματος:

"διά τούς ἐστὠτας (σταθερούς) φθόγγους (διατονικῆς κλίμακος καί ἐστώτων φθόγγων ἄλλων κλιμάκων) καί είς τό φυσικόν των ὕψος."

Ἡ σχέσις μετά τῆς Εὐρωπαϊκῆς κλίμακος φαίνεται κατωτέρω.

ISON intervals.jpg


.
 
Top